Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ŋkpeɣu ña-tɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ ŋlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ?

Ŋkpeɣu ña-tɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ ŋlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ?

Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖikpeɣ ɖa-tɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ Yehowa tɛm-ɖʋ kpeɣu nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Paatɩŋnɩ tɔm yɔɔdʋʋ nabʋyʋ nɛ video nakʋyʋ yɔɔ nɛ patazɩ tɔm tʋnɛ tɩ-taa “Wɛɛ siɣsiɣ Yehowa ɛzɩdaa!” kigbeɣluu sɔsɔʋ taa. Tɩŋnɩ JW Library yɔɔ nɛ ŋtasɩ cɔnʋʋ video ŋgʋ nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ:

  • Palɩzɩ Sonja ɛgbɛyɛ taa lɛ, pɩnzɩ ɛzɩma ɛlabɩ awayɩ?

  • Mayaɣ ŋga ɛzʋtʋyaa kalɩ Sonja? Ɛzɩma kasɩnɩ-ɩ?

  • Sonja pɩsɩ ɛgbɛyɛ taa lɛ, ɛzɩma koobiya mʋ-ɩ?

  • Lɩmaɣza wena Sonja kaawɛna? Ɛzɩma ɛ-caa sɩnɩ-ɩ?