Ezra 6:1-22

  • Uchunguzi na amri ya Dario (1-12)

  • Ujenzi wa hekalu unamalizika na hekalu linazinduliwa (13-18)

  • Pasaka inafanywa (19-22)

6  Ni wakati huo ndio Mufalme Dario alitoa amri, na wakafanya uchunguzi katika maandishi ya zamani* mahali hazina zilikuwa zinawekwa kule Babiloni.  Na kitabu cha kukunjwa kikapatikana katika ngome ya Ekibatana, katika jimbo la* Umedi, na habari yenye kufuata ilikuwa imeandikwa katika kitabu hicho:  “Katika mwaka wa kwanza wa Mufalme Koreshi, Mufalme Koreshi alitoa amri hii kuhusu nyumba ya Mungu kule Yerusalemu:+ ‘Nyumba hiyo ijengwe upya kusudi ikuwe mahali watakuwa wanatolea zabihu, na misingi yake iwekwe, urefu wake ukuwe mikono* makumi sita (60), upana wake mikono makumi sita,+  ikuwe na mistari tatu (3) ya majiwe makubwa yenye yaliviringishwa mupaka mahali pake na mustari mumoja wa mbao;+ na feza za kulipa zitoke katika hazina ya mufalme.+  Pia, vyombo vya zahabu na feza vya nyumba ya Mungu vyenye Nebukadneza alikamata katika hekalu lenye lilikuwa Yerusalemu na kuvileta Babiloni+ virudishwe, ili vitiwe mahali pake katika hekalu la Yerusalemu na vitiwe katika nyumba ya Mungu.’+  “Sasa Tatenai gavana wa eneo la Ngambo ya ule Muto,* Shetar-bozenai, na wenzenu, magavana wadogo wa eneo la Ngambo ya ule Muto+—musikaribie mahali pale.  Musijiingize katika kazi hiyo ya nyumba ya Mungu. Gavana wa Wayahudi na wazee wa Wayahudi watajenga upya nyumba hiyo ya Mungu mahali ilikuwa zamani.  Pia, ninatoa amri juu ya jambo lenye munapaswa kufanyia hao wazee wa Wayahudi ili wajenge upya nyumba hiyo ya Mungu: Mukamate feza katika hazina ya mufalme,+ katika kodi yenye kukusanywa katika eneo la Ngambo ya ule Muto, na kuwapatia haraka wanaume hao ili waendelee bila kusimamisha.+  Na kitu chochote cha lazima—ngombe-dume wadogo+ na pia kondoo-dume+ na wana-kondoo+ kwa ajili ya matoleo ya kuteketezwa kwa Mungu wa mbinguni, ngano,+ chumvi,+ divai+ na mafuta,+ kama vile makuhani wenye kuwa Yerusalemu watasema—wanapaswa kuendelea kupewa vitu hivyo siku kwa siku bila kuacha; 10  ili waendelee kutoa matoleo yenye kumupendeza Mungu wa mbinguni na kuomba kwa ajili ya uzima wa mufalme na wana wake.+ 11  Nimetoa pia agizo kwamba ikiwa mutu yeyote atavunja amri hii, muti utangolewa kwenye nyumba yake na atapandishwa na kufungwa* kwenye muti huo, na nyumba yake itafanywa kuwa choo cha* watu wote kwa sababu ya kosa hilo. 12  Na Mungu mwenye alifanya jina lake likae kule+ amupindue mufalme yeyote na watu wenye watainua mukono ili kuvunja amri hii na kuharibu nyumba ya Mungu, yenye kuwa Yerusalemu. Mimi, Dario, ninatoa agizo hili. Lifanywe haraka.” 13  Basi Tatenai gavana wa eneo la Ngambo ya ule Muto, Shetar-bozenai,+ na wenzao, wakatimiza haraka kila jambo lenye Mufalme Dario alikuwa ameagiza. 14  Na wazee wa Wayahudi wakaendelea kujenga na kusonga mbele,+ wakitiwa moyo na unabii wa nabii Hagai+ na Zekaria+ mujukuu wa Ido; wakamaliza kujenga nyumba hiyo kulingana na agizo la Mungu wa Israeli+ na kulingana na agizo la Koreshi,+ Dario,+ na Mufalme Artashasta+ wa Uajemi. 15  Wakamaliza kujenga nyumba hiyo siku ya tatu (3) ya mwezi wa Adari,* katika mwaka wa sita (6) wa utawala wa Mufalme Dario. 16  Kisha Waisraeli, makuhani, na Walawi+ na watu wengine wenye walikuwa wamepelekwa zamani katika uhamisho wakazindua nyumba hiyo ya Mungu* kwa furaha. 17  Na wakaleta kwa ajili ya kuzindua nyumba hiyo ngombe-dume mia moja (100), kondoo-dume mia mbili (200), wana-kondoo mia ine (400), na mbuzi-dume kumi na mbili (12) kuwa toleo la zambi kwa ajili ya Israeli wote, kulingana na hesabu ya makabila ya Israeli.+ 18  Na wakapanga makuhani katika vikundi vyao na Walawi katika vikundi vyao kwa ajili ya utumishi wa Mungu kule Yerusalemu,+ kulingana na mambo yenye yaliandikwa katika kitabu cha Musa.+ 19  Na watu hao wenye walikuwa wamepelekwa zamani katika uhamisho wakafanya Pasaka siku ya kumi na ine (14) ya mwezi wa kwanza.+ 20  Makuhani na Walawi, wote walikuwa wamejitakasa,+ kwa hiyo wote walikuwa safi; walichinja zabihu ya Pasaka kwa ajili ya watu wote wenye walikuwa wamepelekwa zamani katika uhamisho, kwa ajili ya makuhani wenzao, na kwa ajili yao wenyewe. 21  Kisha Waisraeli wenye walikuwa wamerudia kutoka katika uhamisho wakakula zabihu ya Pasaka, pamoja na kila mutu mwenye alikuwa amejiunga nao na mwenye alikuwa amejitenga na uchafu wa mataifa ya inchi ili kumuabudu* Yehova Mungu wa Israeli.+ 22  Pia, wakafanya kwa furaha Sikukuu ya Mikate Yenye Haina Chachu+ kwa siku saba (7), kwa maana Yehova aliwafanya wafurahi na alikuwa amefanya mufalme wa Ashuru akuwe na moyo muzuri kuwaelekea,+ ili awaunge mukono* katika kazi ya nyumba ya Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli.

Maelezo ya Chini

Tnn., “nyumba ya kumbukumbu.”
Ao “wilaya ya utawala wa.”
Karibu metre 26.7 (futi 87.6). Angalia Nyongeza B14.
Ao “Eneo la Ngambo Ingine ya Efrati.”
Ao “na atatundikwa.”
Ao pengine, “yalala ya, rundo la mavi la.”
Ao “wakamutolea Mungu nyumba hiyo.”
Tnn., “kumutafuta.”
Tnn., “atie nguvu mikono yao.”