కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దేవుడు అన్ని ప్రార్థనల్ని వింటాడా?

దేవుడు అన్ని ప్రార్థనల్ని వింటాడా?

ప్రార్థన ద్వారా తనకు దగ్గరవ్వమని దేవుడు అన్నిరకాల ప్రజల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు. అయితే దేవుడు అన్ని ప్రార్థనల్ని వింటాడా? అన్ని ప్రార్థనల్ని అంగీకరిస్తాడా?