Mathayo 26:1-75

26  Basi Yesu alipokuwa amemaliza kusema yote hayo, aliwaambia wanafunzi wake:  “Mnajua kwamba siku mbili  tangu sasa kutakuwa na pasaka,+ naye Mwana wa binadamu atatolewa ili atundikwe mtini.”+  Ndipo wakuu wa makuhani na wanaume wazee wa watu wakakusanyika pamoja katika ua wa kuhani mkuu aliyeitwa Kayafa,+  na kushauriana+ pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua.  Hata hivyo, wao wakawa wakisema: “Si kwenye sherehe, ili ghasia zisitokee katikati ya watu.”+  Ikawa kwamba Yesu alipokuwa Bethania+ katika nyumba ya Simoni mwenye ukoma,+  mwanamke mwenye chupa ya alabasta iliyo na mafuta ghali yenye marashi+ akamkaribia, naye akaanza kuyamimina juu ya kichwa cha Yesu alipokuwa ameketi mezani.  Walipoona hilo wanafunzi wakaghadhibika na kusema: “Hasara hii ni ya nini?+  Kwa maana yangaliweza kuuzwa kwa kiasi kikubwa na kupewa maskini.”+ 10  Akijua jambo hilo,+ Yesu akawaambia: “Kwa nini mnataka kumsumbua mwanamke huyu? Kwa kuwa amenitendea tendo jema.+ 11  Kwa maana ninyi mna maskini+ pamoja nanyi sikuzote, lakini hamtakuwa pamoja nami sikuzote.+ 12  Kwa kuwa mwanamke huyu alipotia mafuta haya yenye marashi juu ya mwili wangu, alifanya hivyo ili kunitayarisha kwa ajili ya maziko.+ 13  Kwa kweli ninawaambia ninyi, Kokote ambako hii habari njema itahubiriwa katika ulimwengu wote, jambo ambalo mwanamke huyu ametenda litasimuliwa pia kuwa kumbukumbu lake.”+ 14  Ndipo mmoja wa wale kumi na wawili, anayeitwa Yuda Iskariote,+ akaenda kwa wakuu wa makuhani 15  na kusema: “Mtanipa nini ili nimsaliti kwenu?”+ Wakamwagizia vipande 30 vya fedha.+ 16  Kwa hiyo tangu wakati huo na kuendelea akawa akitafuta nafasi nzuri ya kumsaliti.+ 17  Katika siku ya kwanza ya keki zisizo na chachu+ wanafunzi wakamjia Yesu, wakisema: “Ni wapi unapotaka tukutayarishie uile pasaka?”+ 18  Akasema: “Nendeni jijini kwa Fulani-wa-fulani,+ mkamwambie, Mwalimu anasema, ‘Wakati wangu uliowekwa uko karibu; nitasherehekea pasaka pamoja na wanafunzi wangu nyumbani mwako.’ ”+ 19  Nao wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, nao wakatayarisha vitu kwa ajili ya pasaka.+ 20  Basi, ilipofika jioni,+ alikuwa ameketi mezani pamoja na wale wanafunzi kumi na wawili.+ 21  Walipokuwa wakila, alisema: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Mmoja wenu atanisaliti.”+ 22  Wakiwa wamehuzunishwa sana na jambo hilo, kila mmoja wao akaanza kumwambia: “Bwana, je, ni mimi?”+ 23  Akajibu, akasema: “Yule anayechovya mkono wake pamoja nami katika bakuli ndiye atakayenisaliti.+ 24  Kwa kweli, Mwana wa binadamu anaenda zake, kama ilivyoandikwa+ kumhusu, lakini ole+ wake mtu yule ambaye kupitia kwake Mwana wa binadamu atasalitiwa!+ Ingalikuwa afadhali kwake kama mtu huyo asingalizaliwa.” 25  Yuda, aliyekuwa karibu kumsaliti, akajibu, akasema: “Je, ni mimi, Rabi?” Akamwambia: “Wewe mwenyewe umesema.” 26  Walipokuwa wakiendelea kula, Yesu alichukua mkate+ na, baada ya kutoa baraka, akaumega,+ akawapa wanafunzi, akasema: “Chukueni, mle. Huu unamaanisha mwili wangu.”