Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 PIPI SOKRE

Bõe la Biiblã yet Wẽnnaam zugu?

Bõe la Biiblã yet Wẽnnaam zugu?

“Yaa yãmb y ye bal yʋʋr n yaa a Zeova; yãmb yaa Sẽn-ka-to dũniyã tɛk fãa.”

Yɩɩl Sõamyã 83:19*

“Bɩ y bãng t’a Zeova yaa Wẽnnaam, bãmb n naan tõndo, la tõnd yaa bãmb dẽnda.”

Yɩɩl Sõamyã 100:3

“Mam yaa a Zeova, yaa mam yʋʋr la woto. Mam ka na n dɩk m waoogrã n kõ ned a to ye. Mam ka na n dɩk m ziirã n kõ bõn-naandg ye.”

Ezai 42:8

“Ned ning fãa sẽn kot ne a Zeova yʋʋre, a na n paama fãagre.”

Rom dãmba 10:13

“Roog fãa yaa ned n me, la yaa Wẽnnaam n me bũmb fãa.”

Hebre dãmba 3:4

 “Zẽk-y y nens yĩngr n gese. Yaa ãnda n naan ãdsã la a mi b sõore, la a pʋd bãmb fãa b yʋya? Yaa bãmb pãn-kãsengã ne b noorã yĩng n kɩt tɩ bãmb fãa beẽ.”

Ezai 40:26

*Biibl dãmb wʋsg pʋgẽ, b yãka Zeova wã n ledg ne Zu-soab bɩ Soaala. Neb kẽer tẽedame tɩ pa zems tɩ b pʋd Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa Zeova wã ye. La pipi Biibl dãmbã pʋgẽ, Zeova wã ra bee sẽn yɩɩd naoor 7000. Dẽnd vɛrse kãensã pʋsẽ, d ninga Wẽnnaam yʋ-peellã zĩis nins fãa a sẽn segd n zĩndã.