Mathayo 22:1-46

22  Yesu akawajibu kwa kuwaambia mifano tena, akisema:+  “Ufalme wa mbinguni umekuwa kama mtu, mfalme, aliyefanya karamu ya ndoa+ kwa ajili ya mwana wake.  Naye akatuma watumwa wake wawaite wale walioalikwa kwenye karamu ya ndoa,+ lakini hawakutaka kuja.+  Tena akawatuma watumwa wengine,+ akisema, ‘Waambieni wale walioalikwa: “Tazama! Nimetayarisha chakula changu cha mchana,+ ng’ombe-dume wangu na wanyama waliononeshwa wamechinjwa, na vitu vyote viko tayari. Njooni kwenye karamu ya ndoa.” ’+  Lakini wakaenda zao bila kujali, mmoja kwenye shamba lake mwenyewe, mwingine kwenye kazi yake ya biashara;+  lakini wale wengine wakawashika watumwa wake, wakawatendea kwa dharau na kuwaua.+  “Lakini mfalme akawa na ghadhabu, akayatuma majeshi yake na kuwaangamiza wauaji hao na kulichoma jiji lao.+  Ndipo akawaambia watumwa wake, ‘Karamu ya ndoa kwa kweli iko tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili.+  Kwa hiyo nendeni kwenye barabara zinazotoka jijini, na mtu yeyote mtakayemkuta mwalikeni kwenye karamu ya ndoa.’+ 10  Basi watumwa hao wakaenda barabarani na kuwakusanya wote waliowakuta, waovu na wema pia;+ na chumba cha sherehe za arusi kikajaa watu wenye kuketi+ mezani. 11  “Mfalme alipoingia kuwakagua wageni walioalikwa akamwona hapo mtu ambaye hakuwa amevaa vazi la ndoa.+ 12  Kwa hiyo akamwambia, ‘Mwenzangu, uliingiaje humu bila kuvaa vazi la ndoa?’+ Akakosa la kusema. 13  Ndipo mfalme akawaambia watumishi wake, ‘Mfungeni mikono na miguu na kumtupa gizani, kule nje. Huko ndiko atalia na kusaga meno yake.’+ 14  “Kwa maana wanaoalikwa ni wengi, lakini wanaochaguliwa ni wachache.”+ 15  Ndipo Mafarisayo wakaondoka, wakaenda na kushauriana pamoja kusudi wamtege kwa maneno yake.+ 16  Basi wakawatuma wanafunzi wao kwake, pamoja na wafuasi wa chama cha Herode,+ wakisema: “Mwalimu, tunajua wewe una ukweli nawe hufundisha njia ya Mungu katika kweli, na hujali mtu yeyote, kwa maana wewe hutazami sura ya mtu.+ 17  Kwa hiyo, tuambie, Unaonaje? Je, ni halali kumlipa Kaisari kodi au hapana?”+ 18  Lakini Yesu, akiujua uovu wao, akasema: “Kwa nini mnanijaribu, enyi wanafiki?+ 19  Nionyesheni sarafu ya kodi ya kichwa.” Wakamletea dinari. 20  Naye akawaambia: “Sanamu hii na mwandiko huu ni za nani?”+ 21  Wakasema: “Ni za Kaisari.” Ndipo akawaambia: “Basi, mlipeni Kaisari vitu vya Kaisari, lakini Mungu vitu vya Mungu.”+ 22  Basi, waliposikia hilo, wakastaajabu, wakamwacha na kwenda zao.+ 23  Siku hiyo Masadukayo, wale ambao husema hakuna ufufuo, wakamjia na kumuuliza:+ 24  “Mwalimu, Musa alisema, ‘Mtu yeyote akifa bila kuwa na watoto, ndugu yake amwoe mke wake na kumwinulia ndugu yake uzao.’+ 25  Basi kulikuwa na ndugu saba; naye wa kwanza akaoa na kufa, na, kwa kuwa hakuwa na uzao, akamwachia ndugu yake mke wake.+ 26  Ikawa vivyo hivyo pia kwa yule wa pili na yule wa tatu, mpaka wote saba.+ 27  Mwishowe yule mwanamke akafa. 28  Kwa hiyo, katika ufufuo, atakuwa mke wa nani kati ya hao saba? Kwa maana alikuwa mke wao wote.”+ 29  Yesu akawajibu, akawaambia: “Ninyi mnakosea, kwa sababu hamjui Maandiko wala nguvu za Mungu;+ 30  kwa maana katika ufufuo wanaume hawaoi wala wanawake hawaolewi,+ bali wao ni kama malaika mbinguni. 31  Kwa habari ya ufufuo wa wafu, je, hamkusoma mliloambiwa na Mungu, akisema,+ 32  ‘Mimi ni Mungu wa Abrahamu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo’?+ Yeye ni Mungu, si wa wafu, bali wa walio hai.”+ 33  Waliposikia hilo, umati wakastaajabishwa na mafundisho yake.+ 34  Baada ya Mafarisayo kusikia kwamba alikuwa amewanyamazisha kimya Masadukayo, wakakusanyika pamoja katika kikundi kimoja. 35  Na mmoja wao, mwenye ujuzi wa Sheria,+ akauliza, akimjaribu: 36  “Mwalimu, amri iliyo kuu katika ile Sheria ni gani?”+ 37  Akamwambia: “ ‘Lazima umpende Yehova Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nafsi yako yote na kwa akili yako yote.’+ 38  Hii ndiyo amri iliyo kuu na ya kwanza. 39  Ya pili, kama hiyo, ni hii, ‘Mpende jirani yako kama wewe mwenyewe.’+ 40  Sheria yote na Manabii hutegemea amri hizo mbili.”+ 41  Na Mafarisayo walipokuwa wamekusanyika pamoja, Yesu akawauliza:+ 42  “Mna maoni gani kuhusu Kristo? Ni mwana wa nani?” Wakamwambia: “Wa Daudi.”+ 43  Akawaambia: “Basi, kwa nini Daudi akiongozwa na roho+ anamwita ‘Bwana,’ akisema, 44  ‘Yehova alimwambia Bwana wangu: “Keti kwenye mkono wangu wa kuume mpaka niwaweke adui zako chini ya miguu yako” ’?+ 45  Kwa hiyo, ikiwa Daudi anamwita ‘Bwana,’ inawezekanaje kwamba yeye ni mwana wake?”+ 46  Na hakuna mtu aliyeweza kumjibu hata neno moja, na tangu siku hiyo na kuendelea hakuna mtu yeyote aliyethubutu tena kumuuliza swali.+

Maelezo ya Chini