Mathayo 21:1-46

21  Basi, walipokaribia Yerusalemu na kufika Bethfage katika Mlima wa Mizeituni, Yesu akawatuma wawili kati ya wanafunzi wake,+  akawaambia: “Shikeni njia mkaingie katika kijiji mnachokiona mbele yenu, nanyi mara moja mtakuta punda amefungwa, na mwana-punda pamoja naye; wafungueni na kuwaleta kwangu.+  Na mtu akiwaambia jambo lolote, semeni, ‘Bwana anawahitaji.’ Ndipo atawaacha mara moja.”  Kwa kweli hilo lilitukia ili litimizwe lililosemwa kupitia nabii, akisema:  “Mwambieni binti Sayuni, ‘Tazama! Mfalme wako anakuja kwako,+ mwenye tabia-pole,+ naye amepanda juu ya punda, ndiyo, juu ya mwana-punda, uzao wa mnyama wa kubeba mizigo.’ ”+  Kwa hiyo wanafunzi wakaondoka, wakaenda na kufanya kama vile Yesu alivyowaagiza.  Nao wakamleta huyo punda na mwana-punda wake, nao wakaweka juu yao mavazi yao ya nje, naye akaketi juu yake.+  Walio wengi katika umati wakatandaza mavazi+ yao ya nje barabarani, nao wengine wakaanza kukata matawi kutoka kwenye miti na kuyatandaza barabarani.+  Na ule umati, wale waliokuwa wakienda mbele yake na wale waliokuwa wakifuata wakawa wakipaaza sauti: “Mwokoe Mwana wa Daudi, tunaomba!+ Aliyebarikiwa ni yule anayekuja katika jina la Yehova!+ Mwokoe, tunaomba, katika vilele vilivyo juu!”+ 10  Basi alipoingia Yerusalemu,+ jiji lote likawa na msukosuko, na kusema: “Ni nani huyu?” 11  Umati ukawa ukisema: “Huyu ndiye nabii+ Yesu, kutoka Nazareti ya Galilaya!” 12  Na Yesu akaingia katika hekalu na kuwafukuza wale wote waliokuwa wakiuza na kununua katika hekalu, na kuzipindua meza za wale waliokuwa wakibadili pesa na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa.+ 13  Naye akawaambia: “Imeandikwa, ‘Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala,’+ lakini ninyi mnaifanya kuwa pango la wanyang’anyi.”+ 14  Pia, vipofu na vilema wakamwendea hekaluni, naye akawaponya. 15  Wakuu wa makuhani na waandishi walipoyaona mambo ya kustaajabisha aliyofanya+ na wale wavulana waliokuwa wakipaaza sauti katika hekalu na kusema: “Mwokoe Mwana wa Daudi, tunaomba!”+ wakaghadhibika 16  na kumwambia: “Je, unasikia mambo ambayo hawa wanasema?” Yesu akawaambia: “Ndiyo. Je, ninyi hamkusoma hili kamwe,+ ‘Kutoka katika kinywa cha watoto na wanaonyonya umetoa sifa’?”+ 17  Naye akawaacha, akaenda nje ya jiji mpaka Bethania na kukaa huko usiku.+ 18  Alipokuwa akirudi jijini asubuhi na mapema, aliona njaa.+ 19  Naye akaona mtini kando ya barabara na kuuendea, lakini hakukuta kitu+ juu yake ila majani tu, naye akauambia: “Usizae matunda yoyote tena kamwe, milele.”+ Nao mtini ukanyauka mara moja. 20  Lakini wanafunzi walipoona hilo, wakastaajabu, wakasema: “Imewezekanaje mtini ukanyauka mara moja?”+ 21  Yesu akajibu, akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia ninyi, Ikiwa tu mna imani nanyi msitie shaka,+ hamtafanya nililofanya kwa mtini huo tu, bali pia mkiuambia mlima huu, ‘Ondoka, ukatupwe baharini,’ jambo hilo litatukia.+ 22  Na mambo yote mnayoomba katika sala, mkiwa na imani, mtapokea.”+ 23  Basi alipoingia ndani ya hekalu, wakuu wa makuhani na wanaume wazee wa watu wakamjia alipokuwa akifundisha, nao wakasema:+ “Unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Na ni nani aliyekupa mamlaka hiyo?”+ 24  Yesu akajibu, akawaambia: “Mimi pia, nitawauliza ninyi jambo moja. Mkiniambia jambo hilo, mimi pia nitawaambia ninyi ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani:+ 25  Ule ubatizo wa Yohana, ulitoka wapi? Mbinguni au kwa wanadamu?”+ Lakini wakaanza kujadiliana kati yao wenyewe, wakisema: “Tukisema, ‘Ulitoka mbinguni,’ atatuambia, ‘Basi, kwa nini hamkumwamini?’+ 26  Hata hivyo, tukisema, ‘Ulitoka kwa wanadamu,’ tunaogopa umati,+ kwa maana wao wote wanamwona Yohana kuwa nabii.”+ 27  Kwa hiyo wakamjibu Yesu, wakasema: “Hatujui.” Yeye naye akawaambia: “Wala mimi siwaambii ninyi ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani.+ 28  “Mnaonaje? Mtu alikuwa na watoto wawili.+ Akamwendea wa kwanza, akasema, ‘Mwanangu, leo nenda ukafanye kazi katika shamba la mizabibu.’ 29  Akajibu, akasema, ‘Nitaenda,+ bwana,’ lakini hakuenda. 30  Akamwendea yule wa pili, akasema jambo hilohilo. Naye akamjibu, akasema, ‘Sitaenda.’ Baadaye akajuta,+ akaenda. 31  Ni yupi kati ya hao wawili aliyefanya mapenzi ya baba yake?”+ Wakasema: “Huyo wa pili.” Yesu akawaambia: “Kwa kweli ninawaambia kwamba wakusanya-kodi na makahaba wanawatangulia ninyi kuingia katika ufalme wa Mungu. 32  Kwa maana Yohana alikuja kwenu katika njia ya uadilifu,+ lakini hamkumwamini.+ Hata hivyo, wakusanya-kodi na makahaba walimwamini,+ nanyi, ijapokuwa mliona hilo, hamkujuta baadaye ili kumwamini. 33  “Sikilizeni mfano mwingine: Kulikuwa na mtu, mwenye nyumba,+ aliyepanda shamba la mizabibu, akaweka ua kulizunguka, akachimba shinikizo la divai ndani yake, akasimamisha mnara,+ akalikodisha kwa wakulima, kisha akasafiri kwenda ng’ambo.+ 34  Majira ya matunda yalipofika, akawatuma watumwa wake kwa wakulima wakapate matunda yake. 35  Hata hivyo, wakulima wakawachukua watumwa wake, wakampiga mmoja sana, mwingine wakamuua, mwingine wakampiga kwa mawe.+ 36  Tena akawatuma watumwa wengine, zaidi ya wale wa kwanza, lakini wakawatendea vivyo hivyo.+ 37  Mwishowe akamtuma mwana wake kwao, akisema, ‘Watamheshimu mwanangu.’ 38  Walipomwona mwana wakulima wakasemezana, ‘Huyu ndiye mrithi;+ njooni, acheni tumuue na kuupata urithi wake!’+ 39  Kwa hiyo wakamchukua na kumtupa nje ya shamba la mizabibu na kumuua.+ 40  Basi, mwenye shamba la mizabibu atakapokuja, atawatendea nini wakulima hao?” 41  Wakamwambia: “Kwa sababu wao ni waovu, atawaharibu+ hao vibaya na kulikodisha shamba la mizabibu kwa wakulima wengine, ambao watampa matunda kwa wakati wake.”+ 42  Yesu akawaambia: “Je, hamkusoma kamwe katika Maandiko, ‘Jiwe ambalo wajenzi walilikataa+ ndilo limekuwa jiwe kuu la pembeni.+ Limetokana na Yehova, nalo ni la kustaajabisha machoni petu’? 43  Ndiyo sababu ninawaambia ninyi, Ufalme wa Mungu utachukuliwa kutoka kwenu na kupewa taifa lenye kuzaa matunda yake.+ 44  Pia, mtu atakayeangukia jiwe hilo atavunjika-vunjika. Na yeyote ambaye litamwangukia, litamponda-ponda.”+ 45  Basi wakuu wa makuhani na Mafarisayo walipokuwa wamesikia mifano yake, wakajua kwamba alikuwa akisema juu yao.+ 46  Lakini, ijapokuwa walikuwa wakitafuta kumkamata, waliogopa umati, kwa sababu walimwona kuwa nabii.+

Maelezo ya Chini