Ezra 2:1-70

  • Majina ya watu wenye walitoka Babiloni (1-67)

    • Watumishi wa hekalu (43-54)

    • Wana wa watumishi wa Sulemani (55-57)

  • Matoleo ya kujipendea kwa ajili ya hekalu (68-70)

2  Na hawa ndio watu wa jimbo* wenye walipanda kutoka kati ya watu wenye walikamatwa mateka wenye walipelekwa katika uhamisho,+ wenye Mufalme Nebukadneza wa Babiloni alikuwa amepeleka katika uhamisho kule Babiloni+ na wenye kisha wakati fulani walirudia Yerusalemu na Yuda, kila mutu katika muji wake mwenyewe,+  wale wenye walikuja pamoja na Zerubabeli,+ Yeshua,+ Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilshani, Mispari, Bigvai, Rehumu, na Baana. Katika hesabu ya wanaume Waisraeli kulikuwa:+  wana wa Paroshi, elfu mbili mia moja makumi saba na mbili (2 172);  wana wa Shefatia, mia tatu makumi saba na mbili (372);  wana wa Ara,+ mia saba makumi saba na tano (775);  wana wa Pahat-moabu,+ kati ya wana wa Yeshua na Yoabu, elfu mbili mia munane na kumi na mbili (2 812);  wana wa Elamu,+ elfu moja mia mbili makumi tano na ine (1 254);  wana wa Zatu,+ mia kenda makumi ine na tano (945);  wana wa Zakai, mia saba makumi sita (760); 10  wana wa Bani, mia sita makumi ine na mbili (642); 11  wana wa Bebai, mia sita makumi mbili na tatu (623); 12  wana wa Azgadi, elfu moja mia mbili makumi mbili na mbili (1 222); 13  wana wa Adonikamu, mia sita makumi sita na sita (666); 14  wana wa Bigvai, elfu mbili na makumi tano na sita (2 056); 15  wana wa Adini, mia ine makumi tano na ine (454); 16  wana wa Ateri, wa Hezekia, makumi kenda na munane (98); 17  wana wa Besai, mia tatu makumi mbili na tatu (323); 18  wana wa Yora, mia moja kumi na mbili (112); 19  wana wa Hashumu,+ mia mbili makumi mbili na tatu (223); 20  wana wa Gibari, makumi kenda na tano (95); 21  wana wa Betlehemu, mia moja makumi mbili na tatu (123); 22  wanaume wa Netofa, makumi tano na sita (56); 23  wanaume wa Anatoti,+ mia moja makumi mbili na munane (128); 24  wana wa Azmaveti, makumi ine na mbili (42); 25  wana wa Kiriat-yearimu, Kefira, na Beeroti, mia saba makumi ine na tatu (743); 26  wana wa Rama+ na Geba,+ mia sita makumi mbili na moja (621); 27  wanaume wa Mikmasi, mia moja makumi mbili na mbili (122); 28  wanaume wa Beteli na Ai,+ mia mbili makumi mbili na tatu (223); 29  wana wa Nebo,+ makumi tano na mbili (52); 30  wana wa Magbishi, mia moja makumi tano na sita (156); 31  wana wa Elamu mwingine, elfu moja mia mbili makumi tano na ine (1 254); 32  wana wa Harimu, mia tatu makumi mbili (320); 33  wana wa Lodi, Hadidi na Ono, mia saba makumi mbili na tano (725); 34  wana wa Yeriko, mia tatu makumi ine na tano (345); 35  wana wa Senaa, elfu tatu mia sita makumi tatu (3 630). 36  Makuhani:+ wana wa Yedaya+ wa nyumba ya Yeshua,+ mia kenda makumi saba na tatu (973); 37  wana wa Imeri,+ elfu moja makumi tano na mbili (1 052); 38  wana wa Pashuri,+ elfu moja mia mbili makumi ine na saba (1 247); 39  wana wa Harimu,+ elfu moja kumi na saba (1 017). 40  Walawi:+ wana wa Yeshua na Kadmieli,+ kati ya wana wa Hodavia, makumi saba na ine (74). 41  Waimbaji:+ wana wa Asafu,+ mia moja makumi mbili na munane (128). 42  Wana wa walinzi wa milango mikubwa:+ wana wa Shalumu, wana wa Ateri, wana wa Talmoni,+ wana wa Akubu,+ wana wa Hatita, wana wa Shobai, wote walikuwa mia moja makumi tatu na kenda (139). 