కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

చనిపోయిన తర్వాత ఏమౌతుంది?

చనిపోయిన తర్వాత ఏమౌతుంది?

చనిపోయాక మనకు ఏమౌతుంది? బైబిలు ఇచ్చే అర్థవంతమైన జవాబు ఎంతో ఓదార్పును, ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది.