Mathayo 8:1-34

8  Alipokwisha kushuka kutoka mlimani umati mkubwa ukamfuata.  Na, tazama! mtu mwenye ukoma+ akaja, akaanza kumsujudia, na kusema: “Bwana, ikiwa tu unataka, unaweza kunitakasa.”  Kwa hiyo, akaunyoosha mkono wake, akamgusa, na kusema: “Ninataka. Takasika.”+ Na mara moja ukoma wake ukatakasika.+  Ndipo Yesu akamwambia: “Usimwambie mtu yeyote,+ bali nenda, ukajionyeshe kwa kuhani,+ na kutoa zawadi+ ambayo Musa aliagiza, ili iwe ushahidi kwao.”  Alipoingia Kapernaumu,+ ofisa-jeshi mmoja akamjia, akimsihi  na kusema: “Bwana, mtumishi wangu amelazwa nyumbani akiwa na ugonjwa wa kupooza, akiteseka vibaya sana.”  Akamwambia: “Nitakapofika huko nitamponya.”  Ofisa huyo akamjibu, akasema: “Bwana, mimi sistahili hivi kwamba wewe uingie chini ya paa yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona.  Kwa maana mimi pia niko chini ya mamlaka, nikiwa na askari-jeshi chini yangu, nami humwambia huyu, ‘Ondoka uende zako!’+ naye huondoka na kwenda zake, na kwa mwingine, ‘Njoo!’ naye huja, na kwa mtumwa wangu, ‘Fanya hili!’ naye hulifanya.” 10  Aliposikia hilo, Yesu akashangaa na kuwaambia wale waliokuwa wakimfuata: “Ninawaambia ninyi kweli, Sijapata yeyote katika Israeli mwenye imani kubwa kama hii.+ 11  Lakini ninawaambia ninyi kwamba wengi kutoka sehemu za mashariki na sehemu za magharibi+ watakuja na kuketi kwenye meza pamoja na Abrahamu na Isaka na Yakobo katika ufalme+ wa mbinguni;+ 12  lakini wana wa ufalme+ watatupwa nje katika giza. Nao watalia na kusaga meno yao huko.”+ 13  Ndipo Yesu akamwambia ofisa huyo: “Nenda. Na iwe hivyo kwako, kama vile imani yako ilivyo.”+ Na yule mtumishi akapona saa ileile. 14  Na Yesu, alipoingia ndani ya nyumba ya Petro, alimwona mama-mkwe+ wake akiwa amelala chini, akiugua homa.+ 15  Kwa hiyo akaugusa mkono+ wake, na homa ikamwacha, naye akasimama na kuanza kumhudumia.+ 16  Lakini ilipofika jioni, watu walimletea watu wengi walioingiwa na roho waovu; naye akawafukuza hao roho kwa neno moja, naye akawaponya wote waliokuwa na hali mbaya; 17  ili litimizwe lile lililosemwa kupitia nabii Isaya, akisema: “Yeye mwenyewe aliyachukua magonjwa yetu na kuyachukua maradhi yetu.”+ 18  Yesu alipoona umati uliokuwa ukimzunguka, akaagiza wang’oe nanga na kwenda upande ule mwingine.+ 19  Na mwandishi fulani akatokea na kumwambia: “Mwalimu, mimi nitakufuata mahali popote unapoenda.”+ 20  Lakini Yesu akamwambia: “Mbweha wana mapango na ndege wa mbinguni wana viota, lakini Mwana wa binadamu hana mahali popote pa kulaza kichwa chake.”+ 21  Ndipo mwingine kati ya wanafunzi akamwambia: “Bwana, niruhusu kwanza niondoke nikamzike baba yangu.” 22  Yesu akamwambia: “Endelea kunifuata, waache wafu wawazike wafu wao.”+ 23  Naye alipopanda ndani ya mashua,+ wanafunzi wake wakamfuata. 24  Sasa, tazama! msukosuko mkubwa ukatokea katika bahari, hivi kwamba mashua ilikuwa ikifunikwa na mawimbi; hata hivyo, yeye alikuwa amelala usingizi.+ 25  Nao wakaja na kumwamsha,+ wakisema: “Bwana, tuokoe, tuko karibu kuangamia!” 26  Lakini akawaambia: “Kwa nini mna moyo wa woga, ninyi wenye imani kidogo?”+ Ndipo, akasimama, akakemea zile pepo na hiyo bahari, kukawa utulivu mkubwa.+ 27  Kwa hiyo watu hao wakashangaa na kusema: “Mtu huyu ni wa namna gani,+ hivi kwamba hata pepo na bahari zinamtii?” 28  Alipofika upande ule mwingine, na kuingia katika nchi ya Wagadarene,+ alikutana na wanaume wawili walioingiwa na roho waovu+ wakitoka kati ya makaburi, wakali isivyo kawaida, hivi kwamba hakuna mtu aliyekuwa na moyo wa kupita katika barabara hiyo. 29  Na, tazama! wakapaaza sauti, na kusema: “Tuna nini nawe, Mwana wa Mungu?+ Je, umekuja hapa kututesa+ kabla ya wakati uliowekwa?”+ 30  Lakini kule mbali nao kulikuwako kundi la nguruwe wengi wakilisha. 31  Kwa hiyo wale roho waovu wakaanza kumsihi, wakisema: “Ukitufukuza, tutume tukaingie katika lile kundi la nguruwe.”+ 32  Basi akawaambia: “Nendeni!” Wakatoka na kwenda zao, wakaingia ndani ya wale nguruwe; na, tazama! kundi zima likatimua mbio, likaruka poromoko, likaingia baharini na kufa majini.+ 33  Lakini wachungaji wakakimbia, wakaenda jijini, na kutoa habari juu ya kila kitu, pamoja na ile habari ya wale watu walioingiwa na roho waovu. 34  Na, tazama! jiji lote likajitokeza ili kukutana na Yesu; na walipokwisha kumwona, wakamsihi aondoke katika wilaya zao.+

Maelezo ya Chini