Mathayo 2:1-23

2  Baada ya Yesu kuzaliwa katika Bethlehemu+ ya Yudea siku za Mfalme Herode,+ tazama! wanajimu+ kutoka sehemu za mashariki walikuja Yerusalemu,  wakisema: “Yuko wapi yule mfalme+ wa Wayahudi aliyezaliwa? Kwa maana tuliiona nyota+ yake wakati tulipokuwa mashariki, nasi tumekuja kumsujudia.”  Aliposikia hilo Mfalme Herode akafadhaika, na Yerusalemu yote pamoja naye;  na alipowakusanya pamoja wakuu wa makuhani na waandishi wote wa watu akaanza kuuliza habari kutoka kwao juu ya ni wapi Kristo alipaswa kuzaliwa.  Wakamwambia: “Katika Bethlehemu+ ya Yudea; kwa maana hivi ndivyo ilivyoandikwa kupitia nabii,  ‘Nawe, Ee Bethlehemu+ ya nchi ya Yuda, wewe si jiji dogo zaidi kati ya magavana wa Yuda; kwa maana kutoka kwako wewe atakuja mwenye kuongoza,+ atakayewachunga+ watu wangu, Israeli.’ ”  Ndipo Herode akawaita wale wanajimu kwa siri na kuhakikisha kwa uangalifu kutoka kwao wakati wa kuonekana kwa ile nyota;  na, wakati alipokuwa akiwatuma Bethlehemu, akasema: “Nendeni mkamtafute kwa uangalifu yule mtoto mchanga, na mkiisha kumpata nileteeni habari, ili mimi vilevile nipate kwenda na kumsujudia.”+  Walipokuwa wamemsikiliza mfalme, waliondoka wakaenda; na, tazama! nyota waliyokuwa wameona wakati walipokuwa mashariki+ ikaenda mbele yao, mpaka ikaja kutua juu ya mahali alipokuwa yule mtoto mchanga. 10  Walipoona ile nyota walishangilia sana. 11  Nao walipoingia ndani ya ile nyumba wakamwona huyo mtoto mchanga pamoja na Maria mama yake, wakaanguka chini na kumsujudia mtoto. Pia wakafungua hazina zao na kumtolea zawadi, dhahabu na ubani na manemane. 12  Hata hivyo, kwa sababu walipewa onyo la kimungu+ katika ndoto wasirudi kwa Herode, wakaondoka kwenda nchi yao kwa njia nyingine. 13  Walipokuwa wamekwisha kuondoka, tazama! malaika wa Yehova+ akamtokea Yosefu katika ndoto, akisema: “Simama, mchukue huyo mtoto mchanga na mama yake mkimbie kuingia Misri, mkae huko mpaka nikupe agizo; kwa maana Herode yuko karibu kumtafuta huyo mtoto amwangamize.” 14  Kwa hiyo akasimama na kuchukua pamoja naye mtoto huyo mchanga na mama yake wakati wa usiku, akaondoka na kuingia Misri, 15  naye akakaa huko mpaka kufa kwa Herode, ili litimizwe+ lile lililosemwa na Yehova kupitia nabii wake, akisema: “Kutoka Misri+ nilimwita mwanangu.” 16  Ndipo Herode, alipoona ameshindwa akili na wale wanajimu, akaingiwa na ghadhabu kubwa, akatuma watu na kuagiza wavulana wote katika Bethlehemu na katika wilaya zake zote wauawe, kuanzia umri wa miaka miwili kwenda chini, kulingana na wakati aliokuwa amehakikisha kwa uangalifu kutoka kwa wale wanajimu.+ 17  Ndipo likatimizwa lile lililosemwa kupitia nabii Yeremia, akisema: 18  “Sauti ilisikiwa katika Rama,+ kulia na kuomboleza kwingi; ni Raheli+ aliyekuwa akiwalilia watoto wake, naye hakutaka kufarijiwa, kwa sababu hawako tena.” 19  Herode alipokuwa amekufa, tazama! malaika wa Yehova akamtokea Yosefu katika ndoto+ huko Misri 20  naye akasema: “Simama, mchukue huyo mtoto mchanga na mama yake, ushike njia na kuingia katika nchi ya Israeli, kwa maana wale waliokuwa wakiitafuta nafsi ya mtoto huyo wamekufa.” 21  Kwa hiyo akasimama na kumchukua huyo mtoto mchanga na mama yake na kuingia katika nchi ya Israeli. 22  Lakini aliposikia kwamba Arkelao alikuwa akitawala akiwa mfalme wa Yudea badala ya Herode baba yake, akaogopa kuondoka kwenda huko. Zaidi ya hayo, kwa kuwa alipewa onyo la kimungu katika ndoto,+ akaondoka, akaingia eneo la Galilaya,+ 23  akaja kukaa katika jiji linaloitwa Nazareti,+ ili lipate kutimizwa lile lililosemwa kupitia manabii: “Yeye ataitwa Mnazareti.”+

Maelezo ya Chini