Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

NYAYA IRI PAKAVHA | BHAIBHERI RICHIRI KUSHANDA HERE?

Mazano Acho Achiri Kubatsira Munhu Wose—Rudo

Mazano Acho Achiri Kubatsira Munhu Wose—Rudo

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Pfekai rudo, nokuti irwo chisungo chakakwana chokubatana.”VaKorose 3:14.

CHAZVAKANAKIRA: Rudo runonyanya kutaurwa nezvarwo muBhaibheri harusi rwokudanana kwomurume nomudzimai. Asi rudo runosanganisira unhu hwakadai sokunzwira tsitsi, kuregerera, kuzvininipisa, kuvimbika, mutsa, unyoro, uye mwoyo murefu. (Mika 6:8; VaKorose 3:12, 13) Rudo rwakadai runoramba rwuchikura nokupindana kwemakore.

Brenda, uyo ava nemakore anoda kusvika 30 akaroorwa anoti: “Rudo rwevanhu vachangoroorana hapana zviripo kana ruchienzaniswa norudo rwevaya vava nemakore vakaroorana.”

Sam, uyo ava nemakore 12 akaroora anoti: “Ini nomudzimai wangu tinogara tichinakidzwa uye dzimwe nguva tinoshamiswa patinoona mashandiro anoita zvinotaurwa neBhaibheri. Zvarinotaura hazvina kuoma kutevedzera! Ukazvitevedzera zvinhu zvinokufambira zvakanaka. Asi dzimwe nguva kana ndakaneta kana kuti zvakangokwidzawo zvinondiomera kushandisa mazano acho. Panguva dzakadaro ndinokumbira Jehovha kuti andibatsire kudzingira kure mafungiro akaipa. Ndinobva ndambundira mudzimai wangu uye pasina nguva zvinoita sokuti hapana changa chamboitika!”

“Uchenjeri hunoratidzwa kuti hwakarurama nemabasa ahwo”

Jesu Kristu akati “uchenjeri hunoratidzwa kuti hwakarurama nemabasa ahwo.” (Mateu 11:19) Saka hapana chinotaurwa neBhaibheri chinganzi hachibatsiri. Zvose zvarinotaura zvinoshanda. Hazvina basa kuti rakanyorwa kare, richiri kungoshanda. Mazano aro anobatsira pasinei nokuti uri wedzinza ripi kana kuti wekunyika ipi. Izvozvo zvinoratidza kuti rakanyorwa noMusiki wedu Jehovha Mwari uyo anonyatsonzwisisa vanhu. Tinoona kushanda kwaro patinoita zvarinotaura. Ndokusaka Bhaibheri richitiudza kuti “ravirai henyu muone kuti Jehovha akanaka.” (Pisarema 34:8) Ko iwe uchaitawo sei?