Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKR A 3

Ãnd n so Biiblã?

Ãnd n so Biiblã?

“A Moiiz gʋlsa Zu-soabã goamã fãa.”

Yikri 24:4

“A Daniɛll gãanda a gãagẽ n zãms zãmsdo, n yã bõn-makre. La yẽ gʋlsa a zãmsdã n wilg a sẽn yaa to-to.”

Daniɛll 7:1

“Yãmb sẽn deeg Wẽnnaam koɛɛgã tõnd sẽn togs yãmbã, yãmb ka reeg-a wa ninsaal koɛɛg ye, la yãmb reeg-a-la wa Wẽnnaam koɛɛg sẽn tʋmd yãmb sẽn tẽedã pʋsẽ, la a sɩd yaa woto.”

1 Tesalonik rãmba 2:13

“Gʋlsg Sõamyã zãng yaa Wẽnnaam n kõ tõndo: La a bee bark zãmsg yĩnga.”

2 Tɩmote 3:16

“Bãngr-goamã ka yɩ ne ned yam ye. La yaa Sɩɩg Sõng sẽn tʋm neb nins pʋsẽ wã n togs Wẽnnaam yĩnga.”

2 Pɩɛɛr 1:21