కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

బైబిల్లో ఉన్న విషయాలను నిజమని మీరు ఎందుకు నమ్మవచ్చు?

బైబిల్లో ఉన్న విషయాలను నిజమని మీరు ఎందుకు నమ్మవచ్చు?

బైబిల్లో అబద్ధమాడనేరని దేవుని మాటలే ఉన్నాయని అందులో ఉంది.(1 థెస్సలోనికయులకు 2:13; తీతు 1:2) అది నిజమా లేకపోతే బైబిల్లో కథలు, కల్పితాలే ఉన్నాయా?