Eyesibili KaSamuweli 16:1-23

  • UZiba unyundela uMefibhosheti (1-4)

  • UShimeyi uqalekisa uDavide (5-14)

  • U-Absalomu wamukela uHushayi (15-19)

  • Iseluleko sika-Ahithofeli (20-23)

16  Lapho uDavide eqeda ukudlula esiqongweni, + wazithela kuZiba + isikhonzi sikaMefibhosheti + ezomhlangabeza ehamba nezimbongolo ezimbili eziboshelwe zithwele izinkwa ezingu-200, amakhekhe amagilebhisi omisiwe angu-100, amakhekhe ezithelo zasehlobo* angu-100 nembiza enkulu yewayini. +  Inkosi yathi kuZiba: “Kungani ungilethele lezi zinto?” UZiba waphendula wathi: “Izimbongolo ngezokuba kugibele abendlu yenkosi, isinkwa nezithelo zasehlobo ngokwezinsizwa ukuba zidle, iwayini ngelokuba okhathele ehlane aphuze.” +  Inkosi yase ithi kuye: “Iphi indodana* yenkosi yakho?” + UZiba waphendula wathi enkosini: “Ihleli eJerusalema, ngoba ithe, ‘Namuhla indlu ka-Israyeli izobuyisela ubukhosi bukababa kimi.’ ” +  Inkosi yathi kuZiba: “Konke obekungokukaMefibhosheti sekungokwakho.” + UZiba wathi: “Ngiyakhothama phambi kwakho. Kwangathi ngingathola umusa emehlweni akho, nkosi yami.” +  Lapho iNkosi uDavide ifika eBhahurimi, kwaphuma umuntu womndeni wendlu kaSawule, uShimeyi + indodana kaGera, wayithuka inkosi njengoba esondela. +  Wayejikijela uDavide nazo zonke izinceku zeNkosi uDavide ngamatshe, nabo bonke abantu namadoda angamaqhawe ayengakwesokudla nangakwesobunxele sakhe.  Yilokhu uShimeyi ayekusho njengoba ethuka inkosi: “Hamba la, hamba, wena muntu onecala legazi, le nto engelusizo lwalutho!  UJehova ulibuyisele kuwe lonke icala legazi lendlu kaSawule obuse esikhundleni sakhe njengenkosi, kodwa uJehova unikela ubukhosi esandleni sika-Absalomu indodana yakho. Manje wehlelwe inhlekelele, ngoba ungumbulali!” +  U-Abhishayi indodana kaZeruya + wathi enkosini: “Kungani le nja efile + kufanele yethuke inkosi yami? + Ngicela ungivumele ngiwele ngishumpule ikhanda lakhe.” + 10  Kodwa inkosi yathi: “Ngihlanganiseni nani, madodana kaZeruya? + Myekeni angithuke, + ngoba uJehova uthe kuye, + ‘Thuka uDavide!’ Ngakho ubani okufanele athi, ‘Uyenzelani le nto?’ ” 11  UDavide wathi ku-Abhishayi nakuzo zonke izinceku zakhe: “Nansi indodana yami, igazi lami, ifuna ukuphila kwami, + kuthiwani-ke ngomuntu wakwaBhenjamini! + Myekeni angithuke, ngoba uJehova uthe akenze kanjalo! 12  Mhlawumbe uJehova uzokubona ukuhlupheka kwami, + bese uJehova engenzela okuhle esikhundleni senhlamba engithukwa ngayo namuhla.” + 13  Ngemva kokusho lokho uDavide namadoda ayekanye naye baqhubeka behla ngomgwaqo kuyilapho uShimeyi egudla intaba elinganisene naye, emthuka, + emjikijela ngamatshe emthela nangothuli oluningi. 14  Ekugcineni inkosi nabo bonke abantu ababenayo bafika bekhathele lapho babeya khona, ngakho baphumula. 15  Phakathi naleso sikhathi u-Absalomu nawo wonke amadoda akwa-Israyeli bafika eJerusalema, u-Ahithofeli + wayekanye naye. 16  Lapho uHushayi + umArikhi, + umngane kaDavide, efika ku-Absalomu, uHushayi wathi ku-Absalomu: “Mana njalo nkosi! + Mana njalo nkosi!” 17  U-Absalomu waphendula wathi kuHushayi: “Ingabe yile ndlela obonisa ngayo uthando oluqotho kumngane wakho? Kungani ungahambanga nomngane wakho?” 18  Ngakho uHushayi wathi ku-Absalomu: “Cha, ngingasohlangothini lwalowo okhethwe nguJehova nalesi sizwe kanye nawo wonke amadoda akwa-Israyeli. Ngizohlala naye. 19  Ngiyaphinda ngithi, Ngubani okufanele ngimkhonze? Akufanele yini ngikhonze indodana yakhe? Njengoba nje ngamkhonza uyihlo, kanjalo nawe ngizokukhonza.” + 20  U-Absalomu wayesethi ku-Ahithofeli: “Ake ungicebise. *+ Senzenjani?” 21  U-Ahithofeli wathi ku-Absalomu: “Lala nezancinza zikayihlo + azishiye ngemuva ukuba zinakekele indlu. *+ Lapho wonke u-Israyeli ezwa ukuthi wenze le nto wadelela uyihlo, labo abakusekelayo bazoma isibindi.” 22  Ngakho bagxumekela u-Absalomu itende phezu kwendlu, *+ u-Absalomu walala nezancinza zikayise + kubuka wonke u-Israyeli. + 23  Ngalezo zinsuku iseluleko sika-Ahithofeli + sasibhekwa njengezwi elivela* kuNkulunkulu weqiniso. Yileyo ndlela uDavide no-Absalomu ababesihlonipha ngayo sonke iseluleko esivela ku-Ahithofeli.

Imibhalo yaphansi

Ikakhulu amakhiwane mhlawumbe nezithelo zesundu.
Noma, “umzukulu.”
Noma, “ungeluleke.”
Noma, “isigodlo.”
Noma, “ophahleni.”
Noma, “sasinjengokungathi umuntu ubuza.”