IsiLilo 2:1-22

 • UJehova ulithukuthelele iJerusalema

  • Akekho obonisa isihe (2)

  • UJehova unjengesitha kulo (5)

  • Kukhalelwa iZiyoni (11-13)

  • Abadlula ngendlela balenza inhlekisa leli dolobha elake laba lihle (15)

  • Izitha ziyajabula ngokuwa kweZiyoni (17)

א [Aleph] 2  Yeka ukuthi uJehova uyimboze kanjani indodakazi yaseZiyoni ngefu lentukuthelo yakhe! Ubususile ezulwini ubuhle buka-Israyeli wabuphonsa phansi emhlabeni. + Akazange asikhumbule isenabelo sezinyawo zakhe + ngosuku lwentukuthelo yakhe. ב [Beth]   UJehova uzibhubhise ngaphandle kokubonisa isihe zonke izindawo zokuhlala zikaJakobe. Ngentukuthelo yakhe uzidilizile izindawo ezinezivikelo eziqinile zendodakazi yakwaJuda. + Uwehlisele phansi emhlabathini wawuhlazisa umbuso + nezikhulu zawo. + ג [Gimel]   Ngokuvutha kwentukuthelo yakhe uwaqede wonke amandla* ka-Israyeli. Uhoxise isandla sakhe sokudla lapho isitha sisondela, +KuJakobe waqhubeka evutha njengomlilo oshisa yonke into nxazonke. + ד [Daleth]   Usewugobile umnsalo wakhe njengesitha; isandla sakhe sokudla simi ngomumo njengesesitha; +Waqhubeka ebabulala bonke labo abathandekayo emehlweni ethu. + Uthululele intukuthelo yakhe njengomlilo + etendeni lendodakazi yaseZiyoni. + ה [He]   UJehova usebe njengesitha; +Umbhubhisile u-Israyeli. Uyibhubhise yonke imibhoshongo yakhe;Uzichithe zonke izindawo zakhe ezinezivikelo eziqinile. Wenza ukuba kukhalwe, kukhihlwe isililo endodakazini yakwaJuda. ו [Waw]   Uliphatha ngesihluku idokodo lakhe, + njengendlwana esengadini. Uwuqedile* umkhosi wakhe. + UJehova ubangele ukuba umkhosi nesabatha kulibaleke eZiyoni,Entukuthelweni yakhe evuthayo akanandaba nankosi nampristi. + ז [Zayin]   UJehova ulilahlile i-altare lakhe;Uyilahlile indlu yakhe engcwele. + Unikele izindonga zemibhoshongo eqinile yeZiyoni esandleni sesitha. + Bayamemeza endlini kaJehova + njengasosukwini lomkhosi. ח [Heth]   UJehova unqume ukulubhidliza udonga lwendodakazi yaseZiyoni. + Welule intambo yokukala. + Akazange asigodle isandla sakhe ukuba singabhubhisi.* Ubangela ukuba indunduma yokuvikela nodonga kulile. Kokubili sekubuthakathaka. ט [Teth]   Amasango alo ashone emhlabathini. + Ubhubhise waphihliza imigoqo yalo. Inkosi yalo nezikhulu zalo baphakathi kwezizwe. + Akukho mthetho;* ngisho nabaprofethi balo abatholi mbono ovela kuJehova. + י [Yod] 10  Amadoda amadala endodakazi yaseZiyoni ahlezi phansi emhlabathini, athule. + Athela uthuli emakhanda awo, abhince nendwangu yesaka. + Izintombi zaseJerusalema zikhothamisele amakhanda azo emhlabathini. כ [Kaph] 11  Amehlo ami akhathele ngenxa yezinyembezi. + Kuxhaphazela amathumbu. Inhliziyo yami iphukile,* ngenxa yokuwa kwendodakazi* yabantu bami, +Ngenxa yezingane nezinsana eziphelelwa amandla ezigcawini zedolobha. + ל [Lamed] 12  