Mathayo 27:1-66

27  Asubuhi ilipofika, wakuu wote wa makuhani na wanaume wazee wa watu wakashauriana juu ya Yesu ili auawe.+  Na, baada ya kumfunga, wakampeleka na kumtia mkononi mwa gavana Pilato.+  Ndipo Yuda, aliyemsaliti, alipoona kuwa amekwisha kuhukumiwa adhabu, akajuta, akavirudisha vile vipande 30+ vya fedha kwa wakuu wa makuhani na wanaume wazee,  akisema: “Nilitenda dhambi niliposaliti damu yenye uadilifu.”+ Wakasema: “Hilo linatuhusu nini? Shauri yako!”+  Basi akatupa vile vipande vya fedha hekaluni akaondoka, akaenda zake akajinyonga.+  Lakini wakuu wa makuhani wakavichukua hivyo vipande vya fedha na kusema: “Si halali kuvitumbukiza katika hazina takatifu, kwa sababu hivyo ni bei ya damu.”  Baada ya kushauriana pamoja, wakavitumia kununua shamba la mfinyanzi ili kuzikia wageni.  Kwa hiyo shamba hilo limeitwa “Shamba la Damu”+ mpaka leo hii.  Ndipo likatimizwa lililosemwa kupitia nabii Yeremia, akisema: “Nao walichukua vile vipande 30 vya fedha,+ ambavyo ni bei juu ya mtu aliyepigwa bei, ambaye baadhi ya wana wa Israeli walimpigia bei, 10  nao wakavitoa kwa ajili ya shamba la mfinyanzi,+ kulingana na lile ambalo Yehova alikuwa ameniamuru.” 11  Yesu sasa akasimama mbele ya gavana; naye gavana akamuuliza: “Je, wewe ndiye mfalme wa Wayahudi?”+ Yesu akajibu: “Wewe mwenyewe unasema.”+ 12  Lakini, alipokuwa akishtakiwa+ na wakuu wa makuhani na wanaume wazee, hakujibu.+ 13  Ndipo Pilato akamwambia: “Je, husikii ni mambo mangapi wanashuhudia juu yako?”+ 14  Lakini hakumjibu, hata neno moja, hivi kwamba gavana akastaajabu sana.+ 15  Sasa kutoka sherehe mpaka sherehe ilikuwa desturi ya gavana kufungulia umati mfungwa mmoja, ambaye walimtaka.+ 16  Wakati huohuo walikuwa wamemshika mfungwa mwenye sifa mbaya anayeitwa Baraba.+ 17  Kwa sababu hiyo walipokuwa wamekusanywa pamoja Pilato akawaambia: “Mnataka niwafungulie nani, Baraba au Yesu anayeitwa Kristo?”+ 18  Kwa maana alijua kwamba walikuwa wamemtia mikononi mwake+ kwa sababu ya wivu.+ 19  Zaidi ya hayo, alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mke wake akampelekea habari, akisema: “Usijihusishe kamwe na mtu huyo mwadilifu,+ kwa maana niliteseka sana leo katika ndoto+ kwa sababu yake.” 20  Lakini wakuu wa makuhani na wanaume wazee wakaushawishi umati uombe wapewe Baraba,+ lakini Yesu aangamizwe. 21  Sasa gavana akajibu, akawaambia: “Mnataka niwafungulie nani kati ya hawa wawili?” Wakasema: “Baraba.”+ 22  Pilato akawaambia: “Basi, nitafanya nini na Yesu anayeitwa Kristo?” Wote wakasema: “Atundikwe mtini!”+ 23  Akasema: “Kwani, amefanya jambo gani baya?” Bado wao wakaendelea kupaaza sauti hata zaidi: “Atundikwe mtini!”+ 24  Alipoona kwamba haikufaidi kitu bali, badala yake, ghasia zilikuwa zikitokea, Pilato alichukua maji+ na kunawa mikono yake mbele ya ule umati, akisema: “Mimi sina hatia ya damu ya mtu huyu. Shauri yenu.” 25  Ndipo watu wote wakajibu, wakasema: “Damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu.”+ 26  Ndipo akawafungulia Baraba, lakini akaagiza Yesu apigwe mijeledi+ na kumtoa ili atundikwe mtini.+ 27  Ndipo askari-jeshi wa gavana wakampeleka Yesu ndani ya jumba la gavana na kukusanya pamoja kikosi chote cha askari kwake.+ 28  Nao wakamvua kanzu yake, wakampamba kwa joho jekundu,+ 29  nao wakasokota taji kutokana na miiba na kuliweka juu ya kichwa chake na utete katika mkono wake wa kuume. Nao wakapiga magoti mbele yake, wakamfanyia dhihaka,+ wakisema: “Siku njema, ewe Mfalme wa Wayahudi!”+ 30  Nao wakamtemea mate+ na kuuchukua ule utete na kuanza kumpiga kichwani. 31  Mwishowe, walipokuwa wamemdhihaki,+ wakalivua lile joho na kumvika mavazi yake ya nje na kumpeleka akatundikwe mtini.+ 32  Walipokuwa wakiondoka walimkuta mzaliwa wa Kirene anayeitwa Simoni.+ Wakamlazimisha aubebe mti wake wa mateso. 33  Nao walipofika mahali panapoitwa Golgotha,+ ndiyo kusema, Mahali pa Fuvu la Kichwa, 34  wakampa divai iliyochanganywa na nyongo+ anywe; lakini, baada ya kuionja, akakataa kuinywa.