Mathayo 25:1-46

25  “Ndipo ufalme wa mbinguni utakuwa kama mabikira kumi waliochukua taa+ zao na kwenda kumpokea bwana-arusi.+  Watano kati yao walikuwa wapumbavu,+ na watano walikuwa wenye busara.+  Kwa maana wale wapumbavu walichukua taa zao lakini hawakuchukua mafuta pamoja nao,  lakini wale wenye busara walichukua mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao.  Wakati bwana-arusi alipokuwa anakawia, wote walisinzia na kuanza kulala.+  Katikati ya usiku kukatokea mwito,+ ‘Huyu hapa bwana-arusi! Nendeni mkampokee.’  Ndipo mabikira wote hao wakasimama na kuzitayarisha taa+ zao.  Wale wapumbavu wakawaambia wale wenye busara, ‘Tupeni sisi kiasi fulani cha mafuta+ yenu, kwa sababu taa zetu zinakaribia kuzimika.’  Wale wenye busara+ wakawajibu kwa maneno haya, ‘Labda huenda tusiwe na ya kutosha kwa ajili yetu na kwa ajili yenu. Badala yake, shikeni njia mwende kwa wale wanaoyauza mkajinunulie.’ 10  Walipokuwa wakienda zao kununua, bwana-arusi akafika, na wale mabikira waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye kwenye karamu ya arusi;+ nao mlango ukafungwa. 11  Baadaye wale mabikira wengine pia wakaja, wakisema, ‘Bwana, bwana, tufungulie!’+ 12  Akajibu, akasema, ‘Ninawaambia ninyi kweli, Siwajui ninyi.’+ 13  “Kwa hiyo, endeleeni kukesha+ kwa sababu hamwijui ile siku wala saa.+ 14  “Kwa maana ni kama wakati ambapo mtu,+ akiwa karibu kusafiri ng’ambo,+ aliwaita watumwa wake na kuwapa mali zake.+ 15  Akampa mmoja talanta tano, mwingine mbili, na mwingine moja, kila mmoja kulingana na uwezo wake mwenyewe,+ naye akaenda ng’ambo. 16  Mara moja yule aliyezipokea talanta tano akaenda zake na kufanya biashara nazo na kupata faida ya tano zaidi.+ 17  Vivyo hivyo yule aliyepokea mbili akapata faida ya mbili zaidi. 18  Lakini yule aliyepokea moja tu akaenda zake, na kuchimba katika udongo na kuficha zile fedha za bwana wake. 19  “Baada ya muda mrefu+ bwana wa watumwa hao alikuja na kufanya hesabu pamoja nao.+ 20  Kwa hiyo yule aliyekuwa amepokea talanta tano akaja na kuleta talanta tano zaidi, akisema, ‘Bwana, ulinipa talanta tano; ona, nilipata faida ya talanta tano zaidi.’+ 21  Bwana wake akamwambia, ‘Vema, mtumwa mwema na mwaminifu!+ Ulikuwa mwaminifu+ juu ya mambo machache. Nitakuweka juu ya mambo mengi.+ Ingia katika shangwe+ ya bwana wako.’ 22  Halafu yule aliyekuwa amepokea talanta mbili akaja na kusema, ‘Bwana, ulinipa talanta mbili; ona, nilipata faida ya talanta mbili zaidi.’+ 23  Bwana wake akamwambia, ‘Vema, mtumwa mwema na mwaminifu! Ulikuwa mwaminifu juu ya mambo machache. Nitakuweka juu ya mambo mengi.+ Ingia katika shangwe+ ya bwana wako.’ 24  “Mwishowe yule aliyekuwa amepokea talanta moja akaja+ na kusema, ‘Bwana nilijua wewe ni mtu mwenye kudai, ambaye huvuna mahali ambapo hukupanda na kukusanya mahali ambapo hukupepeta. 25  Kwa hiyo nikaogopa+ na kwenda zangu na kuficha talanta yako katika udongo. Tazama, hiki hapa kilicho chako.’ 