Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Nɔnɔɔ taa wɛtʋ kɩbandʋ

Nɔnɔɔ taa wɛtʋ kɩbandʋ

Ða Krɩstʋ mba lɛ, “pelem-ɖʋ ɛjaɖɛ ɛsɩndaa.” (1Kɔr 4:9) Ye mbʋ, ye ɛyaa nabɛyɛ ɩwɛ pa-ɖɩsɩ taa nɛ pɔcɔŋnɩ-ɖʋ nɛ mondoɖebɔʋ yaa pasɩŋ pɔ-pɔɔyɩŋ wayɩ nɛ pewelisiɣ tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ yɔ, pɩfɛyɩ se pɩlabɩ-ɖʋ piti. Halɩ papɩzɩɣ nɛ paɖʋ camerawaa nɛ miikroowaa nabɛyɛ se pɔcɔŋnɩ ɖɩɣa yɔɔ. Wondu, ndʋ tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ ɖɩɣdʋ na-ɖʋ, ewelisi tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ yaa ɛkpaɣ ɖɔ-nɔɔ. Ɩcɔnɩ pɩ-tɛɛ cɩnɛ nɛ ɩna wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛna alɩwaatʋ ndʋ ɖiwoki ɛyaa nɔnɔsɩ taa yɔ.—2Kɔr 6:3.

ÑA-LAKASƖ TAA (Fil 1:27):

  • Wɩlɩ se ŋñaŋ ɖɩɣdʋ wezuu, taacɔŋnɩ ɛ-ɖɩɣa taa cuɖuɖu. Alɩwaatʋ ndʋ ŋwoki nɔɔyʋ nɔnɔɔ taa yɔ, taatɔɔ yaa taañɔɔ nabʋyʋ, taayaa nɔɔyʋ kaŋgalaafu yɔɔ yaa taama nɔɔyʋ messagewaa

ÑƆ-YƆƆDAƔ TAA (Efɛ 4:29):

  • Ŋwɛɣ ɖɩɣdʋ nɔɔyʋ nɔnɔɔ taa lɛ, taayɔɔdɩ tɔm ndʋ ŋtɩsɔɔlɩ se ɛnɩɩ yɔ. Halɩ tɔm susuyaa nabɛyɛ ɖʋ pa-taa se powobi ɛyʋ nɔɔyʋ nɔnɔɔ taa yɔ, peyeki faawɩyɛ labʋ; pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-lɩmaɣza nɛ pana tɔm ndʋ pakaɣ yɔɔdʋʋ nɔnɔɔ ŋga ka-taa yɔ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtasɩ wɩlʋʋ se ŋwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɔnɔsɩ taa?