Evanjelium Jána 3:1–36

3  Medzi farizejmi bol istý človek, ktorý sa volal Nikodém+ a bol jedným zo židovských vodcov.  Prišiel v noci+ za Ježišom a povedal mu: „Rabbi,+ vieme, že si prišiel ako učiteľ od Boha, lebo nikto nemôže robiť také zázraky*+ ako ty, ak s ním nie je Boh.“+  Ježiš mu na to povedal: „Ver mi, kto sa nenarodí znovu,*+ nemôže uvidieť Božie Kráľovstvo.“+  Nikodém mu povedal: „Ako sa môže človek narodiť, keď je starý? Nemôže predsa vojsť do lona svojej matky a narodiť sa po druhý raz.“  Ježiš odpovedal: „Ver mi, kto sa nenarodí z vody+ a ducha,+ nemôže vojsť do Božieho Kráľovstva.  Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch.  Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znovu narodiť.  Vietor fúka, kam chce, a počuješ jeho zvuk, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha.“+  Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ 10  Ježiš mu odpovedal: „Si učiteľ v Izraeli a nevieš to? 11  Poviem ti pravdu: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme o tom, čo sme videli, ale vy neprijímate naše svedectvo. 12  Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, ako uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13  Nikto nevystúpil do neba,+ iba ten, kto zostúpil z neba,+ Syn človeka. 14  A ako Mojžiš vyzdvihol hada na pustatine,+ tak musí byť vyzdvihnutý Syn človeka,+ 15  aby každý, kto v neho verí, mal večný život.+ 16  Veď tak veľmi Boh miloval svet, že dal svojho jediného* Syna,+ aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nezahynul, ale mal večný život.+ 17  Lebo Boh neposlal svojho Syna do sveta, aby súdil svet, ale aby bol prostredníctvom neho svet zachránený.+ 18  Kto v neho verí, nebude súdený.+ Kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jediného* Božieho Syna.+ 19  A toto je podklad pre súd: svetlo prišlo do sveta,+ ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20  Lebo kto robí to, čo je zlé, nenávidí svetlo a neprichádza k svetlu, aby jeho skutky neboli odhalené.* 21  Ale kto robí to, čo je správne, prichádza k svetlu,+ aby sa ukázalo, že jeho skutky sú v súlade s Božou vôľou.“ 22  Potom šiel Ježiš so svojimi učeníkmi na judský vidiek. Tam s nimi strávil nejaký čas a krstil.+ 23  Aj Ján krstil, v Enone blízko Sálimu, lebo tam bolo veľa vody.+ Ľudia prichádzali a dávali sa pokrstiť.+ 24  Ján vtedy ešte nebol vo väzení.+ 25  Medzi Jánovými učeníkmi a istým Židom vznikol spor o očisťovaní. 26  A tak prišli za Jánom a povedali mu: „Rabbi, ten muž, ktorý za tebou prišiel, keď si bol za Jordánom, a o ktorom si svedčil,+ teraz krstí a všetci idú k nemu.“ 27  Ján im povedal: „Človek nemôže získať nič, ak mu to nebolo dané z neba. 28  Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal: ‚Ja nie som Kristus,+ ale bol som vyslaný pred ním.‘+ 29  Kto má nevestu, je ženích.+ Ale priateľ ženícha má veľkú radosť, keď stojí pri ňom a počuje jeho hlas. A tak je moja radosť úplná. 30  On musí rásť, ale ja sa musím zmenšovať.“ 31  Kto prichádza zhora,+ je nad všetkými. Kto pochádza zo zeme, hovorí o pozemských veciach, lebo pochádza zo zeme. Ten, ktorý prichádza z neba, je nad všetkými+ 32  a svedčí o tom, čo videl a počul,+ ale jeho svedectvo nikto neprijíma.+ 33  Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje,* že Boh hovorí pravdu.+ 34  Ten, ktorého vyslal Boh, hovorí Božie slová,+ lebo Boh dáva ducha štedro.* 35  Otec miluje Syna+ a všetko dal do jeho rúk.+ 36  Kto prejavuje vieru v Syna, má večný život.+ Kto neposlúcha Syna, neuvidí život,+ ale Boží hnev zostáva na ňom.+

Poznámky pod čiarou

Al. „znamenia“.
Al. možno „nenarodí zhora“.
Al. „jednorodeného“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „jednorodeného“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „pokarhané“.
Dosl. „dal svoju pečať na to“.
Dosl. „nedáva ducha podľa miery“.