26  Bwana wake akamjibu, akamwambia, ‘Mtumwa mwovu na goigoi, ulijua, sivyo, kwamba mimi nilivuna mahali ambapo sikupanda na kukusanya mahali ambapo sikupepeta? 27  Hivyo, basi, ulipaswa kuwa umeweka fedha zangu kwa wenye kutunza akiba, na wakati wa kufika kwangu ningekuwa nikipokea kilicho changu pamoja na faida.+ 28  “ ‘Kwa hiyo ichukueni talanta hiyo kutoka kwake na kumpa yule aliye na talanta kumi.+ 29  Kwa maana kila mtu aliye na kitu, ataongezewa naye atakuwa na vingi; lakini yule ambaye hana kitu, hata kile alicho nacho kitachukuliwa.+ 30  Nanyi mtupeni nje katika giza mtumwa huyo asiyefaa kitu. Huko ndiko atalia na kusaga meno yake.’+ 31  “Wakati Mwana wa binadamu+ atakapofika katika utukufu wake, na malaika wote pamoja naye,+ ndipo atakapoketi juu ya kiti chake cha ufalme chenye utukufu.+ 32  Na mataifa yote yatakusanyika mbele yake,+ naye atawatenganisha watu,+ mmoja kutoka kwa mwenzake,+ kama vile mchungaji anavyotenganisha kondoo na mbuzi. 33  Naye atawaweka kondoo kwenye mkono wake wa kuume,+ lakini mbuzi kwenye mkono wake wa kushoto.+ 34  “Ndipo mfalme atakapowaambia wale walio kwenye mkono wake wa kuume, ‘Njooni, ninyi ambao mmebarikiwa na Baba yangu,+ urithini+ ufalme+ uliotayarishwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu.+ 35  Kwa maana nilikuwa mwenye njaa nanyi mkanipa chakula;+ nilikuwa na kiu nanyi mkanipa kinywaji. Nilikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha;+ 36  nilikuwa uchi,+ nanyi mkanivika. Nilishikwa na ugonjwa nanyi mkanitunza. Nilikuwa gerezani+ nanyi mkanijia.’ 37  Ndipo waadilifu watamjibu kwa maneno haya, ‘Bwana, ni wakati gani tulipokuona ukiwa na njaa na kukulisha, au ukiwa na kiu,+ na kukupa kinywaji?+ 38  Ni wakati gani tulipokuona ukiwa mgeni na kukukaribisha, au ukiwa uchi, na kukuvika? 39  Ni wakati gani tulipokuona ukiwa mgonjwa au gerezani na kukujia?’ 40  Na mfalme+ atajibu na kuwaambia, ‘Kwa kweli ninawaambia ninyi, Kwa kadiri ambayo mlimtendea hilo mmoja wa walio wadogo zaidi+ wa ndugu zangu+ hawa, mlinitendea mimi.’+ 41  “Ndipo naye atawaambia, wale walio kwenye mkono wake wa kushoto, ‘Tokeni kwangu mwende zenu,+ ninyi ambao mmelaaniwa, mkaingie katika moto wa milele+ aliotayarishiwa Ibilisi na malaika zake.+ 42  Kwa maana nilikuwa na njaa, lakini hamkunipa chakula chochote,+ nami nilikuwa na kiu,+ lakini hamkunipa kinywaji chochote. 43  Nilikuwa mgeni, lakini hamkunikaribisha; nilikuwa uchi, lakini hamkunivika;+ nilikuwa mgonjwa na gerezani,+ lakini hamkunitunza.’ 44  Ndipo wao pia watamjibu kwa maneno haya, ‘Bwana, ni wakati gani tulipokuona ukiwa na njaa au ukiwa na kiu au ukiwa mgeni au ukiwa uchi au mgonjwa au gerezani na tukakosa kukuhudumia?’ 45  Ndipo atawajibu wao kwa maneno haya, ‘Kwa kweli ninawaambia ninyi, Kwa kadiri ambayo hamkumtendea hilo mmoja wa hawa wadogo zaidi,+ hamkunitendea+ mimi.’+ 46  Na hawa watakatiliwa mbali milele,+ lakini waadilifu wataingia katika uzima wa milele.”+

Maelezo ya Chini