Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKR A 4

Biiblã tara goam sẽn zems ne siãnsã bɩ?

Biiblã tara goam sẽn zems ne siãnsã bɩ?

“Yaa Wẽnnaam n yadg rɩtg sa-gãongã vɩʋʋgẽ, la yaa bãmb n ning dũniyã vɩʋʋgẽ.”

Zoob 26:7

“Kʋɩlsã fãa koom zoetame n kẽngd ko-kãsengã pʋgẽ, la ko-kãsengã ka pit ye. Zĩig ning ko-zoetmã sẽn kẽngdã, a gilgdame n le wa be yɛsa.”

Koɛɛg Soaba 1:7

“Bãmb bee dũni-gilgã zugẽ.”

Ezai 40:22