కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దేవుడు భూమిని ఎందుకు చేశాడు?

దేవుడు భూమిని ఎందుకు చేశాడు?

భూమి విషయంలో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి? భూమి ఎప్పటికైనా పరదైసులా మారుతుందా?