Posusuu tɔm kpaɣ ɖɩɣa nɛ ŋwolo ɖɩɣa Itaalii ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Juillet 2017

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ nɛ ɖɩha Feŋuu Tilimiye nɛ ɖɩwɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ wezuu kʋjɔʋ yɔɔ. Tɩŋnɩ lɩmaɣza ana a-yɔɔ nɛ ŋna ɛzɩma ña-maɣmaɣ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ŋwɛnɩ tomnaɣ nandʋ laŋɩyɛ na?

Tʋmɩyɛ nɖɩ laŋɩyɛ lakɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩlɩzɩɣ aleɣya wena ɖɩlakɩ yaa wondu ndʋ ɖisuu yɔ? Ye pɔtɔm se ɛyʋ tomnaɣ nandʋ laŋɩyɛ pʋ-tɔbʋʋ lɛ suwe?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ŋɖɔŋ mbʋ ŋɖuwaa se ŋlakɩ yɔ pɩ-yɔɔ?

Wiyaʋ Zidikiya tɩɖɔ e-ɖuutu yɔɔ nɛ pɩkɔnɩ-ɩ mbʋ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa kpeɣu lɛ, ɛsɔʋ pɩ-yɔɔ?

Bibl taa kɩɖaŋ weyi wɩlɩɣ-ɖʋ kpayɩ se Yehowa kpeɣu faaa? Mbʋ Yehowa labɩ Daviid, Manaasee nɛ Pɩyɛɛrɩ yɔ, ɛzɩma pɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtaa liu ɛ-tɛ kpaɣʋ nɛ kpeɣu?

LIVING AS CHRISTIANS

Ŋkpeɣu ña-tɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ ŋlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ?

Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ kaɖɛ se ɖikpeɣ ɖa-tɩ kɩwɛɛkɩm mbʋ Yehowa tɛm-ɖʋ kpeɣu nɛ pɩɖɛɛ yɔ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ɖʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Weyi ɛtɩnɩ tɔm hʋʋ yɔ, ɛnʋ pʋmʋnaa se ɛtɔɔ kewiyitu

Natʋ tɔm ndʋ Ezekɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ weyi ɛtɩnɩ tɔm hʋʋ yɔ ɛ-yɔɔ yɔ, ɛzɩma tɩlabɩ Yesu yɔɔ? Ɛbɛ tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ-ɖʋ Yehowa yɔɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Nɔnɔɔ taa wɛtʋ kɩbandʋ

Ðiwoki nɔnɔɔ nakɛyɛ taa lɛ, pɩtɩla ɖɩɣdɩnaa wɛɛ nɛ pɔcɔŋnɩ-ɖʋ, ɛlɛ ɖɩtɩna. Ɛbɛ pɩwɛɛ se ɖɩlakɩ nɔnɔsɩ taa nɛ pɩwɩlɩ se ɖɩwɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Tiiri yɔɔ natʋ tɔm kpazɩɣ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa tɔm yɔɔ yɔ, ɖoŋ

Natʋ tɔm ndʋ Ezekɩyɛɛlɩ yɔɔdɩ Tiiri yɔɔdʋʋ yɔɔ yɔ, tɩlabɩ tɩ-tɩŋa tete.