కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దేవుడు బాధల్ని ఇంకా ఎందుకు తీసేయట్లేదు?

దేవుడు బాధల్ని ఇంకా ఎందుకు తీసేయట్లేదు?

ఈ లోకం ఎందుకు ద్వేషంతో, కష్టాలతో నిండిపోయి ఉందని చాలామంది అడుగుతారు. బైబిలు దానికి సంతృప్తికరమైన, ఓదార్పుకరమైన సమాధానం ఇస్తుంది.