కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించినా ఫర్వాలేదా?

దేవుణ్ణి ఎలా ఆరాధించినా ఫర్వాలేదా?

అన్ని మతాలు సత్యాన్ని బోధిస్తాయా? ఒకవేళ బోధిస్తే, ఇన్ని వేర్వేరు నమ్మకాలు ఎందుకు ఉన్నాయి, మీరు చేసే ఆరాధనను దేవుడు అంగీకరిస్తున్నాడో లేదో ఎలా తెలుసుకోవచ్చు?