Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 18-20

Yehowa kpeɣu lɛ, ɛsɔʋ pɩ-yɔɔ?

Yehowa kpeɣu lɛ, ɛsɔʋ pɩ-yɔɔ?

18:21, 22

  • Ye Yehowa ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔ, ɛɛtasɩɣ pɩsʋʋ se ɛhʋʋnɩ-ɖʋ tɔm pɩ-yɔɔ.

Bibl taa kɩɖaŋ weyi ɩkɔŋ yɔ, ɩkaɣ-ɖʋ sɩnʋʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ Yehowa kpaɣʋ nɛ kpeɣu yɔɔ

Wiyaʋ Daviid

  • Kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛlaba?

  • Ɛbɛ yɔɔ pekpeɣ-i?

  • Ɛbɛ wɩlɩɣ kpayɩ se Yehowa kpeɣ-i?

Wiyaʋ Manaasee

  • Kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛlaba?

  • Ɛbɛ yɔɔ pekpeɣ-i?

  • Ɛbɛ wɩlɩɣ kpayɩ se Yehowa kpeɣ-i?

Apostoloo Pɩyɛɛrɩ

  • Kɩwɛɛkɩm mbʋ ɛlaba?

  • Ɛbɛ yɔɔ pekpeɣ-i?

  • Ɛbɛ wɩlɩɣ kpayɩ se Yehowa kpeɣ-i?

Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mamaɣzɩnɩ Yehowa kpaɣʋ nɛ kpeɣu?