Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

Ɛzɩma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ

FEŊUU TILIMIYE

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɖɩsɩ yaa we?

Bibl mayaɣ: Natʋ 21:4

Cɛlɩ takayaɣ: Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ katazɩɣ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ wezuu nɛ sɩm pɔ-yɔɔ yɔ, tɩ-taa

WƖLƖ TOOVENIM TƆM

Tɔm pɔzʋʋ: Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ?

Bibl mayaɣ: 1Yoh 5:19

Toovenim tɔm: Sataŋ ɖiyiɣni ɛjaɖɛ ɖɩnɛ.

ƐZƖMA ÐƖKPƐLƖKƖƔNƖ ƐYAA BIBL?

Cɛlɩ takayaɣ: Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl se pɩsɩnɩ-wɛ nɛ pocosi tɔm ɛzɩ tʋnɛ yɔ, tɩ-yɔɔ: Ɛbɛ yɔɔ kʋñɔmɩŋ tɔyɩ ɛjaɖɛ yɔɔ mbʋ? Ɛbɛ pɩwɛɛ se mala nɛ mɔ-hɔʋ wɛɛ koboyaɣ taa? Video cikpeluu kʋnɛ kɩwɩlɩɣ ɛzɩma ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. [Wɩlɩ-ɩ video Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl?.] Takayaɣ kanɛ kapɩzɩɣ kasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl. [Wɩlɩ-ɩ takayɩsɩ nzɩ sɩ-yɔɔ ɖɩtɩŋɩɣna nɛ ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl yɔ sɩ-taa nakɛyɛ; nɛ ye pɩlakɩ yɔ, wɩlɩ-ɩ ɛzɩma ɖa nɛ ɛyaa ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ.]

MA NDƲ ÑA-MAƔMAƔ ŊÑƆƆZAA YƆ

Tɩŋnɩ tɔm ndʋ pamawa se ɖɩtɩŋnɩ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ŋma ndʋ ña-maɣmaɣ ŋñɔɔzaa se ŋpaɣzɩnɩ kɛdaɣ tɔm susuu taa yɔ.