+ 27  Pia, akachukua kikombe+ na, akiisha kushukuru, akawapa, akisema: “Kinyweeni, ninyi nyote;+ 28  kwa maana hii inamaanisha+ ‘damu+ yangu ya agano,’+ ambayo itamwagwa kwa ajili ya wengi+ kwa msamaha wa dhambi.+ 29  Lakini ninawaambia ninyi, Tangu sasa sitakunywa kamwe divai yoyote ya mzabibu mpaka siku ile nitakapokunywa ikiwa mpya, pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu.”+ 30  Mwishowe, baada ya kuimba sifa,+ wakatoka na kwenda kwenye Mlima wa Mizeituni.+ 31  Ndipo Yesu akawaambia: “Ninyi nyote mtakwazika kuhusiana nami usiku huu, kwa maana imeandikwa, ‘Nitampiga mchungaji, nao kondoo wa kundi watatawanyika huku na huku.’+ 32  Lakini baada ya kufufuliwa nitawatangulia kuingia Galilaya.”+ 33  Lakini Petro akajibu, akamwambia: “Ijapokuwa wengine wote wakwazike kuhusiana nawe, mimi sitakwazika kamwe!”+ 34  Yesu akamwambia: “Kwa kweli ninakuambia wewe, Usiku huu, kabla ya jogoo kuwika, utanikana mara tatu.”+ 35  Petro akamwambia: “Hata nikilazimika kufa pamoja nawe, mimi sitakukana kamwe.” Wale wanafunzi wengine wote wakasema vivyo hivyo pia.+ 36  Ndipo Yesu akaja pamoja nao mpaka mahali+ panapoitwa Gethsemane, naye akawaambia wanafunzi: “Ketini hapa ninapoenda pale na kusali.”+ 37  Naye akawachukua Petro na wale wana wawili+ wa Zebedayo pamoja naye, akaanza kuhuzunika na kutaabika sana.+ 38  Ndipo akawaambia: “Nafsi yangu ina huzuni sana, kiasi cha kufa.+ Kaeni hapa na mwendelee kukesha pamoja nami.”+ 39  Naye akasonga mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akasali+ na kusema: “Baba yangu, ikiwezekana, kikombe hiki+ na kipitilie mbali kutoka kwangu. Lakini, si kulingana na mapenzi yangu,+ bali kulingana na mapenzi yako.”+ 40  Naye akaja walipokuwa wanafunzi na kuwakuta wamelala usingizi, naye akamwambia Petro: “Je, hamngeweza kukesha hata saa moja pamoja nami?+ 41  Endeleeni kukesha+ na kusali+ sikuzote, ili msiingie katika jaribu.+ Bila shaka, roho inataka, lakini mwili ni dhaifu.”+ 42  Tena, kwa mara ya pili,+ akaenda zake na kusali, akisema: “Baba yangu, ikiwa haiwezekani kipitilie mbali ila nikinywe, acha mapenzi yako yatendeke.”+ 43  Naye akaja tena na kuwakuta wamelala usingizi, kwa maana macho yao yalikuwa mazito.+ 44  Kwa hiyo akawaacha, akaenda zake tena na kusali kwa mara ya tatu,+ akisema mara moja tena neno lilelile. 45  Kisha akaja walipokuwa wanafunzi na kuwaambia: “Wakati kama huu ninyi mnalala usingizi na kupumzika! Tazameni! Saa imekaribia Mwana wa binadamu asalitiwe na kutiwa katika mikono ya watenda-dhambi.+ 46  Simameni, twende. Tazama! Msaliti wangu amekaribia.”+ 47  Na alipokuwa bado akisema, tazama! Yuda,+ mmoja wa wale kumi na wawili, akaja pamoja na umati mkubwa ukiwa na mapanga+ na marungu kutoka kwa wakuu wa makuhani na wanaume wazee wa watu.+ 48  Basi msaliti wake alikuwa amewapa ishara, akisema: “Yeyote yule nitakayembusu, huyo ndiye; mkamateni.”+ 49  Naye akaenda moja kwa moja kwa Yesu akasema: “Siku njema, Rabi!”+ na kumbusu+ kwa wororo sana. 50  Lakini Yesu+ akamwambia: “Mwenzangu, uko hapa kwa kusudi gani?” Ndipo wakaja wakaweka mikono juu ya Yesu na kumkamata.