Mathayo 5:1-48

5  Alipouona umati akapanda mlimani; na baada ya kuketi wanafunzi wake wakamjia;  naye akafungua kinywa chake na kuanza kuwafundisha, akisema:  “Wenye furaha ni wale wanaotambua uhitaji wao wa kiroho,+ kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao.+  “Wenye furaha ni wale wanaoomboleza, kwa kuwa watafarijiwa.+  “Wenye furaha ni wale walio na tabia-pole,+ kwa kuwa watairithi dunia.+  “Wenye furaha ni wale walio na njaa na walio na kiu+ kwa ajili ya uadilifu, kwa kuwa watashibishwa.+  “Wenye furaha ni wale walio na rehema,+ kwa kuwa wataonyeshwa rehema.  “Wenye furaha ni wale walio safi moyoni,+ kwa kuwa watamwona Mungu.+  “Wenye furaha ni wale wanaofanya amani,+ kwa kuwa wataitwa ‘wana+ wa Mungu.’ 10  “Wenye furaha ni wale ambao wameteswa+ kwa ajili ya uadilifu, kwa kuwa ufalme wa mbinguni ni wao. 11  “Wenye furaha ni ninyi wakati watu wanapowashutumu+ na kuwatesa+ na kusema kwa uwongo kila namna ya jambo baya juu yenu kwa ajili yangu. 12  Shangilieni na kuruka kwa shangwe,+ kwa kuwa thawabu+ yenu ni kubwa mbinguni; kwa maana hivyo ndivyo walivyowatesa manabii+ waliokuwa kabla yenu. 13  “Ninyi ndio chumvi+ ya dunia; lakini chumvi ikipoteza nguvu zake, ladha yake itarudishwaje? Haitumiki tena kwa kitu chochote bali ni ya kutupwa nje+ ili ikanyagwe-kanyagwe na watu. 14  “Ninyi ndio nuru ya ulimwengu.+ Jiji haliwezi kufichwa likiwa limesimama juu ya mlima. 15  Watu huwasha taa na kuiweka, si chini ya kikapu cha kupimia,+ bali juu ya kinara cha taa, nayo huangazia watu wote waliomo ndani ya nyumba. 16  Vivyo hivyo acheni nuru+ yenu iangaze mbele ya watu, ili wapate kuona matendo yenu mazuri+ na kumpa utukufu+ Baba yenu aliye mbinguni. 17  “Msifikiri nilikuja kuharibu Sheria+ au Manabii. Sikuja kuharibu, bali kutimiza;+ 18  kwa maana kwa kweli ninawaambia ninyi kwamba mbingu na dunia zingepitilia mbali+ upesi zaidi kuliko herufi moja ndogo zaidi au nukta moja ya herufi kupitilia mbali kutoka katika Sheria na mambo yote yasitukie.+ 19  Kwa hiyo, yeyote yule anayevunja+ moja ya amri hizi ndogo zaidi na kufundisha wanadamu hivyo, yeye ataitwa ‘mdogo zaidi’ kuhusiana na ufalme wa mbinguni.+ Kwa habari ya yeyote anayezifanya na kuzifundisha,+ huyo ataitwa ‘mkubwa’+ kuhusiana na ufalme wa mbinguni. 20  Kwa maana ninawaambia ninyi kwamba ikiwa uadilifu wenu hauzidi ule wa waandishi na Mafarisayo,+ hamtaingia+ kamwe katika ufalme wa mbinguni. 21  “Ninyi mlisikia kwamba watu wa kale waliambiwa, ‘Usiue;+ lakini yeyote yule anayeua+ atatoa hesabu mahakamani.’+ 22  Hata hivyo, ninawaambia ninyi kwamba kila mtu anayeendelea kuwa na ghadhabu+ na ndugu yake atatoa hesabu+ mahakamani; lakini yeyote yule anayemwambia ndugu yake neno la dharau lisilosemeka atatoa hesabu katika Mahakama Kuu Zaidi; na yeyote yule anayesema, ‘Wewe mpumbavu wa kudharauliwa!’ atastahili Gehena* ya moto.+ 23  “Basi, ikiwa unaleta zawadi yako kwenye madhabahu+ na hapo ukumbuke kwamba ndugu yako ana jambo fulani juu yako,+ 24  acha zawadi yako hapo mbele ya madhabahu, na uende zako; kwanza fanya amani yako pamoja na ndugu yako,+ na ndipo, ukiisha kurudi, itoe zawadi yako.+ 25  “Uwe tayari kusuluhisha mambo upesi pamoja na mtu anayekushtaki mahakamani, wakati unapokuwa pamoja naye njiani kwenda huko, ili kwa njia fulani mlalamikaji+ asikutie mikononi mwa hakimu, naye hakimu kwa mtumishi wa mahakama, nawe utupwe ndani ya gereza. 