Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 juillet

EZEKƖYƐƐLƖ 24-27

3-9 juillet
 • Hendu 54 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Tiiri yɔɔ natʋ tɔm kpazɩɣ lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛnɩ Yehowa tɔm yɔɔ yɔ, ɖoŋ”: (C. 10)

  • Eze 26:3, 4​—Yehowa yɔɔdaa se paɖɩzɩɣ Tiiri tɛtʋ nɛ pɩla pɩnzɩ 250 pʋcɔ nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩtalɩ (si-F 133 § 4)

  • Eze 26:7-11​—Ezekɩyɛɛlɩ ya ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩkaɣ yɔkʋʋ Tiiri tɛtʋ kajalaɣ ɖeɖe yɔ ɖɩ-hɩɖɛ, nɛ ɛyaa ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖi-wiyaʋ hɩɖɛ (ce-F 216 § 3)

  • Eze 26:4, 12​—Ezekɩyɛɛlɩ kaayɔɔdaa se pakaɣ pɛɖʋʋ Tiiri kolonzi, kɩ-ɖɩsɩ nɛ kɩ-tɛtʋ lɩm taa (it-1-F 75)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Eze 24:6, 12​—Ɛbɛ ɖeɣa yɔɔ kalɩkɔdaɣ sɩŋnaa? (w07-F 1/7 14 § 2)

  • Eze 24:16, 17​—Ɛbɛ yɔɔ pɩtaapɔzɩ se Ezekɩyɛɛlɩ ewii ɛ-halʋ sɩm? (w88-F 15/9 21 § 24)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Eze 25:1-11

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ katʋʋ ɛyʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paa traktɩ ŋgʋ​—Sɩɩ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tigiɖe.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paa traktɩ ŋgʋ​—Yɔɔdɩ Ɛzɩma ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ ɛyaa Bibl? video tɔm pazɩ nɛ ɩtazɩ kɩ-taa (ɛlɛ taawɩlɩ-kʋ ɖɩɣdʋ).

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 23 § 13-15​—Yaa ɛyʋ ɛnʋ se ɛkɔɔ ɖe-kediɣzisi.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 55

 • Ye ɖɩwɛnɩ tisuu Ɛsɔtɔm yɔɔ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ ɖa-tɩ takɩm taa: (C. 15) Tɔm taa tazʋʋ. Tɩŋnɩ masɩ ɛzɩ Izaayii 33:24; 65:21, 22; Yohanɛɛsɩ 5:28, 29; nɛ Natʋ 21:4 yɔɔ nɛ ŋtazɩ tɔm taa. Yele nɛ paɖʋ video ŋgʋ payaɣ se Ña-taa ɛla leleŋ nɛ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋna yɔ (Video hɔɔlʋʋ BIBL). Seɣti koobiya tɩŋa se pamaɣzɩɣ ɖoŋ ɖoŋ se pɛwɛ paradisuu taa, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ taa pɛwɛɣ takɩm taa yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) kr ñʋʋ 15 § 29-36, nɛ h. 167 yɔɔ tɔm taa cuuzuu aɖakaɣ

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 41 nɛ adɩma