Mathayo 12:1-50

12  Wakati huo Yesu akapita katikati ya mashamba ya nafaka siku ya sabato.+ Wanafunzi wake wakaona njaa na kuanza kukata masuke ya nafaka na kula.+  Walipoona jambo hilo Mafarisayo wakamwambia:+ “Tazama! Wanafunzi wako wanafanya jambo ambalo si halali kufanywa katika siku ya sabato.”+  Yeye akawaambia: “Je, hamjasoma alilofanya Daudi wakati yeye na wale watu waliokuwa pamoja naye walipoona njaa?+  Jinsi alivyoingia ndani ya nyumba ya Mungu nao wakala mikate ya toleo,+ kitu ambacho kisheria yeye, wala wale waliokuwa pamoja naye hawakuruhusiwa+ kula, ila makuhani+ tu?  Au, je, hamjasoma katika Sheria+ kwamba siku za sabato makuhani katika hekalu huitendea sabato kama si takatifu na huendelea kuwa bila hatia?+  Lakini ninawaambia ninyi kwamba kitu kikuu kuliko hekalu+ kiko hapa.  Hata hivyo, kama mngalielewa maana ya neno hili, ‘Ninataka rehema,+ wala si dhabihu,’+ msingaliwalaumu watu wasio na hatia.  Kwa maana Mwana wa binadamu+ ndiye Bwana wa sabato.”+  Baada ya kutoka hapo akaingia katika sinagogi lao; 10  na, tazama! mtu mwenye mkono uliopooza!+ Kwa hiyo ili wapate jambo la kumshitaki wakamuuliza, “Je, ni halali kuponya siku ya sabato?”+ 11  Yeye akawaambia: “Ni nani kati yenu aliye na kondoo mmoja na, kondoo huyo akianguka ndani ya shimo+ siku ya sabato, hatamshika na kumtoa nje?+ 12  Yote hayo yakifikiriwa, mwanadamu ni mwenye thamani kama nini kuliko kondoo!+ Kwa hiyo ni halali kufanya jambo zuri siku ya sabato.” 13  Ndipo akamwambia mtu huyo: “Nyoosha mkono wako.” Naye akaunyoosha, nao ukarudishwa kuwa mzima kama ule mkono mwingine.+ 14  Lakini Mafarisayo wakaenda na kufanya shauri juu yake ili wapate kumwangamiza.+ 15  Alipokwisha kujua hilo, Yesu akaondoka. Wengi pia wakamfuata, naye akawaponya wote,+ 16  lakini akawaagiza kwa kusisitiza wasifunue habari zake;+ 17  ili lipate kutimizwa lililosemwa kupitia nabii Isaya, aliyesema: 18  “Tazama! Mtumishi wangu+ ambaye nilimchagua, mpendwa wangu,+ ambaye nafsi yangu ilimkubali! Nitatia roho yangu juu yake,+ na yaliyo haki atayafanya kuwa wazi kwa mataifa. 19  Hatagombeza,+ wala hatapaaza sauti kubwa, wala yeyote hatasikia sauti yake katika njia pana. 20  Hakuna tete lililovunjika ambalo ataliponda, na hakuna utambi wa kitani unaotoa moshi atakaouzima,+ mpaka atakapoileta haki+ kwa mafanikio. 21  Kwa kweli, mataifa yatalitumainia jina lake.”+ 22  Ndipo wakamletea mwanamume aliyeingiwa na roho mwovu, aliye kipofu na bubu; naye akamponya, hivi kwamba yule bubu akaongea na kuona. 23  Basi, umati wote ukavutwa na hisia na kuanza kusema:+ “Je, haielekei kuwa labda huyu ndiye Mwana wa Daudi?”+ 24  Waliposikia hilo, Mafarisayo wakasema: “Mtu huyu hatoi roho waovu ila kwa nguvu za Beelzebuli, mtawala wa roho waovu.”+ 25  Akijua fikira zao,+ akawaambia: “Kila ufalme uliogawanyika na kupingana wenyewe unaangamia,+ na kila jiji au nyumba iliyogawanyika na kupingana yenyewe haitasimama. 26  Vivyo hivyo, ikiwa Shetani anamfukuza Shetani, amegawanyika na kujipinga mwenyewe; basi, ufalme wake utasimamaje? 27  Zaidi ya hayo, ikiwa mimi ninawafukuza roho waovu kwa nguvu za Beelzebuli,+ wana wenu wanawafukuza kwa nguvu za nani? Ndiyo sababu wao watakuwa waamuzi wenu. 28  Lakini ikiwa mimi ninawatoa roho waovu kwa nguvu za roho ya Mungu, kwa kweli ufalme wa Mungu umewafikia ninyi ghafula.