Ezra 8:1-36

  • Majina ya wale wenye walirudia pamoja na Ezra (1-14)

  • Matayarisho ya safari (15-30)

  • Kuondoka Babiloni na kufika Yerusalemu (31-36)

8  Sasa hawa ndio vichwa vya jamaa za upande wa baba na wanaume wenye waliandikishwa kulingana na ukoo wao wenye walitoka Babiloni pamoja na mimi wakati wa utawala wa Mufalme Artashasta:+  kati ya wana wa Finehasi,+ Gershomu; kati ya wana wa Itamari,+ Danieli; kati ya wana wa Daudi, Hatushi;  kati ya wana wa Shekania, kati ya wana wa Paroshi, Zekaria, na pamoja naye kulikuwa wanaume mia moja makumi tano (150) wenye waliandikishwa;  kati ya wana wa Pahat-moabu,+ Elieho-enai mwana wa Zeraya, na wanaume mia mbili (200) pamoja naye;  kati ya wana wa Zatu,+ Shekania mwana wa Yahazieli, na wanaume mia tatu (300) pamoja naye;  kati ya wana wa Adini,+ Ebedi mwana wa Yonatani, na wanaume makumi tano (50) pamoja naye;  kati ya wana wa Elamu,+ Yeshaya mwana wa Atalia, na wanaume makumi saba (70) pamoja naye;  kati ya wana wa Shefatia,+ Zebadia mwana wa Mikaeli, na wanaume makumi munane (80) pamoja naye;  kati ya wana wa Yoabu, Obadia mwana wa Yehieli, na wanaume mia mbili kumi na munane (218) pamoja naye; 10  kati ya wana wa Bani, Shelomiti mwana wa Yosifia, na wanaume mia moja makumi sita (160) pamoja naye; 11  kati ya wana wa Bebai,+ Zekaria mwana wa Bebai, na wanaume makumi mbili na munane (28) pamoja naye; 12  kati ya wana wa Azgadi,+ Yohanani mwana wa Hakatani, na wanaume mia moja na kumi (110) pamoja naye; 13  kati ya wana wa Adonikamu,+ wale wenye walikuwa wa mwisho, na haya ndiyo yalikuwa majina yao: Elifeleti, Yeieli, na Shemaya, na wanaume makumi sita (60) pamoja nao; 14  na kati ya wana wa Bigvai,+ Utai na Zabudu, na wanaume makumi saba (70) pamoja nao. 15  Niliwakusanya kwenye muto wenye unakuja mupaka Ahava;+ na tulipiga kambi pale siku tatu (3). Lakini wakati nilichunguza watu na makuhani, sikupata Mulawi hata mumoja pale. 16  Kwa hiyo nilituma wajumbe waite Eliezeri, Arieli, Shemaya, Elnatani, Yaribu, Elnatani, Natani, Zekaria, na Meshulamu, wenye walikuwa wanaume wenye kuongoza, na Yoyaribu na Elnatani, wenye walikuwa walimu. 17  Kisha nikawapatia amri juu ya Ido kiongozi wa mahali kwenye kuliitwa Kasifia. Nikawaagiza wamuambie Ido na ndugu zake, watumishi wa hekalu* wenye walikuwa kule Kasifia, watuletee watu wa kufanya kazi kwenye nyumba ya Mungu wetu. 18  Kwa kuwa mukono mwema wa Mungu wetu ulikuwa juu yetu, walituletea mwanaume mwenye akili kutoka kwa wana wa Mali+ mujukuu wa Lawi mwana wa Israeli, mwenye aliitwa, Sherebia,+ na wana wake na ndugu zake, wanaume kumi na munane (18); 19  na Hashabia, na pamoja naye Yeshaya kutoka kwa Wamerari,+ ndugu zake na wana wao, wanaume makumi mbili (20). 20  Na kulikuwa watumishi wa hekalu* mia mbili makumi mbili (220), wenye Daudi na wakubwa waliwatoa ili kusaidia Walawi, wote walikuwa wametajwa kwa majina yao. 21  Kisha nikatangaza kwamba watu wafunge pale kwenye muto Ahava, ili tujinyenyekeze mbele ya Mungu wetu, na kutafuta muongozo wake kwa ajili ya safari yetu, kwa ajili yetu na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali zetu zote. 22  Nilisikia haya kuomba mufalme maaskari na wapanda-farasi ili watulinde kusudi tusishambuliwe na maadui katika njia, kwa sababu tulikuwa tumemuambia mufalme: “Mukono mwema wa Mungu wetu uko juu ya wale wote wenye kumutafuta,+ lakini nguvu zake na kasirani yake iko juu ya wale wenye wanamuacha.”