Daniel 12:1-13

  • “Taem blong en” mo long fiuja (1-13)

    • Maekel bambae i stanap (1)

    • Olgeta we oli waes gud bambae oli saen olsem laet (3)

    • Tru save bambae i kam plante (4)

    • Daniel bambae i stanap blong kasem ol samting we i blong hem (13)

12  “Long taem ya, Maekel*+ bambae i stanap, hemia bigfala prins+ we i stap stanap* long bihaf blong ol man blong yu.* Mo bambae i gat wan taem blong harem nogud. Stat taem i gat faswan nesen kam kasem taem ya, i no gat wan taem olsem. Mo long taem ya, ol man blong yu bambae oli ronwe,+ hemia olgeta evriwan we oli bin raetemdaon nem blong olgeta long buk.+  Mo plante long olgeta we oli stap slip insaed long das long wol, bambae oli wekap, we sam oli blong kasem laef we i no save finis, mo ol narafala oli blong kasem ol strong tok mo blong sakemaot olgeta olwe.  “Mo olgeta we oli gat hed bambae oli saen olsem laet long spes long heven, mo olgeta we oli stap givhan long plante man blong folem stret fasin oli olsem ol sta, gogo i no save finis.  “Be yu, Daniel, yu mas kipim ol tok ya oli stap sikret, mo yu putum stamp long buk ya blong i stap olsem gogo kasem taem blong en.+ Plante man bambae oli go olbaot,* mo tru save bambae i kam plante.”+  Biaen, mi, Daniel, mi lukluk i go mo mi luk tu narafala man i stap stanap longwe, wan long narasaed reva ya, mo narawan long narasaed reva ya.+  Ale wan i talem long man we i werem klos long linen,+ we i stap antap long ol wota blong reva ya, i se: “?Bambae i tekem hamas taem, bifo we ol samting ya blong sapraes oli kasem en blong olgeta?”  Nao mi harem man ya we i werem klos long linen, we i stap antap long ol wota blong reva, taem i leftemap raethan blong hem mo lefhan blong hem i go long heven mo i mekem promes long nem blong Man ya we i laef olwe,+ i se: “Bambae i stap kasem wan stret taem we oli makemaot, ol stret taem we oli makemaot, mo haf taem.* Stret long taem we wok blong finisim gud paoa blong ol tabu man i finis,+ olgeta samting ya bambae oli kam long en blong olgeta.”  Be mi, mi harem, be mi no kasemsave,+ ale mi talem se: “O masta blong mi, ?en blong ol samting ya bambae i olsem wanem?”  Nao hem i talem se: “Daniel, yu go, from we ol tok ya oli mas kipim olsem sikret mo oli mas fasemtaet* i stap gogo kasem taem blong en.+ 10  Plante man bambae oli mekem olgeta oli kam klin mo oli kam waet gud, mo bambae oli kam klin olsem gol we oli bonem.+ Mo ol man nogud bambae oli mekem ol fasin we i nogud, mo i no gat wan man nogud bambae i kasemsave, be olgeta we oli gat hed bambae oli kasemsave.+ 11  “Mo stat long taem we oli karemaot samting ya we i stap oltaem,*+ mo oli putumap rabis samting we i blong spolem ol ples,+ bambae i gat 1,290 dei. 12  “Man we i stap gohed blong wet* mo i kasem en blong 1,335 dei, hem i glad. 13  “Be yu, yu mas gohed kasem en. Bambae yu spel, be bambae yu stanap blong kasem ol samting we i blong yu,* long en blong ol dei.”+

Ol futnot

Hemia i minim “?Hu i Olsem God?”
NT: “girap.”
PT: “ol pikinini blong ol man blong yu.”
NT: “oli jekemgud [hemia buk].”
Hemia i min se tri mo haf taem
NT: “stampem.”
NT: “mo sakrefaes we oli stap mekem oltaem.”
NT: “we i gat strong tingting blong wet.”
NT: “stanap long ples ya we oli makemaot se i blong yu.”