43  Watumishi wa hekalu:*+ wana wa Siha, wana wa Hasufa, wana wa Tabaoti, 44  wana wa Kerosi, wana wa Siaha, wana wa Padoni, 45  wana wa Lebana, wana wa Hagaba, wana wa Akubu, 46  wana wa Hagabu, wana wa Salmai, wana wa Hanani, 47  wana wa Gideli, wana wa Gahari, wana wa Reaya, 48  wana wa Resini, wana wa Nekoda, wana wa Gazamu, 49  wana wa Uza, wana wa Pasea, wana wa Besai, 50  wana wa Asna, wana wa Meunimu, wana wa Nefusimu, 51  wana wa Bakbuki, wana wa Hakufa, wana wa Harhuri, 52  wana wa Basluti, wana wa Mehida, wana wa Harsha, 53  wana wa Barkosi, wana wa Sisera, wana wa Tema, 54  wana wa Nezia, wana wa Hatifa. 55  Wana wa watumishi wa Sulemani: wana wa Sotai, wana wa Sofereti, wana wa Peruda,+ 56  wana wa Yaalaya, wana wa Darkoni, wana wa Gideli, 57  wana wa Shefatia, wana wa Hatili, wana wa Pokeret-hazebaimu, wana wa Ami. 58  Watumishi wote wa hekalu* na wana wa watumishi wa Sulemani walikuwa mia tatu makumi kenda na mbili (392). 59  Na hawa ndio walipanda kutoka Tel-mela, Tel-harsha, Kerubi, Adoni, na Imeri, lakini hawakuweza kuonyesha jamaa yao ya upande wa baba na asili yao, kama walikuwa Waisraeli:+ 60  wana wa Delaya, wana wa Tobia, wana wa Nekoda, mia sita makumi tano na mbili (652). 61  Na wana wa makuhani: wana wa Habaya, wana wa Hakozi,+ wana wa Barzilai, mwenye alichukua bibi kati ya mabinti wa Barzilai+ Mugileadi kisha akaitwa kwa jina lao. 62  Hao walitafuta maandishi yao ya zamani ili wajue ukoo wao, lakini hawakuyapata, kwa hiyo hawakustahili kuwa makuhani.*+ 63  Gavana* akawaambia kwamba hawakupaswa kula vitu vitakatifu+ zaidi mupaka kukuwe kuhani mwenye angechunguza Urimu na Tumimu.+ 64  Hesabu yote ya kutaniko nzima ilikuwa watu elfu makumi ine na mbili mia tatu makumi sita (42 360),+ 65  zaidi ya watumwa wao wanaume na watumwa wao wanamuke, wenye walikuwa elfu saba mia tatu makumi tatu na saba (7 337); walikuwa pia na waimbaji mia mbili (200) wanaume na wanamuke. 66  Farasi zao walikuwa mia saba makumi tatu na sita (736), nyumbu zao mia mbili makumi ine na tano (245), 67  ngamia zao mia ine makumi tatu na tano (435), na punda zao elfu sita mia saba makumi mbili (6 720). 68  Wakati walifika kwenye nyumba ya Yehova katika Yerusalemu, wamoja kati ya vichwa vya jamaa za upande wa baba walitoa matoleo ya kujipendea+ kwa ajili ya nyumba ya Mungu wa kweli, ili kuijenga upya* mahali pake.+ 69  Kulingana na uwezo wao walitoa katika hazina ya kazi drakma* elfu makumi sita na moja (61 000) za zahabu, na mina* elfu tano (5 000) za feza,+ na kanzu mia moja (100) kwa ajili ya makuhani. 70  Na makuhani, Walawi, wamoja kati ya watu, waimbaji, walinzi wa milango mikubwa, na watumishi wa hekalu* wakaanza kuishi katika miji yao, na Israeli wengine wote* wakaanza kuishi katika miji yao.+

Maelezo ya Chini

Ao “wilaya ya utawala.”
Ao “Wanetini.” Tnn., “wenye walitolewa.”
Ao “Wanetini wote.” Tnn., “Wote wenye walitolewa.”
Ao “hawakustahili utumishi wa kikuhani kwa sababu hawakukuwa safi.”
Ao “Tirshata,” jina la cheo cha Kiajemi cha gavana wa jimbo.
Ao “kuisimamisha.”
Kwa kawaida ilikuwa sawa na dariki ya zahabu ya Uajemi yenye uzito wa grame 8.4 (aunsi troi 0.27). Ni tofauti na drakma yenye kutajwa katika Maandiko ya Kigiriki. Angalia Nyongeza B14.
Mina yenye kutajwa katika Maandiko ya Kiebrania ilikuwa sawa na grame 570 (aunsi troi 18.35). Angalia Nyongeza B14.
Ao “Wanetini.” Tnn., “wenye walitolewa.”
Tnn., “Israeli wote.”