కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

బైబిలుకు మూలం ఎవరు?

బైబిలుకు మూలం ఎవరు?

బైబిల్ని మనుషులు రాసినప్పుడు, “దేవుని వాక్యం” అని ఎందుకు అంటున్నారు? (1 థెస్సలొనీకయులు 2:13) దేవుని తన ఆలోచనలను మనుషులకు ఎలా పంపించాడు?