Esikel 3:1-27

  • Esikel i mas kakae skrol we God i givim (1-15)

  • Esikel i mas kam wan wajman (16-27)

    • Blad i stap long han blong yu sipos yu no givim woning (18-21)

3  Nao hem i talem long mi se: “Pikinini blong man, yu kakae samting we i stap long fored blong yu.* Yu kakae skrol ya, mo yu go, yu toktok long haos blong Isrel.”+  Ale mi openem maot blong mi, mo hem i mekem mi kakae skrol ya.  Mo hem i gohed, i talem se: “Pikinini blong man, yu kakae skrol ya we mi stap givim long yu, mo yu fulumap stomak blong yu long hem.” Ale mi stat blong kakae skrol ya, mo hem i swit olsem hani insaed long maot blong mi.+  Hem i talem long mi se: “Pikinini blong man, yu go long medel blong haos blong Isrel mo yu talemaot ol tok blong mi long olgeta.  From we mi mi no sanem yu yu go long ol man we oli toktok wan lanwis we i had blong kasemsave long hem o wan lanwis we yu no save, be blong yu go long haos blong Isrel.  Mi mi no sanem yu yu go long plante man we oli stap toktok wan lanwis we i had blong kasemsave long hem o wan lanwis we yu no save, we ol toktok blong hem yu no naf blong kasemsave. Sipos mi sanem yu yu go long olgeta ya, bambae oli lesin long yu.+  Be haos blong Isrel bambae i no wantem lesin long yu, from we oli no wantem lesin long mi.+ Olgeta evriwan long haos blong Isrel oli ol stronghed mo hat blong olgeta i strong.+  !Yu luk! Mi mi mekem fes blong yu i kam strong, stret olsem fes blong olgeta, mo mi mekem fored blong yu i kam strong, stret olsem fored blong olgeta.+  Mi mi mekem fored blong yu i kam olsem wan daeman, i strong moa long ston ya flin.+ Yu no mas fraet long olgeta, o seksek from fes blong olgeta,+ from we olgeta oli wan haos blong rebel.” 10  Hem i gohed, i talem long mi se: “Pikinini blong man, yu putumgud long hat blong yu olgeta tok ya we mi talem long yu, mo yu lesin long hem. 11  Yu go long medel blong ol man ples blong yu*+ we oli bin holemtaet olgeta mo tekem olgeta i kam long ples ya, mo yu toktok long olgeta. Yu talem long olgeta se: ‘Hemia samting we Hae Masta Jehova i talem,’ nomata se oli lesin o oli no wantem lesin.”+ 12  Biaen wan spirit i karem mi mi go,+ mo mi harem wan bigfala noes biaen long mi we i talem se: “I gud yumi presem glori blong Jehova long prapa ples blong hem.” 13  Mo i gat noes blong ol wing blong ol laef samting ya, taem ol wing ya oli stap tajem olgeta,+ mo noes blong ol wil we oli stap klosap long olgeta,+ mo saon blong wan bigfala noes. 14  Nao spirit i karem mi mo i tekem mi mi go, mo mi mi go we mi harem nogud mo mi kros, mo han blong Jehova i stap strong antap long mi. 15  Nao mi mi go long Telabib blong luk ol man ya we oli bin holemtaet olgeta mo tekem olgeta i kam long ples ya, mo we oli stap klosap long Kebara Reva,+ mo mi stap long ples we oli stap long hem. Mi mi sapraes bigwan from samting we mi luk,+ taswe mi stap long medel blong olgeta blong seven dei. 16  Long en blong seven dei ya, tok blong Jehova i kamtru long mi se: 17  “Pikinini blong man, mi mi putumap yu blong yu kam wan wajman blong haos blong Isrel.+ Nao taem yu harem wan tok we i kamaot long maot blong mi, yu mas givim woning long olgeta long bihaf blong mi.+ 18  Taem mi talem long wan rabis man se: ‘Bambae yu mas ded,’ be yu yu no givim woning long hem, mo yu no go toktok blong givim woning long rabis man ya blong i gowe long rabis rod blong hem blong i save stap laef,+ hem bambae i ded from mastik blong hem, from we hem i wan rabis man,+ be mi bambae mi askembak blad blong hem long yu.*+ 19  Be sipos yu givim woning long wan rabis man mo hem i no gowe long ol rabis fasin blong hem mo long rabis rod blong hem, bambae hem i ded from mastik blong hem, be yu bambae yu sevem laef* blong yu.+ 20  Be taem wan stret man i lego stret fasin blong hem mo i mekem samting we i rong,* mi bambae mi putum wan ston long fored blong hem blong mekem hem i stambol mo bambae hem i ded.+ Sipos yu no givim woning long hem, bambae hem i ded from sin blong hem mo bambae mi no tingbaot ol wok blong hem we oli stret, be bambae mi askembak blad blong hem long yu.*+ 21  Be sipos yu givim woning long wan stret man blong hem i no mekem sin, mo hem i no moa mekem sin, bambae hem i laef from we hem i kasem woning,+ mo yu bambae yu sevem laef* blong yu.” 22  Nao long ples ya, han blong Jehova i kam long mi mo hem i talem long mi se: “Yu girap, yu go long levelples, mo bambae mi toktok long yu long ples ya.” 23  Ale mi girap mo mi go long levelples, !mo luk! glori blong Jehova i stap long ples ya,+ olsem glori ya we mi bin luk klosap long Kebara Reva,+ nao mi foldaon we fes blong mi i go long graon. 24  Nao spirit i kam insaed long mi mo i mekem mi mi stanap long leg blong mi,+ nao God i toktok long mi, i talem se: “Go satem yu wan insaed long haos blong yu. 25  Mo long saed blong yu, pikinini blong man, bambae olgeta oli putum ol rop long yu mo oli fasem yu long ol rop ya, blong yu no save go long medel blong olgeta. 26  Mo bambae mi mekem tang blong yu i fas long ruf blong maot blong yu, nao bambae yu kam nambut, yu no moa save stretem olgeta, from we olgeta oli wan haos blong rebel. 27  Be taem mi toktok wetem yu, bambae mi openem maot blong yu, mo yu mas talem long olgeta+ se: ‘Hemia samting we Hae Masta Jehova i talem.’ Man we i stap lesin, i gud hem i lesin,+ mo man we i no wantem lesin, i gud hem i no lesin, from we olgeta oli wan haos blong rebel.+

Ol futnot

PT: “yu kakae samting we yu faenem.”
PT: “ol boe blong ol man ples blong yu.”
NT: “long lukluk blong mi, yu nao yu gat fol from blad blong hem.”
NT: “sol.”
NT: “mekem fasin we i no stret.”
NT: “long lukluk blong mi, yu nao yu gat fol from blad blong hem.”
NT: “sol.”