Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Zvestuj dobré posolstvo nezaslúženej láskavosti

Zvestuj dobré posolstvo nezaslúženej láskavosti

„Dôkladne [svedč] o dobrom posolstve Božej nezaslúženej láskavosti.“ ​(SK. 20:24)

PIESNE: 101, 84

1., 2. Ako dal apoštol Pavol najavo, že je vďačný za Božiu nezaslúženú láskavosť?

APOŠTOL Pavol mohol právom povedať: „[Božia] nezaslúžená láskavosť ku mne nebola márna.“ ​(Prečítajte 1. Korinťanom 15:9, 10.) Pavol predtým prenasledoval kresťanov, a preto si dobre uvedomoval, že si Božie veľké milosrdenstvo vôbec nezasluhuje.

Krátko pred smrťou napísal svojmu spolupracovníkovi Timotejovi tieto slová: „Som vďačný Kristu Ježišovi, nášmu Pánovi, ktorý mi dal silu, lebo ma uznal za verného tým, že mi pridelil službu.“ ​(1. Tim. 1:12–14) Aká to bola služba? Starším zboru v Efeze Pavol vysvetlil, čo táto služba zahŕňa, keď povedal: „Nepovažujem svoju dušu za drahú, len aby som dokončil svoj beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, aby som dôkladne svedčil o dobrom posolstve Božej nezaslúženej láskavosti.“ ​(Sk. 20:24)

3. Aká služba bola Pavlovi zverená? (Pozri obrázok v úvode článku.)

 Aké „dobré posolstvo“, ktoré je dôkazom Jehovovej nezaslúženej láskavosti, zvestoval Pavol? Kresťanom v Efeze napísal: „Počuli ste o správcovstve Božej nezaslúženej láskavosti, ktorá mi bola daná kvôli vám.“ ​(Ef. 3:1, 2) Pavol dostal úlohu oznamovať dobré posolstvo, že aj ľudia z národov sa môžu stať Kristovými spoluvládcami v jeho Kráľovstve. (Prečítajte Efezanom 3:5–8.) V službe bol veľmi horlivý a tým dal vynikajúci príklad dnešným kresťanom. Dokázal, že nezaslúžená láskavosť, ktorú mu Boh prejavil, „nebola márna“.

PODNECUJE ŤA BOŽIA NEZASLÚŽENÁ LÁSKAVOSŤ K SLUŽBE?

4., 5. Prečo sa dá povedať, že „dobré posolstvo o kráľovstve“ je to isté ako „dobré posolstvo Božej nezaslúženej láskavosti“?

Jehovovi služobníci v tomto čase konca dostali úlohu hlásať „dobré posolstvo o kráľovstve... po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom“. (Mat. 24:14) Posolstvo, ktoré oznamujeme, je zároveň „dobrým posolstvom Božej nezaslúženej láskavosti“. Prečo? Lebo všetky tie úžasné veci, ktoré nám prinesie vláda Kráľovstva, budú prejavom Jehovovej láskavosti prostredníctvom Krista. (Ef. 1:3) Dávaš podobne ako Pavol najavo vďačnosť za Jehovovu nezaslúženú láskavosť tým, že sa horlivo zúčastňuješ na zvestovateľskej službe? (Prečítajte Rimanom 1:14–16.)

V predchádzajúcom článku sme hovorili o mnohých oblastiach, v ktorých máme úžitok z Jehovovej nezaslúženej láskavosti aj napriek tomu, že sme hriešni. Preto máme zodpovednosť robiť všetko, čo môžeme, aby sme druhým pomohli uvedomiť si, aké sú prejavy Jehovovej lásky a aký úžitok z nich môžu mať oni osobne. Napríklad ktoré stránky Božej nezaslúženej láskavosti by sme mali vyzdvihovať?

ZVESTUJ DOBRÉ POSOLSTVO O VÝKUPNEJ OBETI

6., 7. Prečo je náuka o výkupnom súčasťou dobrého posolstva Božej nezaslúženej láskavosti?

V dnešnom povoľnom svete už ľudí netrápia pocity viny, keď zhrešia. Preto mnohí vôbec nechápu, že potrebujú výkupné. No súčasne si stále viac ľudí uvedomuje, že spôsob života bez morálnych zásad neprináša pravé šťastie. Často až pri rozhovore s Jehovovými svedkami zistia, čo je to hriech, aký vplyv na nás má a čo musíme robiť, aby sme boli oslobodení z jeho otroctva. Úprimným jednotlivcom prináša úľavu, keď sa dozvedia, že Jehova zo svojej veľkej lásky a nezaslúženej láskavosti poslal na zem svojho Syna, aby nás vykúpil z hriechu a smrti. (1. Jána 4:9, 10)

Pavol o Jehovovom milovanom Synovi napísal: „Prostredníctvom [Ježiša] máme vyslobodenie výkupným jeho krvou, áno, odpustenie svojich priestupkov, podľa bohatstva [Jehovovej] nezaslúženej láskavosti.“ ​(Ef. 1:7) Kristova výkupná obeť je najväčším dôkazom Božej lásky k nám a ukazuje, aká veľká je Jehovova nezaslúžená láskavosť. Keď prejavujeme vieru v Ježišovu preliatu krv, Boh nám odpúšťa hriechy a získavame čisté  svedomie. (Hebr. 9:14) Nie sme za to vďační? Pre druhých teda máme naozaj dobré posolstvo!

