Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Nɔnɔɔ taa wɛtʋ kɩbandʋ

Nɔnɔɔ taa wɛtʋ kɩbandʋ

Ða Krɩstʋ mba lɛ, “pelem-ɖʋ ɛjaɖɛ ɛsɩndaa.” (1Kɔr 4:9) Ye mbʋ, ye ɛyaa nabɛyɛ ɩwɛ pa-ɖɩsɩ taa nɛ pɔcɔŋnɩ-ɖʋ nɛ mondoɖebɔʋ yaa pasɩŋ pɔ-pɔɔyɩŋ wayɩ nɛ pewelisiɣ tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ yɔ, pɩfɛyɩ se pɩlabɩ-ɖʋ piti. Halɩ papɩzɩɣ nɛ paɖʋ camerawaa nɛ miikroowaa nabɛyɛ se pɔcɔŋnɩ ɖɩɣa yɔɔ. Wondu, ndʋ tɩpɩzɩɣ tiyele nɛ ɖɩɣdʋ na-ɖʋ, ewelisi tɔm ndʋ ɖɩyɔɔdʋʋ yɔ yaa ɛkpaɣ ɖɔ-nɔɔ. Ɩcɔnɩ pɩ-tɛɛ cɩnɛ nɛ ɩna wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛna alɩwaatʋ ndʋ ɖiwoki ɛyaa nɔnɔsɩ taa yɔ.—2Kɔr 6:3.

ÑA-LAKASƖ TAA (Fil 1:27):

  • Wɩlɩ se ŋñaŋ ɖɩɣdʋ wezuu, taacɔŋnɩ ɛ-ɖɩɣa taa cuɖuɖu. Alɩwaatʋ ndʋ ŋwoki nɔɔyʋ nɔnɔɔ taa yɔ, taatɔɔ yaa taañɔɔ nabʋyʋ, taayaa nɔɔyʋ kaŋgalaafu yɔɔ yaa taama nɔɔyʋ messagewaa

ÑƆ-YƆƆDAƔ TAA (Efɛ 4:29):

  • Ŋwɛɣ ɖɩɣdʋ nɔɔyʋ nɔnɔɔ taa lɛ, taayɔɔdɩ tɔm ndʋ ŋtɩsɔɔlɩ se ɛnɩɩ yɔ. Halɩ tɔm susuyaa nabɛyɛ ɖʋ pa-taa se powobi ɛyʋ nɔɔyʋ nɔnɔɔ taa yɔ, peyeki faawɩyɛ labʋ; pɩsɩɣnɩ-wɛ nɛ pɔñɔɔzɩ pa-lɩmaɣza nɛ pana tɔm ndʋ pakaɣ yɔɔdʋʋ nɔnɔɔ ŋga ka-taa yɔ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtasɩ wɩlʋʋ se ŋwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɔnɔsɩ taa?