+ 51  Lakini, tazama! mmoja wa wale waliokuwa pamoja na Yesu akanyoosha mkono wake akauchomoa upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu akalikata sikio lake.+ 52  Ndipo Yesu akamwambia: “Rudisha upanga wako mahali pake,+ kwa maana wale wote wanaouchukua upanga wataangamia kwa upanga.+ 53  Au unafikiri kwamba siwezi kumwomba Baba yangu anipe sasa hivi vikosi zaidi ya kumi na viwili vya malaika?+ 54  Hata hivyo, Maandiko yangetimizwaje kwamba lazima itendeke hivi?” 55  Ndipo Yesu akauambia umati: “Je, mmetoka mkiwa na mapanga na marungu kana kwamba ni kwenda juu ya mnyang’anyi ili kunikamata?+ Siku baada ya siku nilikuwa nikiketi katika hekalu+ nikifundisha, na bado hamkunikamata. 56  Lakini yote haya yametukia ili maandiko ya manabii yatimizwe.”+ Ndipo wanafunzi wote wakamwacha na kukimbia.+ 57  Wale waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa+ kuhani mkuu, ambako waandishi na wanaume wazee walikuwa wamekusanywa pamoja.+ 58  Lakini Petro akaendelea kumfuata akiwa mbali kiasi, mpaka katika ua+ wa kuhani mkuu, na, baada ya kuingia ndani, akaketi pamoja na watumishi wa nyumbani ili kuona matokeo.+ 59  Wakati huohuo wakuu wa makuhani na Sanhedrini nzima walikuwa wakitafuta ushahidi wa uwongo juu ya Yesu ili wamuue,+ 60  lakini hawakupata wowote, ijapokuwa mashahidi wengi wa uwongo walijitokeza.+ Baadaye wawili wakajitokeza 61  na kusema: “Mtu huyu alisema, ‘Ninaweza kuliangusha chini hekalu la Mungu na kulijenga katika siku tatu.’ ”+ 62  Ndipo kuhani mkuu akasimama na kumwambia: “Je, huna jibu? Watu hawa wanashuhudia nini juu yako?”+ 63  Lakini Yesu akaendelea kukaa kimya.+ Kwa hiyo kuhani mkuu akamwambia: “Kwa Mungu aliye hai ninakuweka chini ya kiapo+ utuambie kama wewe ndiye Kristo+ Mwana wa Mungu!” 64  Yesu akamwambia:+ “Wewe mwenyewe umesema.+ Lakini ninawaambia ninyi, Tangu sasa+ mtamwona Mwana wa binadamu+ akiwa ameketi kwenye mkono wa kuume+ wa nguvu na akija juu ya mawingu ya mbinguni.”+ 65  Ndipo kuhani mkuu akayararua mavazi yake ya nje, akisema: “Amekufuru!+ Tunahitaji mashahidi wengine wa nini?+ Tazama! Sasa mmelisikia kufuru.+ 66  Mnaonaje?” Wakamjibu: “Anastahili kufa.”+ 67  Ndipo wakamtemea mate usoni+ na kumpiga+ ngumi. Wengine wakampiga makofi usoni,+ 68  wakisema: “Tutolee unabii, wewe Kristo.+ Ni nani aliyekupiga?”+ 69  Basi Petro alikuwa ameketi nje katika ua; na mjakazi akamjia, akisema: “Wewe, pia, ulikuwa pamoja na Yesu Mgalilaya!”+ 70  Lakini akakana mbele yao wote, akisema: “Sijui unalosema.” 71  Alipokuwa amekwisha kutoka na kwenda kwenye chumba kilicho langoni, msichana mwingine alimwona na kuwaambia wale waliokuwa hapo: “Mtu huyu alikuwa pamoja na Yesu Mnazareti.”+ 72  Naye akakana tena, kwa kiapo: “Simjui mtu huyo!”+ 73  Baada ya muda kidogo wale waliokuwa wamesimama kuzunguka wakaja na kumwambia Petro: “Hakika wewe pia ni mmoja wao, kwa maana, kwa kweli, matamshi yako yanakutambulisha wazi.”+ 74  Ndipo akaanza kulaani na kuapa: “Simjui mtu huyo!” Na mara jogoo akawika.+ 75  Naye Petro akakumbuka maneno ambayo Yesu alisema, yaani: “Kabla ya jogoo kuwika, utanikana mara tatu.”+ Naye akaenda nje akalia kwa uchungu.+

Maelezo ya Chini