+ 29  Au yeyote anawezaje kuivamia nyumba ya mtu mwenye nguvu na kukamata mali zake zinazoweza kuchukuliwa, asipomfunga kwanza mtu huyo mwenye nguvu? Na ndipo atakapoipora nyumba yake.+ 30  Yeye asiyekuwa upande wangu ananipinga, naye asiyekusanya pamoja nami anatawanya.+ 31  “Kwa hiyo mimi ninawaambia ninyi, Watu watasamehewa kila namna ya dhambi na kufuru, lakini hawatasamehewa kufuru juu ya roho.+ 32  Kwa mfano, yeyote yule anayesema neno baya juu ya Mwana wa binadamu, atasamehewa;+ lakini yeyote yule anayesema vibaya juu ya roho takatifu, hilo hatasamehewa, hapana, si katika mfumo huu wa mambo wala katika ule utakaokuja.+ 33  “Ufanyeni mti uwe mzuri na matunda yake yawe mazuri au muufanye mti uoze na matunda yake yaoze; kwa maana kwa matunda yake mti hujulikana.+ 34  Uzao wa nyoka-vipiri,+ mnawezaje kusema mambo mema, wakati ninyi ni waovu?+ Kwa maana kinywa kinasema kutokana na mambo yaliyojaa katika moyo.+ 35  Mtu mwema hutoa mambo mema kutoka katika hazina yake njema,+ lakini mtu mwovu hutoa mambo mabaya kutoka katika hazina yake mbaya.+ 36  Ninawaambia ninyi kwamba kila neno lisilofaa ambalo watu husema, watatoa hesabu+ juu yake katika Siku ya Hukumu; 37  kwa maana kwa maneno yako utatangazwa kuwa mwadilifu, na kwa maneno yako utahukumiwa.”+ 38  Ndipo baadhi ya waandishi na Mafarisayo wakamjibu, wakasema: “Mwalimu, tunataka kuona ishara kutoka kwako.”+ 39  Akajibu, akawaambia: “Kizazi kiovu na chenye uzinzi+ kinaendelea kutafuta ishara, lakini hakuna ishara kitakachopewa isipokuwa ishara ya nabii Yona.+ 40  Kwa maana kama vile Yona+ alivyokuwa katika tumbo la yule samaki mkubwa siku tatu mchana na usiku, ndivyo Mwana wa binadamu+ atakavyokuwa katika moyo wa dunia+ siku tatu mchana na usiku.+ 41  Watu wa Ninawi watasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki+ nao watakihukumu kuwa chenye hatia;+ kwa sababu wao walitubu juu ya lile alilohubiri Yona,+ lakini, tazama! mtu mkuu kuliko Yona yuko hapa. 42  Malkia wa kusini+ atasimama katika hukumu pamoja na kizazi hiki naye atakihukumu kuwa chenye hatia; kwa sababu alikuja kutoka miisho ya dunia kuisikia hekima ya Sulemani, lakini, tazama! mtu mkuu kuliko Sulemani yuko hapa.+ 43  “Wakati roho mchafu anapomtoka mtu, hupita katika mahali pakavu akitafuta mahali pa kupumzika, na hapati popote.+ 44  Ndipo anasema, ‘Nitarudi kwenye nyumba yangu niliyoihama’; naye anapofika anaikuta haijakaliwa lakini imefagiwa ikawa safi na kupambwa. 45  Ndipo anaondoka na kwenda kuchukua roho tofauti saba walio waovu zaidi kuliko yeye mwenyewe,+ na, baada ya kuingia ndani, wao hukaa humo; na hali ya mwisho ya mtu huyo huwa mbaya zaidi kuliko ile ya kwanza.+ Hivyo ndivyo itakavyokuwa pia kwa kizazi hiki kiovu.”+ 46  Alipokuwa bado akisema na umati, tazama! mama yake na ndugu zake+ wakaja na kusimama nje wakitaka kusema naye. 47  Kwa hiyo mtu fulani akamwambia: “Tazama! Mama yako na ndugu zako wamesimama nje, wakitaka kusema nawe.” 48  Akimjibu huyo mwenye kumwambia, akasema: “Mama yangu ni nani, na ndugu zangu ni nani?”+ 49  Naye akinyoosha mkono wake kuelekea wanafunzi wake, akasema: “Tazama! Mama yangu na ndugu zangu!+ 50  Kwa maana yeyote yule anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye ndugu yangu, na dada yangu, na mama yangu.”

Maelezo ya Chini