కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి?

దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి?

యేసు భూమి మీద పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా దేవుని రాజ్యం గురించే బోధించాడు. దేవుని రాజ్యం అంటే ఏమిటి? దానివల్ల మీకు ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి?