Mathayo 6:1-34

6  “Iweni waangalifu sana kwamba msionyeshe uadilifu+ wenu mbele ya watu kusudi mwonekane nao; ama sivyo hamtakuwa na thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni.  Kwa sababu hiyo wakati unapotoa zawadi za rehema,+ usipige tarumbeta+ mbele yako, kama vile wanafiki wanavyofanya katika masinagogi na barabarani, ili watukuzwe na watu. Kwa kweli ninawaambia ninyi, Wanapata thawabu yao kwa ukamili.  Lakini wewe, unapotoa zawadi za rehema, usiache mkono wako wa kushoto ujue lile ambalo mkono wako wa kuume unafanya,  ili zawadi zako za rehema zitolewe katika siri; ndipo Baba yako anayetazama akiwa mahali pa siri atakulipa.+  “Pia, wakati mnaposali, msiwe kama wanafiki; kwa sababu wanapenda kusali wakiwa wamesimama+ katika masinagogi na kwenye pembe za njia pana ili waonekane na watu.+ Kwa kweli ninawaambia ninyi, Wanapata thawabu yao kwa ukamili.  Lakini wewe unaposali, ingia ndani ya chumba chako cha faragha+ na, baada ya kufunga mlango wako, sali kwa Baba yako aliye mahali pa siri;+ ndipo Baba yako anayetazama akiwa mahali pa siri atakulipa.  Lakini mnaposali, msiseme mambo yaleyale tena na tena,+ kama vile watu wa mataifa wanavyofanya, kwa maana wao huwaza watasikiwa kwa kutumia maneno mengi.  Kwa hiyo, msijifanye kama wao, kwa maana Mungu Baba yenu anajua ni vitu gani mnavyohitaji+ hata kabla hamjamwomba.  “Basi, ninyi msali hivi:+ “ ‘Baba yetu uliye mbinguni, jina+ lako na litakaswe.+ 10  Ufalme+ wako na uje. Mapenzi yako+ na yatendeke duniani kama ilivyo mbinguni.+ 11  Utupe leo mkate wetu kwa ajili ya siku hii;+ 12  na utusamehe madeni yetu, kama vile ambavyo sisi pia tumewasamehe wadeni wetu.+ 13  Na usituingize katika jaribu,+ bali utukomboe kutokana na yule mwovu.’+ 14  “Kwa maana ikiwa mnawasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia;+ 15  lakini ikiwa hamtawasamehe watu makosa yao, Baba yenu naye hatawasamehe makosa yenu.+ 16  “Wakati mnapofunga,+ msiwe na nyuso zenye huzuni kama wanafiki, kwa maana wao hukunja nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga.+ Kwa kweli ninawaambia ninyi, Wanapata thawabu yao kwa ukamili. 17  Lakini wewe, unapofunga, paka kichwa chako mafuta na unawe uso wako,+ 18  ili uonekane kuwa unafunga, si na wanadamu, bali na Baba yako aliye mahali pa siri;+ ndipo Baba yako anayetazama akiwa mahali pa siri atakulipa. 19  “Acheni kujiwekea hazina+ duniani, ambako nondo na kutu hula, na ambako wezi huvunja na kuiba. 20  Badala yake, jiwekeeni hazina mbinguni,+ ambako nondo na kutu havili,+ na ambako wezi hawavunji na kuiba. 21  Kwa maana mahali ilipo hazina yako, ndipo moyo wako utakapokuwa pia. 22  “Taa ya mwili ni jicho.+ Basi, ikiwa jicho lako ni rahisi, mwili wako wote utakuwa mwangavu; 23  lakini ikiwa jicho lako ni bovu,+ mwili wako wote utakuwa wenye giza. Ikiwa kwa kweli nuru iliyo ndani yako ni giza, jinsi lilivyo kubwa giza hilo!+ 24  “Hakuna anayeweza kuwatumikia mabwana wawili; kwa maana ama atamchukia mmoja na kumpenda yule mwingine,+ ama atashikamana na mmoja na kumdharau yule mwingine. Hamwezi kutumikia Mungu na Utajiri.+ 25  “Kwa sababu hiyo ninawaambia ninyi: Acheni kuhangaika+ juu ya nafsi zenu kuhusu kile mtakachokula au kile mtakachokunywa, au juu ya miili yenu kuhusu kile mtakachovaa.+ Je, nafsi haimaanishi zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi?+ 26  Waangalieni kwa makini ndege+ wa mbinguni, kwa sababu hawapandi mbegu au kuvuna au kukusanya ghalani; na bado Baba yenu wa mbinguni huwalisha wao. Je, ninyi si bora kuliko wao?+ 27  Ni nani kati yenu kwa kuhangaika anaweza kuongeza kipimo cha mkono mmoja kwenye uhai wake?+ 28  Pia, katika lile jambo la mavazi, kwa nini mnahangaika? Jifunzeni kwa mayungiyungi+ ya shamba, jinsi yanavyokua; hayafanyi kazi, wala hayasokoti; 29  lakini ninawaambia ninyi kwamba hata Sulemani+ katika utukufu wake wote hakupambwa kama moja la haya. 30  Basi, ikiwa Mungu huivika hivyo mimea ya shambani, ambayo ipo hapa leo na kesho hutupwa ndani ya jiko, je, yeye hataona ni afadhali zaidi awavike, ninyi wenye imani kidogo?+ 31  Kwa hiyo msihangaike+ kamwe na kusema, ‘Tutakula nini?’ au, ‘Tutakunywa nini?’ au, ‘Tutavaa nini?’ 32  Kwa maana vyote hivi ndivyo vitu ambavyo mataifa yanafuatilia kwa tamaa. Kwa maana Baba yenu wa mbinguni anajua mnahitaji vitu hivi vyote.+ 33  “Basi, endeleeni kuutafuta kwanza ufalme na uadilifu wake,+ nanyi mtaongezewa hivi vitu vingine vyote.+ 34  Kwa hiyo, msihangaike kamwe juu ya kesho,+ kwa maana kesho itakuwa na mahangaiko yake yenyewe. Unatosha kila siku ubaya wake.

Maelezo ya Chini