Mathayo 17:1-27

17  Siku sita baadaye Yesu aliwachukua Petro na Yakobo na Yohana ndugu yake akawapandisha katika mlima mrefu wakiwa peke yao.+  Sura yake ikageuka mbele yao, na uso wake ukang’aa kama jua,+ na mavazi yake ya nje yakang’aa kama nuru.+  Na, tazama! Musa na Eliya wakawatokea, wakiongea naye.+  Petro akamjibu, akamwambia Yesu: “Bwana, ni vizuri kwetu kuwa hapa. Ukitaka, nitasimamisha mahema matatu hapa, moja lako na moja la Musa na moja la Eliya.”+  Alipokuwa bado akisema, tazama! wingu jangavu liliwafunika, na, tazama! kulikuwa na sauti kutoka katika lile wingu, ikisema: “Huyu ni Mwanangu, mpendwa, ambaye nimemkubali;+ msikilizeni.”+  Waliposikia hilo wanafunzi wakaanguka kifudifudi na kuogopa sana.+  Ndipo Yesu akaja karibu, akawagusa, na kusema: “Simameni na msiogope.”+  Walipoinua macho yao, hawakumwona yeyote ila Yesu mwenyewe tu.+  Na walipokuwa wakishuka kutoka mlimani, Yesu akawaamuru, akisema: “Msimwambie mtu yeyote maono hayo mpaka Mwana wa binadamu afufuliwe kutoka kwa wafu.”+ 10  Hata hivyo, wanafunzi wakamuuliza swali hili: “Basi, kwa nini waandishi husema kwamba lazima Eliya aje kwanza?”+ 11  Akajibu, akasema: “Eliya, kwa kweli, anakuja naye atarudisha mambo yote.+ 12  Hata hivyo, mimi ninawaambia ninyi kwamba tayari Eliya amekuja nao hawakumtambua bali walimtendea mambo waliyotaka. Katika njia hiyo pia Mwana wa binadamu atateseka mikononi mwao.”+ 13  Ndipo wanafunzi wakafahamu kwamba alikuwa akiwaambia juu ya Yohana Mbatizaji.+ 14  Nao walipofika mahali ulipokuwa umati,+ mtu fulani akamkaribia, akampigia magoti, na kusema: 15  “Bwana, uwe na rehema juu ya mwanangu, kwa sababu ana kifafa na ni mgonjwa, kwa maana yeye huanguka ndani ya moto na ndani ya maji mara nyingi;+ 16  nami nilimleta kwa wanafunzi wako, lakini hawakuweza kumponya.”+ 17  Yesu akajibu, akasema: “Enyi kizazi kisicho na imani na kilichopotoka,+ nitaendelea kuwa pamoja nanyi mpaka wakati gani? Nitawavumilia ninyi mpaka wakati gani? Mleteni hapa.” 18  Ndipo Yesu akamkemea, na huyo roho mwovu akamtoka;+ naye mvulana akapona tangu saa hiyo.+ 19  Ndipo wanafunzi wakamjia Yesu faraghani na kusema: “Kwa nini sisi hatukuweza kumfukuza?”+ 20  Akawaambia: “Ni kwa sababu ya imani yenu kidogo, kwa maana kwa kweli ninawaambia, Mkiwa na imani inayotoshana na mbegu ya haradali, mtauambia mlima huu, ‘Ondoka hapa uende pale,’ nao utaondoka, na hakuna jambo litakalowashinda.”+ 21  — 22  Walipokuwa wamekusanyika pamoja katika Galilaya, Yesu akawaambia: “Mwana wa binadamu atasalitiwa mikononi mwa watu,+ 23  nao watamuua, na siku ya tatu atafufuliwa.”+ Kwa hiyo wakahuzunika sana.+ 24  Walipofika Kapernaumu watu wanaokusanya kodi ya drakma mbili wakamkaribia Petro na kusema: “Je, mwalimu wenu halipi kodi ya drakma mbili?”+ 25  Akasema: “Analipa.” Hata hivyo, alipoingia ndani ya nyumba Yesu akamtangulia kusema: “Unaonaje, Simoni? Wafalme wa dunia hupokea ushuru au kodi ya kichwa kutoka kwa nani? Kutoka kwa wana wao au kutoka kwa wageni?” 26  Aliposema: “Kutoka kwa wageni,” Yesu akamwambia: “Basi, kwa kweli wana hawalipi kodi. 27  Lakini ili tusiwakwaze,+ wewe nenda baharini, utupe ndoano, na kuchukua samaki wa kwanza atakayetokea, ukifungue kinywa chake, nawe utapata sarafu ya stateri. Ichukue na uwape kwa ajili yangu na kwa ajili yako.”+

Maelezo ya Chini