Mathayo 20:1-34

20  “Kwa maana ufalme wa mbinguni ni kama mtu, mwenye nyumba, aliyetoka asubuhi na mapema kwenda kuajiri wafanyakazi kwa ajili ya shamba lake la mizabibu.+  Alipokuwa amekubaliana na wafanyakazi hao awalipe dinari moja kwa siku,+ akawatuma katika shamba lake la mizabibu.  Akatoka pia karibu saa tatu,+ akaona wengine wasio na kazi wakiwa wamesimama sokoni;+  akawaambia hao, ‘Ninyi pia, nendeni katika shamba la mizabibu, nami nitawapa kilicho haki.’  Kwa hiyo wakaenda. Tena akatoka karibu saa sita+ na saa tisa+ na kufanya vivyo hivyo.  Mwishowe, karibu saa kumi na moja akatoka, akakuta wengine wakiwa wamesimama, naye akawaambia, ‘Kwa nini mmekuwa mkisimama hapa mchana wote bila kazi?’  Wakamwambia, ‘Kwa sababu hakuna mtu ambaye ametuajiri.’ Akawaambia, ‘Ninyi pia nendeni katika shamba la mizabibu.’+  “Ilipofika jioni,+ bwana wa shamba la mizabibu akamwambia msimamizi wake, ‘Waite wafanyakazi na kuwalipa mshahara wao,+ ukianza na yule wa mwisho mpaka yule wa kwanza.’  Wale watu wa saa kumi na moja walipokuja, wakapokea kila mmoja dinari moja. 10  Kwa hiyo, wale wa kwanza walipokuja, wakakata kauli kwamba wangepokea zaidi; lakini wao pia wakalipwa dinari moja. 11  Walipoipokea wakaanza kumnung’unikia mwenye nyumba+ 12  na kusema, ‘Hawa wa mwisho walifanya kazi kwa saa moja; na bado umewafanya kuwa sawa na sisi tuliofanya kazi ngumu mchana kutwa katika lile joto lenye kuchoma!’ 13  Lakini akamjibu mmoja wao, akasema, ‘Mwenzangu, sikutendei kosa. Tulikubaliana dinari moja, sivyo?+ 14  Chukua kilicho chako uende. Ninataka kumpa huyu wa mwisho sawasawa na wewe.+ 15  Je, si halali kwangu kufanya kile ninachotaka na vitu vyangu mwenyewe? Au jicho lako ni ovu+ kwa sababu mimi ni mwema?’+ 16  Vivyo hivyo walio wa mwisho watakuwa wa kwanza, na walio wa kwanza watakuwa wa mwisho.”+ 17  Alipokuwa akikaribia kupanda kwenda Yerusalemu, Yesu akawapeleka wale wanafunzi kumi na wawili+ faraghani na kuwaambia wakiwa barabarani: 18  “Tazameni! Tunapanda kwenda Yerusalemu, na Mwana wa binadamu atatiwa mikononi mwa wakuu wa makuhani na waandishi, nao watamhukumia kifo,+ 19  na watamtia mikononi mwa watu wa mataifa wamdhihaki na kumpiga mijeledi na kumtundika+ juu ya mti, na siku ya tatu atafufuliwa.”+ 20  Ndipo mama ya wana wa Zebedayo+ akamkaribia akiwa pamoja na wanawe, akamsujudia na kuomba kitu fulani kutoka kwake.+ 21  Akamuuliza: “Unataka nini?” Akamjibu: “Toa agizo ili hawa wanangu wawili waketi, mmoja upande wako wa kuume na mmoja upande wako wa kushoto, katika ufalme wako.”+ 22  Yesu akamjibu, akasema: “Hamjui kile mnachoomba. Je, mnaweza kunywa kikombe+ ambacho niko karibu kunywa?” Wakamwambia: “Tunaweza.” 23  Akawaambia: “Kwa kweli mtakunywa kikombe changu,+ lakini kuketi upande wangu wa kuume na upande wangu wa kushoto sina haki ya kutoa, bali wataketi wale ambao Baba yangu amewatayarishia.”+ 24  Wale wengine kumi waliposikia jambo hilo, wakawaghadhibikia hao ndugu wawili.+ 25  Lakini Yesu akawaita, akasema: “Mnajua kwamba watawala wa mataifa hupiga ubwana juu yao na wakuu hutumia mamlaka juu yao.+ 26  Hivyo sivyo ilivyo katikati yenu;+ bali yeyote anayetaka kuwa mkubwa katikati yenu lazima awe mhudumu wenu,+ 27  na yeyote anayetaka kuwa wa kwanza katikati yenu lazima awe mtumwa wenu.+ 28  Kama vile Mwana wa binadamu alivyokuja, si kuhudumiwa, bali kuhudumu+ na kutoa nafsi yake kuwa fidia badala ya wengi.”+ 29  Sasa walipokuwa wakienda kutoka Yeriko+ umati mkubwa ukamfuata. 30  Na, tazama! wanaume wawili vipofu walikuwa wameketi kando ya barabara, waliposikia kwamba Yesu anapitia hapo, wakapaaza sauti, wakisema: “Bwana, uturehemu, Mwana wa Daudi!”+ 31  Lakini umati ukasisitiza kuwaambia wakae kimya; na bado wakapaaza sauti kubwa hata zaidi, wakisema: “Bwana, uturehemu, Mwana wa Daudi!”+ 32  Kwa hiyo Yesu akasimama, akawaita na kusema: “Mnataka niwatendee nini?” 33  Wakamwambia: “Bwana, tunataka macho yetu yafunguliwe.”+ 34  Yesu akawasikitikia, akayagusa macho yao,+ na mara moja wakapata kuona, nao wakamfuata.+

Maelezo ya Chini