+ 23  Kwa hiyo tukafunga na kumuomba Mungu wetu kuhusu jambo hilo, naye akasikiliza maombi yetu.+ 24  Kisha nikachagua wakubwa kumi na mbili (12) kati ya makuhani, ni kusema, Sherebia na Hashabia,+ pamoja na ndugu zao kumi (10). 25  Kisha nikawapimia feza na zahabu na vyombo, muchango wenye mufalme na washauri wake na wakubwa wake na Waisraeli wote wenye walikuwa pale walikuwa wametoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wetu.+ 26  Basi nikapimia katika mukono wao talanta* mia sita makumi tano (650) za feza, vyombo mia moja (100) vya feza vyenye samani ya talanta mbili (2), na talanta mia moja za zahabu, 27  mabakuli ya kidogo makumi mbili (20) ya zahabu yenye samani ya dariki* elfu moja (1 000), na vyombo mbili vya shaba ya muzuri, nyekundu yenye kungaa, vyenye kupendeza kama zahabu. 28  Kisha nikawaambia: “Ninyi ni watakatifu kwa Yehova,+ na vyombo hivi ni vitakatifu, na feza na zahabu hii ni toleo la kujipendea kwa ajili ya Yehova Mungu wa mababu zenu. 29  Muvichunge kwa uangalifu mupaka wakati mutavipima mbele ya wakubwa wa makuhani na Walawi na wakubwa wa jamaa za upande wa baba za Israeli kule Yerusalemu,+ katika vyumba* vya nyumba ya Yehova.” 30  Na makuhani na Walawi wakakamata feza na zahabu na vyombo vyenye walikuwa wamepimiwa, ili wavilete Yerusalemu kwenye nyumba ya Mungu wetu. 31  Mwishowe tukatoka kwenye muto Ahava+ siku ya kumi na mbili (12) ya mwezi wa kwanza+ na kuenda Yerusalemu, na mukono wa Mungu wetu ulikuwa juu yetu, na alituokoa katika mukono wa maadui na watu wenye walituvizia katika njia. 32  Basi tukafika Yerusalemu+ na kukaa kule siku tatu (3). 33  Na siku ya ine (4), tukapima ile feza na zahabu na vyombo katika nyumba ya Mungu wetu+ na kuvipatia Meremoti+ mwana wa Uriya kuhani, mwenye alikuwa pamoja na Eleazari mwana wa Finehasi, na pamoja nao kulikuwa Yozabadi+ mwana wa Yeshua na Noadia mwana wa Binui,+ Walawi. 34  Kila kitu kilihesabiwa na kupimwa, na uzito wote uliandikwa. 35  Wale wenye walitoka katika utekwa, wenye walipelekwa zamani katika uhamisho, wakamutolea Mungu wa Israeli zabihu za kuteketezwa, ngombe-dume kumi na mbili (12)+ kwa ajili ya Israeli wote, kondoo-dume makumi kenda na sita (96),+ wana-kondoo dume makumi saba na saba (77), mbuzi-dume kumi na mbili+ kuwa toleo la zambi; hivyo vyote vilikuwa toleo la kuteketezwa kwa ajili ya Yehova.+ 36  Kisha tukatoa maagizo ya mufalme+ kwa maliwali* wa mufalme na magavana wa eneo la Ngambo ya ule Muto,*+ nao wakaunga watu mukono na pia nyumba ya Mungu wa kweli.+

Maelezo ya Chini

Ao “Wanetini.” Tnn., “wenye walitolewa.”
Ao “Wanetini.” Tnn., “wenye walitolewa.”
Talanta moja ilikuwa sawa na kilograme 34.2 (aunsi troi 1.101). Angalia Nyongeza B14.
Dariki ilikuwa feza ya kichele ya zahabu ya Waajemi. Angalia Nyongeza B14.
Ao “vyumba vya kukulia chakula.”
Jina la cheo lenye kumaanisha “walinzi wa utawala,” hapa linahusu magavana wa majimbo ya Utawala wa Uajemi.
Ao “Eneo la Ngambo Ingine ya Efrati.”