POMÁHAJ ĽUĎOM VYTVORIŤ SI PRIATEĽSTVO S BOHOM

8. Prečo sa hriešni ľudia potrebujú zmieriť s Bohom?

Máme zodpovednosť oznamovať druhým, že si môžu so svojím Stvoriteľom vytvoriť priateľstvo. Kým ľudia nezačnú prejavovať vieru v Ježišovu obeť, Boh ich považuje za nepriateľov. Apoštol Ján napísal: „Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život; kto neposlúcha Syna, neuvidí život, ale Boží hnev zostáva na ňom.“ ​(Ján 3:36) Vďaka Kristovej obeti sa však môžeme zmieriť s Bohom. Pavol povedal: „Vás, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriatelia, lebo vaša myseľ bola zameraná na skutky, ktoré boli zlé, on teraz opäť zmieril svojím mäsitým telom na základe svojej smrti.“ ​(Kol. 1:21, 22)

9., 10. a) Akú úlohu dal Kristus svojim pomazaným bratom? b) Ako „iné ovce“ pomáhajú pomazaným kresťanom?

Kristus zveril svojim pomazaným bratom na zemi „službu zmierenia“. O tejto službe Pavol napísal pomazaným kresťanom v prvom storočí toto: „Všetko je od Boha, ktorý spôsobil, aby sme sa s ním zmierili prostredníctvom Krista, a dal nám službu zmierenia, totiž, že Boh spôsobil, aby sa svet s ním zmieril prostredníctvom Krista, nepočítajúc im ich priestupky, a nám zveril slovo zmierenia. Preto sme vyslancami zastupujúcimi Krista, ako keby Boh prostredníctvom nás úpenlivo prosil. Ako Kristovi zástupcovia prosíme: ‚Zmierte sa s Bohom.‘“ ​(2. Kor. 5:18–20)

10 „Iné ovce“ považujú za česť, že môžu v tejto službe spolupracovať s pomazanými kresťanmi. (Ján 10:16) Možno ich označiť za Kristových poslov a práve oni majú na zvestovateľskej službe najväčší podiel. Pomáhajú ľuďom spoznať pravdu a vytvoriť si k Jehovovi blízky vzťah. To je dôležitá časť práce pri dôkladnom oznamovaní dobrého posolstva Božej nezaslúženej láskavosti.

ZVESTUJ DOBRÉ POSOLSTVO, ŽE BOH VYPOČÚVA MODLITBY

11., 12. Prečo je to pre ľudí dobré posolstvo, keď sa dozvedia, že sa môžu modliť k Jehovovi?

11 Mnohí ľudia sa modlia, lebo z toho majú dobrý pocit, ale v skutočnosti neveria, že by ich Boh vypočul. Preto sa potrebujú dozvedieť, že Jehova vypočúva modlitby. Žalmista Dávid napísal: „Ó, Ty, ktorý vypočúvaš modlitbu, áno, k tebe prídu ľudia každého tela. Veci previnenia boli mocnejšie ako ja. A naše priestupky — ty sám ich prikryješ.“ ​(Žalm 65:2, 3)

12 Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak poprosíte o čokoľvek v mojom mene, urobím to.“ ​(Ján 14:14) Je jasné, že slovom „čokoľvek“ mal na mysli všetko, čo je v súlade s Jehovovou vôľou. Ján nás uisťuje: „Toto je tá dôvera, ktorú máme v neho, že nás počuje, nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle.“ ​(1. Jána 5:14) Veľmi radi druhým vysvetľujeme, že modlitba nie je akási psychologická barlička, ale že je to úžasný prostriedok, ako sa môžeme približovať k Jehovovmu „trónu  nezaslúženej láskavosti“. (Hebr. 4:16) Keď ich naučíme, ako sa majú modliť, ku komu sa majú modliť a o čo sa majú modliť, pomôžeme im, aby si vytvorili k Jehovovi blízky vzťah a aby v ťažkostiach našli útechu. (Žalm 4:1; 145:18)

NEZASLÚŽENÁ LÁSKAVOSŤ V NOVOM SVETE

13., 14. a) Aká úžasná budúcnosť čaká pomazaných? b) Čo budú pomazaní robiť pre ľudstvo?

