MUKAI! March 2015 | Bhaibheri Richiri Kushanda Here?

Verenga zvinhu 4 zvinotaurwa muBhaibheri zvinoratidza kuti richiri kushanda sezvaraingoita parakanyorwa.

NYAYA IRI PAKAVHA

Bhaibheri Richiri Kushanda Here?

Hilton paakabva pamba, vabereki vakanga vasingafungi kuti aizochinja kuva munhu kwaye. Paakadzoka papera makore 12, vabereki vake vakatadza kumuziva kuti mwana wavo chaiye here nokuchinja kwaakanga aita. Chii chakanga chaita kuti achinje?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mazano Acho Achiri Kubatsira Munhu Wose—Kutendeseka

Raquel angadai akaita mari munguva diki, asi akaona kuti akawana chimwe chinhu chinodarika nokure mari iyoyo.

NYAYA IRI PAKAVHA

Mazano Acho Achiri Kubatsira Munhu Wose—Kuzvidzora

Zvii zvakabatsira Cassius kudzora hasha dzake?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mazano Acho Achiri Kubatsira Munhu Wose—Kuvimbika

Mumwe mukadzi akapotsa azviparadzira imba yake. Zvii zvaakazoita kuti isaparara?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mazano Acho Achiri Kubatsira Munhu Wose—Rudo

Rudo runonyanya kutaurwa nezvarwo muBhaibheri harusi rwokudanana kwomurume nomudzimai.

MAZANO EKUBATSIRA MHURI

Zvaungaita Kuti Udzore Hasha Dzako

Zvinhu 5 zvinogona kukubatsira kuti udzore hasha dzako.

Mazano Okutibatsira

Chirevo cheBhaibheri chinoti, ‘Upfumi hwomunhu hunogona kudzikinura mweya wake, asi murombo haana chaangatya kutorerwa,’ chinorevei?

INTERVIEW

“Handirambi Ndichingofunga Nezveurwere Hwangu”

Chii chinobatsira Elisa kuti atsungirire urwere hwake uye kuti ambokanganwa kurwadziwa kwake?

INTERVIEW

Chakaita kuti Mupristi Asiye Chechi Yake

Verenga unzwe zvakaitwa naAntonio Della Gatta kuti aswedere pedyo naMwari.

ZVINOTAURA BHAIBHERI

Mesiya

Waizviziva here kuti Bhaibheri rakagara rataura kuti Mesiya aizofa asati apedza basa rake?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Zvinotaurwa Nevezera Rako Nezvekushungurudzwa Panyaya Dzepabonde

Inzwa zvinotaurwa nevechiduku vashanu nezvekushungurudzwa uye zvaungaita kana uchinge washungurudzwa.

Rongedza Zvinhu Zvako

Jehovha anoisa zvinhu zvose panzvimbo yakakodzera. Ona kuti ungamutevedzerawo sei!