26  Nakuambia kwa kweli, Hakika wewe hutatoka humo mpaka uwe umemaliza kulipa sarafu ya mwisho iliyo ya thamani ndogo sana.+ 27  “Ninyi mlisikia kwamba ilisemwa, ‘Usifanye uzinzi.’+ 28  Lakini mimi ninawaambia ninyi kwamba kila mtu ambaye anaendelea kumtazama mwanamke+ na kumtamani tayari amefanya uzinzi+ pamoja naye moyoni mwake.+ 29  Ikiwa, sasa, hilo jicho lako la kuume linakufanya ukwazike, ling’oe ulitupilie mbali nawe.+ Kwa maana kuna faida zaidi kwako kimoja cha viungo vyako kipotee kuliko mwili wako wote utupwe+ ndani ya Gehena.* 30  Pia, mkono wako wa kuume ukikufanya ukwazike, ukate na kuutupilia mbali nawe.+ Kwa maana kuna faida zaidi kwako kimoja cha viungo vyako kipotee kuliko mwili wako wote uanguke ndani ya Gehena.* 31  “Zaidi ya hayo ilisemwa, ‘Yeyote yule anayemtaliki+ mke wake, na ampe cheti cha talaka.’+ 32  Hata hivyo, mimi ninawaambia ninyi kwamba kila mtu anayemtaliki mke wake, isipokuwa kwa sababu ya uasherati,+ anamweka katika hali ya kuweza kufanya uzinzi,+ na yeyote yule anayemwoa mwanamke aliyetalikiwa anafanya uzinzi.+ 33  “Tena mlisikia kwamba watu wa kale waliambiwa, ‘Usiape+ bila kutimiza, bali lazima umtimizie Yehova nadhiri zako.’+ 34  Hata hivyo, mimi ninawaambia ninyi: Msiape+ hata kidogo, wala kwa mbingu, kwa sababu hizo ni kiti cha ufalme cha Mungu;+ 35  wala kwa dunia, kwa sababu hiyo ni kiti cha miguu yake;+ wala kwa Yerusalemu, kwa sababu hilo ni jiji+ la yule Mfalme mkuu. 36  Wala usiape kwa kichwa chako, kwa sababu huwezi kugeuza unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. 37  Acheni tu neno lenu Ndiyo limaanishe Ndiyo, Siyo yenu, Siyo;+ kwa maana linalozidi hayo linatoka kwa yule mwovu.+ 38  “Ninyi mlisikia kwamba ilisemwa, ‘Jicho kwa jicho na jino kwa jino.’+ 39  Hata hivyo, mimi ninawaambia ninyi: Msimpinge yeye aliye mwovu; bali yeyote anayekupiga kofi kwenye shavu+ lako la kuume, mgeuzie lile lingine pia. 40  Na ikiwa mtu anataka kwenda mahakamani pamoja nawe na kulichukua vazi lako la ndani, acha alichukue vazi lako la nje pia;+ 41  na mtu fulani aliye na mamlaka akikulazimisha uingie katika utumishi wa kilometa moja, nenda pamoja naye kilometa mbili.+ 42  Mpe yeye anayekuomba, wala usimpe kisogo yule anayetaka umkopeshe bila faida.+ 43  “Ninyi mlisikia kwamba ilisemwa, ‘Mpende jirani+ yako na kumchukia adui yako.’+ 44  Hata hivyo, mimi ninawaambia ninyi: Endeleeni kuwapenda adui zenu+ na kusali kwa ajili ya wale wanaowatesa ninyi;+ 45  ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni,+ kwa kuwa yeye hulichomoza jua lake juu ya watu waovu na wema na hunyesha mvua juu ya watu waadilifu na wasio waadilifu.+ 46  Kwa maana mkiwapenda wale wanaowapenda ninyi, mna thawabu gani?+ Je, wakusanya-kodi pia hawafanyi jambo hilohilo? 47  Na mkiwasalimu ndugu zenu tu, mnafanya jambo gani linalozidi lile la kawaida? Je, watu wa mataifa pia hawafanyi jambo hilohilo? 48  Lazima ninyi basi muwe wakamilifu, kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu.+

Maelezo ya Chini

Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.
Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.
Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.