Mathayo 13:1-58

13  Siku hiyo Yesu, akiisha kuondoka katika ile nyumba, alikuwa ameketi kando ya bahari;  na umati mkubwa ukamkusanyikia, hivi kwamba akapanda ndani ya mashua na kuketi,+ na umati wote ulikuwa umesimama pwani.  Ndipo akawaambia mambo mengi kwa kutumia mifano, akisema: “Tazama! Mpandaji alienda kupanda;+  naye alipokuwa akipanda, mbegu fulani zikaanguka kando ya barabara, na ndege wakaja na kuzila.+  Nyingine zikaanguka mahali penye miamba ambapo hapakuwa na udongo mwingi, zikachipuka mara moja kwa sababu ya kutokuwa na udongo wenye kina.+  Lakini jua lilipochomoza zikaungua, na kwa sababu hazikuwa na mzizi zikanyauka.+  Nyingine, pia, zikaanguka katikati ya miiba, na ile miiba ikamea na kuzisonga.+  Bado nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri nazo zikaanza kuzaa matunda,+ hii mara 100, ile 60, ile nyingine 30.+  Yule aliye na masikio na asikilize.”+ 10  Kwa hiyo wanafunzi wakaja na kumwambia: “Kwa nini unasema nao kwa kutumia mifano?”+ 11  Akajibu, akasema: “Ninyi mmepewa uwezo wa kuzielewa siri takatifu+ za ufalme wa mbinguni, lakini wao hawakupewa.+ 12  Kwa maana yeyote aliye na kitu, ataongezewa naye atazidishiwa;+ lakini yeyote ambaye hana, hata kile alicho nacho kitachukuliwa.+ 13  Ndiyo sababu ninasema nao kwa kutumia mifano, kwa sababu, wakitazama, wanatazama bure, na wakisikia, wanasikia bure, wala hawaelewi;+ 14  na unabii wa Isaya unatimizwa kwao, ambao unasema, ‘Kusikia, mtasikia lakini hamtaelewa maana yake; na, kutazama, mtatazama lakini hamtaona.+ 15  Kwa maana moyo wa watu hawa umekuwa mgumu, nao wamesikia kwa masikio yao bila kuitikia, nao wamefunga macho yao; ili wasione kamwe kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kuelewa maana kwa mioyo yao na kugeuka, nami niwaponye.’+ 16  “Hata hivyo, yenye furaha ni macho+ yenu kwa sababu hayo yanaona, na masikio yenu kwa sababu hayo yanasikia. 17  Kwa maana kwa kweli ninawaambia ninyi, Manabii+ wengi na watu waadilifu walitamani kuyaona mambo mnayoyaona wala hawakuyaona,+ na kuyasikia mambo mnayoyasikia wala hawakuyasikia.+ 18  “Basi, sikilizeni mfano wa yule mtu aliyepanda.+ 19  Yeyote anaposikia neno la ufalme lakini haelewi maana yake, yule mwovu+ huja na kunyakua kile ambacho kimepandwa moyoni mwake; huyo ndiye aliyepandwa kando ya barabara. 20  Na yule aliyepandwa mahali penye miamba, huyo ndiye anayelisikia neno na kulipokea mara moja kwa shangwe.+ 21  Lakini hana mzizi ndani yake bali huendelea kwa wakati fulani, na dhiki au mateso vikiisha kutokea kwa sababu ya lile neno yeye hukwazika mara moja.+ 22  Na yule aliyepandwa katikati ya miiba, huyo ndiye anayelisikia neno, lakini mahangaiko ya mfumo huu wa mambo+ na nguvu za udanganyifu wa utajiri hulisonga neno, naye huwa asiyezaa matunda.+ 23  Na yule aliyepandwa juu ya udongo mzuri, huyo ndiye anayelisikia neno na kuelewa maana yake, ambaye kwa kweli huzaa matunda na kutokeza, huyu mara 100, yule 60, yule mwingine 30.”+ 24  Akawatolea mfano mwingine, akisema: “Ufalme wa mbinguni umekuwa kama mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake.+ 25  Watu wakiwa wamelala usingizi, adui yake alikuja na kupanda magugu katikati ya ngano, naye akaondoka. 26  Wakati jani lilipoota na kuzaa matunda, magugu yalionekana pia. 27  Kwa hiyo watumwa wa mwenye nyumba wakaja na kumwambia, ‘Bwana, je, hukupanda mbegu nzuri katika shamba lako?+ Imekuwaje basi lina magugu?’+ 28  Akawaambia, ‘Adui, mtu fulani, alifanya hivyo.’+ Wakamwambia, ‘Basi, je, unataka twende kuyakusanya?’ 29  Akasema, ‘Hapana; ili, mnapoyakusanya magugu, msije mkang’oa ngano pamoja nayo. 30  Acheni zikue pamoja mpaka wakati wa mavuno; na katika majira ya mavuno nitawaambia wavunaji, Kwanza kusanyeni magugu na kuyafunga matita-matita ili kuyateketeza motoni,+ ndipo nendeni mkusanye ngano ghalani mwangu.’ ”+ 31  Akawatolea mfano mwingine,+ akisema: “Ufalme wa mbinguni ni kama mbegu ya haradali,+ ambayo mtu alichukua na kupanda katika shamba lake; 32  ambayo, kwa kweli, ndiyo mbegu ndogo zaidi kuliko zote, lakini ikiisha kukua huwa ndiyo kubwa zaidi kati ya mboga zote nayo huwa mti, hivi kwamba ndege wa mbinguni+ huja na kupata makao katikati ya matawi yake.”+ 33  Akawaambia mfano mwingine: “Ufalme wa mbinguni ni kama chachu,+ ambayo mwanamke alichukua na kuitia katika vipimo vikubwa vitatu vya unga, mpaka tonge lote likachacha.” 34  Yesu aliuambia umati mambo yote hayo kwa mifano. Kwa kweli, hakuwa akisema nao bila mfano;+ 35  ili litimizwe lililosemwa kupitia nabii aliyesema: “Nitakifungua kinywa changu kwa mifano, nitatangaza mambo yaliyofichwa tangu kuwekwa msingi.”+ 36  Ndipo baada ya kuuruhusu umati uende akaingia ndani ya nyumba. Na wanafunzi wake wakamjia na kusema: “Tueleze ule mfano wa magugu katika shamba.” 37  Akajibu, akasema: “Mpandaji wa mbegu nzuri ni Mwana wa binadamu; 38  shamba ni ulimwengu;+ nayo mbegu nzuri, hiyo ni wana wa ufalme; lakini magugu ni wana wa yule mwovu,+ 39  na yule adui aliyepanda ni Ibilisi.+ Yale mavuno+ ni umalizio wa mfumo wa mambo,+ na wavunaji ni malaika. 40  Kwa hiyo, kama vile magugu hukusanywa na kuteketezwa kwa moto, ndivyo itakavyokuwa katika umalizio wa mfumo wa mambo.+ 41  Mwana wa binadamu atatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake vitu vyote ambavyo husababisha kukwazika+ na watu wanaoasi sheria, 42  nao watawatupa ndani ya tanuru ya moto.+ Humo ndimo watalia na kusaga meno yao.+ 43  Wakati huo waadilifu watang’aa+ kwa uangavu kama jua+ katika ufalme wa Baba yao. Yule aliye na masikio na asikilize.+ 44  “Ufalme wa mbinguni ni kama hazina iliyofichwa katika shamba, ambayo mtu aliipata na kuificha; na kwa sababu ya shangwe aliyo nayo, anaenda na kuuza+ vitu alivyo navyo na kulinunua shamba hilo.+ 45  “Tena ufalme wa mbinguni ni kama mwanabiashara msafiri anayetafuta lulu nzuri. 46  Akiisha kupata lulu moja ya thamani kubwa,+ alienda zake na mara moja akauza vitu vyote alivyokuwa navyo na kuinunua.+ 47  “Tena ufalme wa mbinguni ni kama wavu wa kukokota ulioshushwa ndani ya bahari na kukusanya samaki wa kila aina.+ 48  Ulipojaa waliuvuta pwani na, baada ya kuketi, wakakusanya walio wazuri+ ndani ya vyombo, lakini wasiofaa+ wakawatupilia mbali. 49  Hivyo ndivyo itakavyokuwa katika umalizio wa mfumo wa mambo: malaika watatoka kwenda na kuwatenga waovu+ kutoka katikati ya waadilifu+ 50  nao watawatupa ndani ya tanuru ya moto. Humo ndimo watalia na kusaga meno yao.+ 51  “Je, mmeelewa maana ya mambo haya yote?” Wakamwambia: “Ndiyo.” 52  Ndipo akawaambia: “Ikiwa ni hivyo, kila mfundishaji wa watu wote, anapofundishwa kuhusiana na ufalme wa mbinguni,+ ni kama mtu, mwenye nyumba, ambaye hutoa katika hazina yake vitu vipya na vya zamani.”+ 53  Sasa Yesu alipokuwa amemaliza mifano hiyo alitoka na kupita katikati ya nchi. 54  Na baada ya kuingia eneo lake la nyumbani+ akaanza kuwafundisha katika sinagogi lao,+ hivi kwamba wakastaajabu na kusema: “Mtu huyu alipata wapi hekima hii na kazi hizi zenye nguvu? 55  Je, huyu si mwana wa yule seremala?+ Je, mama yake haitwi Maria, na ndugu zake Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda? 56  Na dada zake, je, wote hawako pamoja nasi?+ Basi, mtu huyu alipata wapi mambo haya yote?”+ 57  Kwa hiyo wakaanza kukwazika kwa sababu yake.+ Lakini Yesu akawaambia: “Nabii hakosi kuheshimiwa ila katika eneo lake la nyumbani na katika nyumba yake mwenyewe.”+ 58  Naye hakufanya kazi nyingi zenye nguvu huko kwa sababu ya ukosefu wao wa imani.+

Maelezo ya Chini