Mathayo 14:1-36

14  Wakati huo Herode, mtawala wa wilaya, akasikia habari juu ya Yesu+  na kuwaambia watumishi wake: “Huyu ndiye Yohana Mbatizaji. Alifufuliwa kutoka kwa wafu, na ndiyo sababu anatenda kazi zenye nguvu.”+  Kwa maana Herode alikuwa amemkamata Yohana, akamfunga na kumweka gerezani kwa sababu ya Herodia mke wa Filipo ndugu yake.+  Kwa maana Yohana alikuwa akimwambia: “Si halali wewe kuwa na mwanamke huyo.”+  Hata hivyo, ijapokuwa alitaka kumuua, aliuogopa umati, kwa sababu walimwona kuwa nabii.+  Lakini sikukuu ya kuzaliwa+ kwa Herode ilipokuwa ikisherehekewa binti ya Herodia alicheza dansi na kumpendeza sana Herode  hivi kwamba akaahidi kwa kiapo kumpa chochote kile ambacho angeomba.+  Ndipo yeye, chini ya mwelekezo wa mama yake, akasema: “Nipe hapa juu ya sahani kichwa cha Yohana Mbatizaji.”+  Ajapokuwa na huzuni, mfalme kwa kufikiria viapo vyake na kwa ajili ya wale wenye kuketi pamoja naye akaamuru apewe hicho;+ 10  naye akatuma watu wakamkate Yohana kichwa huko gerezani. 11  Na kichwa chake kikaletwa juu ya sahani na yule mwanamwali akapewa, naye akampelekea mama yake.+ 12  Mwishowe wanafunzi wake wakaja na kuiondoa maiti na kumzika+ nao wakaja na kumjulisha Yesu. 13  Aliposikia hilo Yesu akaondoka hapo kwa mashua kwenda mahali pasipo na watu ili awe peke yake;+ lakini umati, uliposikia hilo, ukamfuata kwa miguu kutoka katika majiji. 14  Basi alipotokea akaona umati mkubwa; naye akawasikitikia,+ akaponya wagonjwa wao.+ 15  Lakini jioni ilipofika wanafunzi wake wakamjia na kusema: “Mahali hapa hapana watu na saa tayari imesonga sana; acha umati waende zao, ili wapate kwenda vijijini na kujinunulia chakula.”+ 16  Hata hivyo, Yesu akawaambia: “Si lazima waondoke: Ninyi wapeni chakula.”+ 17  Wakamwambia: “Hatuna kitu hapa ila mikate mitano na samaki wawili.”+ 18  akasema: “Vileteni hapa.” 19  Halafu akauamuru umati uketi kwenye majani naye akachukua ile mikate mitano na wale samaki wawili, akatazama juu mbinguni, akatoa baraka+ na, baada ya kuimega ile mikate, akawagawia wanafunzi, nao wanafunzi wakaugawia ule umati.+ 20  Kwa hiyo wote wakala wakashiba, nao wakaokota vipande vilivyobaki, vikapu kumi na viwili vilivyojaa.+ 21  Na bado wale waliokula walikuwa wanaume karibu elfu tano, bila kuhesabu wanawake na watoto wachanga.+ 22  Ndipo, bila kukawia, akawaagiza wanafunzi wake waipande mashua na kumtangulia kwenda upande ule mwingine, huku akiwaruhusu umati waende zao.+ 23  Mwishowe, baada ya kuwaruhusu umati waende zao, akapanda mlimani akiwa peke yake ili kusali.+ Ingawa ilikuwa jioni, alikuwa huko peke yake. 24  Kufikia sasa mashua ilikuwa mamia mengi ya meta mbali na nchi kavu, ikitaabishwa sana na mawimbi,+ kwa sababu upepo ulikuwa ukivuma kinyume chao. 25  Lakini katika kipindi cha kesha la nne la usiku akawajia, akitembea juu ya bahari.+ 26  Walipomwona akitembea juu ya bahari, wanafunzi wakahangaika, wakisema: “Ni mzuka!”+ Nao wakapaaza sauti katika woga wao. 27  Lakini Yesu akasema nao mara moja kwa maneno haya: “Jipeni moyo, ni mimi;+ msiogope.” 28  Petro akajibu, akamwambia: “Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji.” 29  Akasema: “Njoo!” Petro akashuka mara moja kutoka kwenye mashua,+ akatembea juu ya maji na kumwendea Yesu. 30  Lakini akiitazama ile dhoruba ya upepo, akaogopa na, alipoanza kuzama, akapaaza sauti: “Bwana, niokoe!” 31  Mara moja Yesu akaunyoosha mkono wake, akamshika na kumwambia: “Wewe mwenye imani kidogo, kwa nini umekuwa na shaka?”+ 32  Na baada ya kupanda katika mashua, dhoruba ya upepo ikapunguka. 33  Ndipo wale waliokuwa ndani ya mashua wakamsujudia, wakisema: “Wewe kwa kweli ni Mwana wa Mungu.”+ 34  Nao wakavuka na kuja kwenye nchi kavu katika Genesareti.+ 35  Walipomtambua, watu wa mahali hapo wakapeleka habari katika nchi yote hiyo jirani, na watu wakamletea wale wote waliokuwa wagonjwa.+ 36  Nao wakaanza kumsihi ili wapate kuugusa tu upindo wa vazi lake la nje;+ na wale wote waliougusa wakapona kabisa.

Maelezo ya Chini