Zilokhu zithi konina, “Kuphi ukudla nokokuphuza?” + Njengoba ziphelelwa ngamandla njengomuntu ogwaziwe ezigcawini zedolobha,Njengoba ukuphila kwazo kuphelela ezandleni zonina. מ [Mem] 13  Yini engingayisebenzisa njengofakazi,Noma ngingakufanisa nani, ndodakazi yaseJerusalema? Ngingakuqhathanisa nani, ukuze ngikududuze ndodakazi eyintombi yaseZiyoni? Ngoba ukuwa kwakho kukhulu njengolwandle. + Ngubani ongakwelapha? + נ [Nun] 14  Abaprofethi bakho bakubonele imibono engamanga nengazuzisi, +Abazange balembule iphutha lakho ukuze ungathunjwa, +Kodwa baqhubeka bekubonela imibono engamanga nezimemezelo ezidukisayo. + ס [Samekh] 15  Bonke abadlula ngendlela bakushayela izandla bekubhuqa. + Bashaya ikhwela bemangele, + bayinikinele amakhanda abo indodakazi yaseJerusalema, bethi: “Ingabe yilo leli dolobha ababethi ngalo, ‘Lihle ngokuphelele, lenza wonke umhlaba ujabule’?” + פ [Pe] 16  Zonke izitha zakho zikuvulele umlomo. Zishaya ikhwela ziququda namazinyo zithi: “Silibhubhisile. + Lolu usuku ebesilulindile! + Selufikile, silubonile!” + ע [Ayin] 17  UJehova ukwenzile lokho ayekuhlosile; + ulifezile izwi lakhe, +Lokho akuyala kudala. + Udilizile, akabonisanga bubele. + Uvumele isitha ukuba sijabule ngawe; wenze izitha zakho zaba namandla kakhulu.* צ [Tsade] 18  Izinhliziyo zabantu ziyakhala kuJehova, O donga lwendodakazi yaseZiyoni. Izinyembezi mazigeleze imini nobusuku njengomfudlana. Ungaziniki isikhathi sokuphumula, iso* lakho malingaphumuli. ק [Qoph] 19  Vuka! Khala kakhulu ubusuku bonke. Thulula inhliziyo yakho njengamanzi phambi kobuso bukaJehova. Phakamisela kuye izandla zakho ngenxa yokuphila kwezingane zakho,Eziphelelwa ngamandla kuwo wonke amakhona emigwaqo* ngenxa yendlala. + ר [Resh] 20  Bheka, Jehova, mbheke lowo omjezise kanzima. Ingabe abesifazane kufanele baqhubeke bedla inzalo* yabo, abantwana ababazele, +Noma ingabe abapristi nabaprofethi kufanele babulawelwe endlini engcwele kaJehova? + ש [Shin] 21  Umfana nexhegu badindilize emigwaqweni. + Izintombi zami nezinsizwa zami zibulewe ngenkemba. + Ubulele ngosuku lwentukuthelo yakho; ubulale wangaba nabubele. + ת [Taw] 22  Njengokungathi usuku lomkhosi, + uletha izinto ezingithusayo zivela nxazonke. Ngosuku lolaka lukaJehova, akekho owaphunyuka noma owasinda; +Isitha sami sababulala labo engabazala* ngabakhulisa. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “uzinqume zonke izimpondo.”
Noma, “Uwuchithile.”
NgesiHebheru, “singagwinyi.”
Noma, “siqondiso.”
NgesiHebheru, “Isibindi sami sithululelwe phansi emhlabathini.”
Isenzasamuntu esisankondlo, mhlawumbe esiveza uzwela.
NgesiHebheru, “uphakamise uphondo lwezitha zakho.”
NgesiHebheru, “indodakazi yeso lakho.”
NgesiHebheru, “ekuqaleni kwayo yonke imigwaqo.”
Noma, “izithelo.”
Noma, “engabazala bephile kahle.”