+ 35  Walipokuwa wamemtundika mtini+ wakagawa mavazi yake ya nje+ kwa kupiga kura,+ 36  na, huku wakiwa wameketi, wakamlinda hapo. 37  Pia, wakabandika juu ya kichwa chake shtaka juu yake, kwa kuandika: “Huyu ni Yesu Mfalme wa Wayahudi.”+ 38  Ndipo wanyang’anyi wawili wakatundikwa mtini pamoja naye, mmoja upande wake wa kuume na mwingine upande wake wa kushoto.+ 39  Kwa hiyo wapita-njia wakaanza kumtukana,+ wakitikisa+ vichwa vyao 40  na kusema: “Ewe uliyetaka kuliangusha hekalu+ na kulijenga kwa siku tatu, jiokoe mwenyewe! Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, shuka kutoka kwenye mti wa mateso!”+ 41  Vivyo hivyo pia wakuu wa makuhani pamoja na waandishi na wanaume wazee wakaanza kumfanyia dhihaka na kusema:+ 42  “Aliwaokoa wengine; yeye mwenyewe hawezi kujiokoa! Yeye ni Mfalme+ wa Israeli; acheni sasa ashuke kutoka kwenye mti wa mateso nasi tutamwamini.+ 43  Ameweka tegemeo lake katika Mungu; acheni Yeye sasa amwokoe+ ikiwa Yeye anamtaka, kwa maana alisema, ‘Mimi ni Mwana wa Mungu.’ ”+ 44  Vivyo hivyo hata wanyang’anyi waliotundikwa mtini pamoja naye wakaanza kumshutumu.+ 45  Tangu saa sita na kuendelea kukawa na giza+ juu ya nchi yote, mpaka saa tisa.+ 46  Karibu saa tisa Yesu akapaaza kilio kwa sauti kubwa, akisema: “Eli, Eli, lama sabakthani?” yaani, “Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?”+ 47  Waliposikia hilo, baadhi ya wale waliokuwa wamesimama hapo wakaanza kusema: “Mtu huyu anamwita Eliya.”+ 48  Na mmoja wao akakimbia mara moja, akachukua sifongo akailowesha kwenye divai kali+ akaiweka juu ya utete na kuanza kumnywesha.+ 49  Lakini wale wengine wao wakasema: “Acha iwe hivyo kwake! Acheni tuone kama Eliya atakuja kumwokoa.”+ [[Mtu mwingine akachukua mkuki na kumchoma ubavuni, na damu na maji vikatoka.]]+ 50  Tena Yesu akapaaza sauti kubwa, akaitoa roho yake.+ 51  Na, tazama! pazia+ la patakatifu likapasuka vipande viwili, kutoka juu mpaka chini,+ na dunia ikatetemeka, na miamba ikapasuka.+ 52  Na makaburi yakafunguka na miili mingi ya watakatifu waliokuwa wamelala usingizi ikainuliwa, 53  (na watu, waliokuwa wakitoka kati ya makaburi baada ya kufufuliwa kwake, wakaingia katika jiji takatifu,)+ nayo ikaonwa na watu wengi. 54  Lakini yule ofisa-jeshi na wale waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu, walipoona tetemeko la nchi na mambo yaliyokuwa yakitendeka, wakaogopa sana, wakisema: “Hakika huyu alikuwa Mwana wa Mungu.”+ 55  Zaidi ya hayo, wanawake wengi walikuwa hapo wakitazama wakiwa mbali,+ waliokuwa wamefuatana na Yesu kutoka Galilaya ili kumhudumia;+ 56  ambao kati yao alikuwamo Maria Magdalene, pia Maria mama ya Yakobo na Yose, na mama ya wana wa Zebedayo.+ 57  Sasa kwa kuwa ilikuwa jioni, mtu mmoja tajiri wa Arimathea, anayeitwa Yosefu, ambaye yeye mwenyewe pia alikuwa mwanafunzi wa Yesu, akaja.+ 58  Mtu huyu alimwendea Pilato na kuomba apewe mwili wa Yesu.+ Ndipo Pilato akaamuru apewe huo.+ 59  Na Yosefu akauchukua mwili huo, akaufunga katika kitani safi kizuri,+ 60  na kuulaza katika kaburi lake jipya,+ alilokuwa amechimba katika mwamba. Na, baada ya kuviringisha jiwe kubwa kwenye mlango wa lile kaburi, akaondoka.+ 61  Lakini Maria Magdalene na yule Maria mwingine wakabaki hapo, wakiwa wameketi mbele ya kaburi hilo.+ 62  Siku iliyofuata, baada ya yale Matayarisho,+ wakuu wa makuhani na Mafarisayo walikusanyika pamoja mbele ya Pilato, 63  wakisema: “Bwana, tumekumbuka kwamba mjanja huyo alisema alipokuwa bado yuko hai, ‘Baada ya siku tatu+ nitafufuliwa.’ 64  Kwa hiyo amuru kaburi lilindwe mpaka siku ya tatu, ili wanafunzi wake wasipate kamwe kuja na kumwiba+ na kuwaambia watu, ‘Alifufuliwa kutoka kwa wafu!’ na ujanja huu wa mwisho utakuwa mbaya zaidi kuliko ule wa kwanza.” 65  Pilato akawaambia: “Ninyi mna walinzi.+ Nendeni mkalilinde jinsi mnavyojua.” 66  Basi wakaenda na kulilinda kaburi kwa kulitia jiwe muhuri+ na kuweka walinzi.

Maelezo ya Chini