Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Sokr a 2

D maanda wãn n bãng Wẽnnaam sõma?

D maanda wãn n bãng Wẽnnaam sõma?

“Da sak tɩ f noor bas tõ-kãngã sebrã togsg ye. Tags a yell wĩntoog ne yʋngo. Gũus la f maan bũmb nins fãa sẽn gʋls a pʋgẽ wã. Yaa woto la f zug na n yɩ noog tɩ f tõog ne tʋʋmdã.”

Zozue 1:8

“Bãmb karma tõodã nebã fãa taoore, n bilg-a tɩ b bãng a võore.”

Nehemi 8:8

“Bark bee ned ning zugu, sẽn ka reegd nin-wẽns saglg ye . . . Yẽ nonga Zu-soabã tõogo, n tagsd a yell wĩntoog ne yʋngo . . . Bũmb nins fãa yẽ sẽn maandã na n zĩnda barka.”

Yɩɩl Sõamyã 1:1-3

“A Filip wudgame n ta, la yẽ wʋma Etiopi nedã sẽn karemd Wẽnnaam no-rɛɛs a Ezai sebrã. La yẽ soka yẽnda: ‘Yãmb wʋmda yãmb sẽn karemdã võor sɩda?’ Yẽ leokame: ‘Mam na n yɩɩ wãn n bãng tɩ ned ka wilg maam?’”

Tʋʋma 8:30, 31

 “Saas wilgda Wẽnnaam ziiri, la sa-gãong togsda bãmb nus tʋʋma.”

Yɩɩl Sõamyã 19:2

“Yãmb sẽn maanã fãa, mam gomda tẽngr-tẽngr m sũur pʋgẽ; la mam na n tagsa y tʋʋm-kãsemsã yelle.”

Yɩɩl Sõamyã 77:13

“Bɩ tõnd tẽeg taab yelle, la d yik taab ratem tɩ maan nonglem la tʋʋm-sõma. Bɩ d da bas taab tiging wa neb kẽer sẽn maandã ye.”

Hebre dãmba 10:24, 25

“Ned sã n be yãmb sʋk t’a yam paoodẽ, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la a na paam.”

Zak 1:5