Mathayo 18:1-35

18  Katika saa hiyo wanafunzi wakamkaribia Yesu na kusema: “Ni nani kwa kweli aliye mkuu zaidi katika ufalme wa mbinguni?”+  Basi, akamwita mtoto mchanga, akamweka katikati yao+  na kusema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Msipogeuka na kuwa kama watoto wachanga,+ hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni.+  Basi, yeyote atakayejinyenyekeza+ mwenyewe kama mtoto huyu mchanga ndiye aliye mkuu zaidi katika ufalme wa mbinguni;+  na yeyote yule anayempokea mtoto mchanga kama huyu kwa msingi wa jina langu ananipokea mimi pia.+  Lakini yeyote anayemkwaza mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingekuwa afadhali afungiwe shingoni jiwe la kusagia+ kama lile ambalo huzungushwa na punda na azamishwe katika bahari kuu.+  “Ole wake ulimwengu kwa sababu ya vikwazo! Bila shaka, vikwazo hivyo lazima vije,+ lakini ole wake mtu ambaye kikwazo + huja kupitia kwake!  Basi, ikiwa mkono wako au mguu wako unakufanya ukwazike, ukate na kuutupa mbali nawe;+ ni afadhali uingie katika uzima ukiwa kilema au ukiwa kiwete kuliko kutupwa ndani ya moto wa milele ukiwa na mikono miwili au miguu miwili.+  Pia, ikiwa jicho lako linakufanya ukwazike, ling’oe na kulitupa mbali nawe; ni afadhali uingie katika uzima ukiwa na jicho moja kuliko kutupwa katika Gehena* ya moto ukiwa na macho mawili.+ 10  Angalieni msimdharau mmoja wa hawa wadogo; kwa maana ninawaambia ninyi kwamba malaika zao+ mbinguni sikuzote huuona uso wa Baba yangu aliye mbinguni.+ 11  — 12  “Mnaonaje? Mtu akiwa na kondoo 100 na mmoja apotee,+ je, hatawaacha wale 99 milimani na kuondoka kwenda kumtafuta yule anayepotea?+ 13  Naye akimpata, hakika ninawaambia ninyi, yeye humshangilia huyo zaidi kuliko wale 99 ambao hawakupotea.+ 14  Vivyo hivyo Baba yangu aliye mbinguni hatamani kwamba mmoja wa wadogo hawa aangamie.+ 15  “Zaidi ya hayo, ndugu yako akitenda dhambi, nenda ufunue kosa lake kati yako na yeye peke yake.+ Akikusikiliza, umempata ndugu yako.+ 16  Lakini asiposikiliza, chukua pamoja nawe mmoja au wawili zaidi, ili kwa kinywa cha mashahidi wawili au watatu kila jambo lipate kuthibitishwa.+ 17  Asipowasikiliza hao, liambie kutaniko. Ikiwa halisikilizi hata kutaniko, mwache awe kwako kama mtu wa mataifa+ na kama mkusanya-kodi.+ 18  “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Mambo yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na mambo yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni.+ 19  Tena kwa kweli ninawaambia ninyi, Wawili kati yenu wakikubaliana duniani kuhusu jambo lolote lenye maana ambalo wanapaswa kuomba, litatendeka kwao kwa sababu ya Baba yangu aliye mbinguni.+ 20  Kwa maana palipo na wawili au watatu wakiwa wamekusanyika pamoja katika jina langu,+ hapo mimi nipo katikati yao.”+ 21  Ndipo Petro akaja na kumwambia: “Bwana, ndugu yangu atanitendea dhambi mara ngapi nami nimsamehe?+ Mpaka mara 7?”+ 22  Yesu akamwambia: “Ninakuambia, si, Mpaka mara 7, bali, Mpaka mara 77.+ 23  “Ndiyo sababu ufalme wa mbinguni umekuwa kama mtu, mfalme,+ aliyetaka kufanya hesabu+ pamoja na watumwa wake. 24  Alipoanza kuzifanya, mtu ambaye alikuwa na deni lake la talanta elfu kumi [=dinari 60,000,000] akaletwa. 25  Lakini kwa sababu hakuwa na uwezo wa kulipa, bwana wake akaagiza yeye na mke wake na watoto wake na vitu vyote alivyokuwa navyo wauzwe na malipo yatolewe.+ 26  Ndipo mtumwa huyo akaanguka chini na kuanza kumsujudia, akisema, ‘Uwe na subira kwangu nami nitakulipa kila kitu.’ 27  Akisikitishwa na hayo, bwana wa mtumwa huyo akamwachilia+ na kufuta deni lake.+ 28  Lakini mtumwa huyo akatoka, akamkuta mmoja wa watumwa wenzake aliyekuwa na deni lake la dinari+ mia moja; akamkamata, akamkaba koo, akisema, ‘Lipa deni lako lote.’ 29  Basi mtumwa mwenzake akaanguka chini na kuanza kumsihi, akisema, ‘Uwe na subira+ kwangu nami nitakulipa.’ 30  Hata hivyo, yeye hakutaka, bali akaenda zake na kufanya atupwe gerezani mpaka alipe deni lake. 31  Kwa hiyo, watumwa wenzake walipoona mambo yaliyokuwa yametendeka, wakahuzunika sana, nao wakaenda na kumweleza bwana wao mambo yote yaliyokuwa yametendeka.+ 32  Ndipo bwana wake akamwita na kumwambia, ‘Mtumwa mwovu, nilifuta lile deni lote kwa ajili yako, uliponisihi. 33  Haikukupasa wewe, nawe, kuwa na rehema+ juu ya mtumwa mwenzako, kama mimi pia nilivyokuwa na rehema+ juu yako?’ 34  Ndipo bwana wake, akiwa na ghadhabu,+ akamtia mikononi mwa walinzi wa jela, mpaka alipe deni lake lote. 35  Vivyo hivyo+ Baba yangu wa mbinguni atashughulika nanyi pia ikiwa kila mmoja wenu hatamsamehe ndugu yake kutoka moyoni mwake.”+

Maelezo ya Chini

Bonde la Hinomu. Tazama Nyongeza 2.