Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

MAZANO OKUBATSIRA MHURI | VECHIDUKU

Zvaungaita Kuti Udzore Hasha Dzako

Zvaungaita Kuti Udzore Hasha Dzako

DAMBUDZIKO

“Ndakapopotera sisi vangu ndichibva ndasiya ndarovera dhoo nehasha zvokuti chokukochekera zvinhu chakaboora madziro. Buri racho raigara richindiyeuchidza kuti zvandakaita zvaiva zvouhwana chaihwo.”—Diane. *

“Nehasha, ndakati, ‘Dhedhi munobhowa!’ ndichibva ndarovera dhoo. Asi risati ravhara, ndakaona kuti chiso chavo chairatidza kunetseka uye ndakademba chandakazvitaurira.”—Lauren.

Wakamboitawo here zvakaitwa naLauren naDiane? Kana wakazviita, nyaya ino inogona kukubatsira.

ZVAUNOFANIRA KUZIVA

Hasha dzinokanganisa unhu hwako. Musikana anonzi Briana ava nemakore 21 anoti, “Ndaiwanzoda kuti vanhu vaone kuti ndine hasha. Asi ndakazotanga kuona kuti vanhu pavanotadza kudzora hasha dzavo vanoonekwa semapenzi. Ndakabva ndaziva kuti ndomaonerwo andaiitwa nevamwe!”

Bhaibheri rinoti: “Munhu anokurumidza kutsamwa achaita zvoupenzi.”Zvirevo 14:17.

Munhu ane hasha akafanana negomo riri kuputika, hapana anofarira kutambira pedyo naye

Hasha dzako dzinogona kuita kuti vanhu vatambire kure newe. Daniel ane makore 18 anoti, “Kuva nehasha kunoita kuti ushaye chimiro uye vanhu vatadze kukuremekedza.” Elaine anewo makore 18 anobvumirana nazvo. Anoti, “Kuva munhu ane hasha kunoita kuti vanhu vatambire kure newe.”

Bhaibheri rinoti: “Usashamwaridzana nomunhu asingatani kutsamwa; uye usafambidzana nomunhu ane hasha kwazvo.”Zvirevo 22:24.

Unogona kudzora hasha dzako. Sara ane makore 15 anoti, “Nguva dzose haugoni kuita kuti zvinhu zvinokugumbura zvisaitike, asi unogona kudzora hasha dzako. Haufaniri hako kuputika nehasha.”

Bhaibheri rinoti: “Munhu anononoka kutsamwa ari nani pane murume ane simba, uye anodzora hasha dzake ari nani pane anokunda guta.”Zvirevo 16:32.

ZVAUNGAITA

Zvipe nguva yokuchinja. Pane kuti uti, “Ndozvandiri,” edza kuronga kuti panozopera nguva yakadai semwedzi 6 unge wachinja kuva munhu ari nani. Panguva iyoyo, nyora kuti zviri kufamba sei. Pose paunotadza kudzora hasha dzako, nyora (1) zvanga zvaitika, (2) zvawazoita, uye (3) zviri nani zvaungadai waita uye kuti nei uchiti kuita izvozvo kwanga kwakanaka. Nguva inotevera, chiedza izvozvo paunenge wagumburiswa. Chimwe chokuyeuka: Nyorawo zvakanaka zvaunenge waita pakudzora hasha dzako uye kuti uri kunzwa sei nezvawaita.—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaKorose 3:8.

Dzikama. Kana ukagumburiswa, usabva wataura mashoko anotanga kuuya mumusoro. Dzikama. “Pandinoita izvi,” anodaro Erik ane makore 15, “ndinowana nguva yokumbofunga ndisati ndaita chimwe chinhu chandinozodemba.”—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 21:23.

Tarisawo rimwe divi renyaya yacho. Dzimwe nguva chinoita kuti ugumbuke imhaka yokuti unenge watarisa nyaya yacho nedivi rimwe chete. Edza kuona nyaya yacho nerimwe divi. Musikana anonzi Jessica anoti, “Kunyange kana vanhu vakaita chinhu chinogumburisa, kazhinji kacho panenge paine chikonzero chaita kuti vadaro.”—Zvinotaurwa neBhaibheri: Zvirevo 19:11.

Kana zvichiita suduruka. Bhaibheri rinoti: “Ibva kupopotedzana kusati kwatanga.” (Zvirevo 17:14) Sezvinoratidzwa nevhesi iyi, dzimwe nguva zvakanaka chaizvo kungobva panzvimbo yacho. Saka pane kuramba uchifunga nezvenyaya yacho uye hasha dzichiwedzera, tsvaga zvimwe zvokuita. Mumwe musikana anonzi Danielle anoti, “Kuita maekisesaizi kunoita kuti ndisaramba ndichinetseka uye ndakafufutirwa nehasha.”

Siyana nenyaya yacho. Bhaibheri rinoti: ‘Dederai nehasha, asi musatadza. Taurai mumwoyo menyu, murambe makanyarara.’ (Pisarema 4:4) Waona here kuti zvinoita kuti udedereswe nehasha? Asi mubvunzo ndewokuti, Uchaitei kana wagumburiswa? Mumwe mukomana anonzi Richard anoti, “Kana ukaratidza kuti unogumbuka nyore nyore, vamwe vanokuita bhora ravo. Wadii kuita somunhu mukuru wosiyana nazvo?” Saka usarega hasha dzichikudzora, iwe ndiwe unofanira kudzidzora.

^ ndima 4 Mamwe mazita ari munyaya ino haasi avo chaiwo.