Muparidzi 8:1-17

  • Kutongwa nemunhu ane chivi (1-17)

    • Teerera mirayiro yamambo (2-4)

    • Kutongwa nemunhu kwakaipa (9)

    • Kana mutongo ukasakurumidza kupiwa (11)

    • Idya, inwa, uye fara (15)

8  Ndiani akafanana nemunhu akachenjera? Ndiani anoziva kuti dambudziko rinogadziriswa sei?* Uchenjeri hwemunhu hunojekesa chiso chake, uye hunoita kuti chiso chake chakasungika chisununguke.  Ndinoti: “Teerera mirayiro yamambo+ nekuti wakaita mhiko pamberi paMwari.+  Usakurumidza kubva pamberi pake.+ Usamira uchitsigira chakaipa;+ nekuti anogona kuita chero zvaanoda,  nekuti zvinenge zvataurwa namambo ndizvozvo;+ ndiani angati kwaari, ‘Muri kuitei?’”  Munhu anochengeta murayiro haana chinomuwana,+ uye mwoyo wakachenjera uchaziva nguva yekuita chinhu uye nzira yacho yekuchiita.*+  Nekuti nyaya imwe neimwe ine nguva yayo uye magadzirisirwo ayo,*+ nekuti matambudziko evanhu akawandisa.  Hapana anoziva zvichaitika, saka ndiani angamuudza kuti zvichaitika sei?  Sezvo pasina munhu ane simba rekutonga simba reupenyu* kana kuti anogona kudzora simba reupenyu, hapanawo ane simba pamusoro pezuva rekufa.+ Sezvo pasina munhu anobvumirwa kudzokera kumba hondo iri pakati, uipi hahuzosiyiwo vaya vanohuita vachipukunyuka.*  Zvese izvi ndakazviona, uye ndakaisa mwoyo wangu pamabasa ese aiitwa pasi pezuva, munhu achitonga munhu achimubata zvakaipa.*+ 10  Uye ndakaona vakaipa vachivigwa, vaya vaimbopinda nekubuda munzvimbo tsvene, asi pasina nguva, vakanga vasisayeukwi muguta mavaiita izvozvo.+ Izviwo hazvina zvazvinobatsira. 11  Sezvo mutongo wezvakaipa usina kukurumidza kupiwa,+ mwoyo yevanhu inobva yashingiswa kuita zvakaipa.+ 12  Kunyange zvazvo mutadzi angaita zvakaipa kane zana orarama kwenguva refu, ini ndinoziva kuti zvichafambira zvakanaka vaya vanotya Mwari wechokwadi, nekuti vanomutya.+ 13  Asi hazvizombofambiri zvakanaka munhu akaipa,+ uye haazowedzeri mazuva ake akaita semumvuri,+ nekuti haatyi Mwari. 14  Pane zvinhu zvisina zvazvinobatsira* zvinoitika panyika: Kune vanhu vakarurama vanobatwa sekuti vakaita zvakaipa,+ uye kune vanhu vakaipa vanobatwa sekuti vakaita zvakarurama.+ Ndinoti izviwo hazvina zvazvinobatsira. 15  Saka ini ndakati zviri nani kufara,+ nekuti hapana chinhu chiri nani pasi pezuva kupfuura kuti munhu adye, anwe uye afare; izvi ndizvo zvaanofanira kuita paanenge achishanda nesimba mumazuva eupenyu hwake,+ aanopiwa naMwari wechokwadi pasi pezuva. 16  Ndakaita kuti mwoyo wangu uve neuchenjeri uye uone basa rese riri kuitwa panyika,+ ndichitotadza kurara siku nesikati.* 17  Ndakabva ndafunga nezvebasa rese raMwari wechokwadi, ndikaona kuti vanhu havagoni kunzwisisa zvinoitika pasi pezuva.+ Pasinei nekuti vanhu vanoedza zvakadii, havagoni kuzvinzwisisa. Kunyange vachizviti vakachenjera zvekukwanisa kuziva, havakwanisi kunyatsozvinzwisisa.+

Mashoko Emuzasi

Kana kuti “kududzirwa kwenyaya?”
Kana kuti “uye mutongo wacho.”
Kana kuti “mutongo wayo.”
Kana kuti “mhepo yekufema; mweya.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “uipi hwavo hahukwanisi kununura vakaipa.”
Kana kuti “achimukuvadza.”
Kana kuti “zvinotsamwisa.”
Dzimwe shanduro dzinoti, “kuti vanhu havarari angava masikati kana usiku.”