13 Jehova bude prejavovať nezaslúženú láskavosť i potom, keď sa skončí súčasný zlý svet. Pavol načrtol, aká nádherná budúcnosť čaká 144 000 tých, ktorí majú vládnuť s Kristom v jeho nebeskom Kráľovstve. Napísal: „Boh, ktorý je bohatý v milosrdenstve, pre svoju veľkú lásku, ktorou nás miloval, oživil nás spolu s Kristom, i keď sme boli mŕtvi v priestupkoch — boli sme zachránení nezaslúženou láskavosťou — a spoločne nás vzkriesil a spoločne nás posadil v nebeských miestach v spojení s Kristom Ježišom, aby sa v prichádzajúcich systémoch vecí ukázalo všetko prevyšujúce bohatstvo jeho nezaslúženej láskavosti v jeho láskavosti k nám v spojení s Kristom Ježišom.“ ​(Ef. 2:4–7)

14 Nevieme si ani predstaviť, aké úžasné veci čakajú pomazaných kresťanov, keď budú vládnuť s Kristom v nebi. (Luk. 22:28–30; Fil. 3:20, 21; 1. Jána 3:2) Najmä im Jehova prejaví „všetko prevyšujúce bohatstvo svojej nezaslúženej láskavosti“. Budú tvoriť „Nový Jeruzalem“, Kristovu nevestu. (Zjav. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Budú s Ježišom spolupracovať na „liečení národov”, čo znamená, že budú pomáhať poslušným ľuďom, aby sa zbavili bremena hriechu a smrti a postupne dosiahli dokonalosť. (Prečítajte Zjavenie 22:1, 2, 17.)

15., 16. Ako Jehova prejaví nezaslúženú láskavosť „iným ovciam“ v budúcnosti?

15 Efezanom 2:7 čítame, že Božia nezaslúžená láskavosť sa prejaví „v prichádzajúcich systémoch vecí“. Každý v novom svete pocíti „všetko prevyšujúce bohatstvo jeho nezaslúženej láskavosti“. (Luk. 18:29, 30) Jedným z najväčších prejavov Jehovovej nesmiernej láskavosti na zemi bude vzkriesenie. (Jób 14:13–15; Ján 5:28, 29) Verní muži i ženy zo staroveku, ktorí zomreli ešte pred Kristovou obetnou smrťou, ako aj všetci z „iných oviec“, ktorí zomrú vo vernosti počas posledných dní, sa budú môcť opäť tešiť zo života a slúžiť Jehovovi.

16 Vzkriesené budú aj milióny ľudí, ktorí zomreli bez toho, aby spoznali Boha. Dostanú príležitosť rozhodnúť sa, či sa podriadia Jehovovej vláde. Ján napísal: „Videl som mŕtvych, veľkých a malých, stojacich pred trónom, a boli otvorené zvitky. Ale bol otvorený aj iný zvitok; je to zvitok života. A mŕtvi boli súdení zo svojich skutkov podľa toho, čo bolo napísané vo zvitkoch. A more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, a smrť a hádes vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a tí boli jednotlivo súdení podľa svojich skutkov.“ ​(Zjav. 20:12, 13) Samozrejme, títo vzkriesení sa budú musieť učiť, ako uplatňovať biblické zásady. Okrem toho sa budú musieť riadiť novými pokynmi „vo zvitkoch“, ktoré budú obsahovať Jehovove požiadavky  pre život v novom svete. Uverejnenie týchto zvitkov bude ďalším prejavom Jehovovej nezaslúženej láskavosti.

NAĎALEJ ZVESTUJ DOBRÉ POSOLSTVO

17. Čo by sme mali mať v službe stále na mysli?

17 S blížiacim sa koncom je naša úloha zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve čoraz dôležitejšia. (Mar. 13:10) Je nesporné, že dobré posolstvo je dôkazom Jehovovej nezaslúženej láskavosti. Keď sme v službe, majme to stále na mysli. Naším cieľom je chváliť Jehovu. A robíme to tak, keď ľuďom objasňujeme, že všetky tie dobré veci, ktoré prinesie nový svet, sú prejavom Jehovovej výnimočnej láskavosti.

Zo všetkých síl slúžme „ako znamenití správcovia Božej nezaslúženej láskavosti“ ​(1. Petra 4:10) (Pozri 17. – 19. odsek.)

18., 19. Ako môžeme chváliť Jehovu za jeho nezaslúženú láskavosť?

18 V službe máme možnosť vysvetľovať, že pod Kristovou vládou budú mať ľudia plný úžitok z výkupnej obete a postupne získajú dokonalosť. Biblia hovorí: „Samo tvorstvo bude oslobodené z otroctva porušiteľnosti a bude mať slávnu slobodu Božích detí.“ ​(Rim. 8:21) To bude možné len vďaka Jehovovej nesmiernej láskavosti.

19 Všetkým, ktorí ochotne počúvajú, radi čítame krásny sľub zo Zjavenia 21:4, 5: „[Boh] im zotrie každú slzu z očí a smrti už viac nebude a nebude už viac ani smútku, ani kriku, ani bolesti. Predošlé veci sa pominuli.“ Jehova, ktorý sedí na tróne, hovorí: „Hľa, robím všetky veci nové.“ A dodáva: „Píš, lebo tieto slová sú verné a pravdivé.“ Keď s nadšením oznamujeme toto dobré posolstvo ďalším, chválime Jehovu za jeho nezaslúženú láskavosť.