Mathayo 15:1-39

15  Ndipo Mafarisayo na waandishi kutoka Yerusalemu+ wakamjia Yesu, wakasema:  “Kwa nini wanafunzi wako huvunja mapokeo ya watu wa zamani? Kwa mfano, hawanawi mikono yao kabla ya kula.”+  Akajibu, akawaambia: “Kwa nini ninyi pia huvunja amri ya Mungu kwa sababu ya mapokeo yenu?+  Kwa mfano, Mungu alisema, ‘Mheshimu baba yako na mama yako’;+ na, ‘Yule anayemtukana baba yake au mama yake na afe.’+  Lakini ninyi husema, ‘Yeyote anayemwambia baba yake au mama yake: “Chochote nilicho nacho unachoweza kufaidika nacho kutoka kwangu ni zawadi iliyowekwa wakfu kwa Mungu,”  asimheshimu baba yake hata kidogo.’+ Na kwa hiyo ninyi mmelibatilisha neno la Mungu kwa sababu ya mapokeo yenu.+  Ninyi wanafiki,+ Isaya+ kwa kufaa alitoa unabii juu yenu, aliposema,  ‘Watu hawa huniheshimu kwa midomo yao, bali moyo wao umepelekwa mbali nami.+  Wao huniabudu bure, kwa sababu wao hufundisha amri za wanadamu kuwa mafundisho.’ ”+ 10  Ndipo akauita umati karibu na kuwaambia: “Sikilizeni na mwelewe maana:+ 11  Mtu hatiwi unajisi na kile kinachoingia ndani ya kinywa chake; bali kinachotoka katika kinywa chake ndicho humtia unajisi.”+ 12  Ndipo wanafunzi wakaja na kumwambia: “Je, unajua kwamba Mafarisayo walikwazika waliposikia uliyosema?”+ 13  Akajibu, akasema: “Kila mmea ambao Baba yangu wa mbinguni hakuupanda utang’olewa.+ 14  Waacheni. Wao ni viongozi vipofu. Basi, ikiwa kipofu anamwongoza kipofu, wote wawili wataanguka ndani ya shimo.”+ 15  Petro akamjibu, akamwambia: “Tufafanulie mfano huo.”+ 16  Ndipo akasema: “Je, ninyi pia bado hamwelewi?+ 17  Je, hamjui kwamba kila kitu kinachoingia katika kinywa hupita ndani ya matumbo na huondolewa na kuingia katika shimo la choo? 18  Hata hivyo, mambo yanayotoka katika kinywa hutoka moyoni, na mambo hayo humtia mtu unajisi.+ 19  Kwa mfano, mawazo mabaya hutoka moyoni,+ mauaji, uzinzi, uasherati, wizi, ushuhuda wa uwongo, makufuru.+ 20  Hayo ndiyo mambo yanayomtia mtu unajisi; lakini kula bila kunawa mikono hakumtii mtu unajisi.”+ 21  Sasa Yesu akatoka hapo, akaondoka na kuingia katika sehemu za Tiro na Sidoni,+ 22  Na, tazama! mwanamke Mfoinike+ kutoka katika maeneo hayo akatoka na kupaaza sauti kubwa, akisema: “Uwe na rehema juu yangu,+ Bwana, Mwana wa Daudi. Binti yangu anasumbuliwa sana na roho mwovu.” 23  Lakini yeye hakumjibu neno lolote mwanamke huyo. Kwa hiyo wanafunzi wake wakaja na kuanza kumwomba: “Mwache aende zake; kwa sababu anaendelea kupaaza sauti akitufuata nyuma.” 24  Akajibu, akasema: “Sikutumwa kwa wowote ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli.”+ 25  Mwanamke huyo alipokuja akaanza kumsujudia, akisema: “Bwana, nisaidie!”+ 26  Akajibu, akasema: “Si sawa kuuchukua mkate wa watoto na kuwatupia mbwa wadogo.” 27  Yeye akasema: “Ndiyo, Bwana; lakini kwa kweli hao mbwa wadogo hula sehemu ya makombo yanayoanguka kutoka kwenye meza ya mabwana zao.”+ 28  Ndipo Yesu akamjibu, akasema: “Ewe mwanamke, imani yako ni kubwa; acha itendeke kwako kama unavyotaka.” Na binti yake akaponywa tangu saa hiyo na kuendelea.+ 29  Kisha kutoka hapo, Yesu akavuka nchi, akaja karibu na bahari ya Galilaya,+ na, baada ya kupanda mlimani,+ akaketi huko. 30  Ndipo umati mkubwa ukamkaribia, wakiwa pamoja na watu waliokuwa viwete, vilema, vipofu, mabubu, na wengine wengi, nao wakawaweka miguuni pake, naye akawaponya;+ 31  hivi kwamba umati wakashangaa walipoona mabubu wakisema na viwete wakitembea na vipofu wakiona, nao wakamtukuza Mungu wa Israeli.+ 32  Lakini Yesu akawaita wanafunzi wake na kusema:+ “Ninausikitikia+ umati, kwa sababu tayari wamekaa pamoja nami siku tatu nao hawana chakula; nami sitaki kuwaacha waende zao wakiwa wamefunga. Huenda wakazimia barabarani.” 33  Hata hivyo, wanafunzi wakamwambia: “Katika mahali hapa pasipo na watu tutapata wapi mikate ya kutosha kuushibisha umati huu mkubwa?”+ 34  Ndipo Yesu akawaambia: “Mna mikate mingapi?” Wakasema: “Saba, na samaki wadogo wachache.” 35  Kwa hiyo, baada ya kuuagiza umati uketi chini, 36  akachukua ile mikate saba na wale samaki na, baada ya kushukuru, akamega na kuanza kuwagawia wanafunzi, nao wanafunzi wakawagawia umati.+ 37  Na wote wakala na kushiba, nao wakaokota vipande vilivyobaki, vikapu saba vya chakula vilivyojaa.+ 38  Na bado wale waliokula walikuwa wanaume elfu nne, bila kuhesabu wanawake na watoto wachanga. 39  Mwishowe, baada ya kuacha umati waende zao, akaingia katika mashua na kwenda katika maeneo ya Magadani.+

Maelezo ya Chini