Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 21-23

Weyi ɛtɩnɩ tɔm hʋʋ yɔ, ɛnʋ pʋmʋnaa se ɛtɔɔ kewiyitu

Weyi ɛtɩnɩ tɔm hʋʋ yɔ, ɛnʋ pʋmʋnaa se ɛtɔɔ kewiyitu
NAƲ

Yesu kɛnɩ wiyaʋ “weyi ɛtɩnɩ tɔm hʋʋ yɔ” nɛ ɛpɩzɩɣ eyele nɛ Ezekɩyɛɛlɩ natʋ tɔm kɔɔ pɩ-taa

  • Kiɖe 49:10

    Cejewiye nɖɩ taa Mesiya lɩnaa?

  • 2Sa 7:12, 16

    A-kewiyaɣ kaɣ wɛʋ tam?

  • Mt 1:16

    Maatiyee yɔɔdɩ liɖe nɖɩ ɖɩ-taa Mesiya lɩnaa yɔ payaɣ-ɖɩ suwe?

Yehowa ɖʋʋ se Yesu ɛpɩsɩ wiyaʋ ɛzɩ paɣtʋ pɔzʋʋ yɔ, ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?