Hebrejom 9:1–28

  • Svätá služba v pozemskej svätyni (1 – 10)

  • Kristus vstúpil do neba so svojou krvou (11 – 28)

    • Sprostredkovateľ novej zmluvy (15)

9  Tá prvá zmluva mala predpisy svätej služby i sväté miesto,+ ktoré bolo tu na zemi.  Prvé oddelenie svätostánku,* kde bol svietnik,+ stôl a chleby predloženia,+ sa nazývalo Svätá.+  Za druhou oponou+ bolo oddelenie nazývané Najsvätejšia.+  K nej patrila zlatá kadidelnica+ a truhla zmluvy,+ ktorá bola celá pokrytá zlatom.+ Bol v nej zlatý krčah s mannou,+ Áronova palica, ktorá vypučala,+ a tabuľky+ zmluvy.  Nad truhlou boli nádherní* cherubíni, ktorí zatieňovali zľutovnicu.*+ Ale teraz nie je čas hovoriť o tom podrobne.  Odkedy to bolo takto zariadené, vchádzajú kňazi do prvého oddelenia svätostánku, aby konali povinnosti spojené so svätou službou.+  Do druhého oddelenia vstupuje raz do roka iba veľkňaz,+ ale nie bez krvi.+ Prináša ju za seba+ a za hriechy, ktorých sa ľud+ dopúšťa z nevedomosti.  Tak svätý duch poukazuje na to, že kým stál prvý svätostánok, ešte nebola zjavená cesta do svätého miesta.+  Tento svätostánok predstavuje to, čo existuje dnes.+ Až doteraz sa v ňom prinášajú dary a obete,+ ale tie nemôžu dokonale očistiť svedomie toho, kto koná svätú službu.+ 10  Týkajú sa len pokrmov, nápojov a rôzneho obradného umývania.*+ Boli to zákonné predpisy, ktoré sa týkali tela,+ a boli dané až do určeného času, keď bude všetko napravené. 11  Ale keď prišiel Kristus ako veľkňaz dobrých vecí, ktoré už nastali, vstúpil do väčšieho a dokonalejšieho svätostánku, ktorý nebol urobený ľudskými rukami, čiže nepatril k pozemskému stvoreniu. 12  Vstúpil do svätého miesta raz navždy, no nie s krvou capov a mladých býkov, ale so svojou vlastnou krvou,+ a získal pre nás večné oslobodenie.*+ 13  Lebo ak krv capov a býkov+ a popol z jalovice, ktorým sú pokropení tí, čo sú poškvrnení, posväcujú a očisťujú telo,+ 14  o čo viac krv Krista,+ ktorý prostredníctvom večného ducha priniesol sám seba ako nepoškvrnenú obeť Bohu, očistí naše svedomie od mŕtvych skutkov,+ aby sme mohli slúžiť* živému Bohu!+ 15  Preto je sprostredkovateľom novej zmluvy,+ aby tí, ktorí boli povolaní, dostali sľub večného dedičstva.+ A to umožnila jeho smrť, prostredníctvom ktorej boli vykúpení+ z hriechov spáchaných pod prvou zmluvou. 16  Lebo kde je zmluva, tam musí nastať smrť ľudského účastníka zmluvy. 17  Veď zmluva nadobúda účinnosť smrťou; nie je platná, kým žije ľudský účastník zmluvy. 18  Preto ani tá prvá zmluva nebola uzavretá* bez krvi. 19  Keď Mojžiš oznámil celému ľudu všetky prikázania Zákona, vzal krv mladých býkov a capov s vodou, jasnočervenou vlnou a yzopom, pokropil knihu* i všetok ľud 20  a povedal: „Toto je krv zmluvy, ktorú vám Boh prikázal dodržiavať.“+ 21  Podobne pokropil krvou aj svätostánok a všetky nádoby na svätú službu.*+ 22  Podľa Zákona sa takmer všetko očisťuje krvou+ a bez vyliatia krvi nie je možné odpustenie.+ 23  Preto bolo potrebné, aby sa predobrazy+ nebeských vecí očisťovali zvieracími obeťami,+ ale nebeské veci si vyžadujú oveľa lepšie obete. 24  Veď Kristus nevstúpil do svätého miesta urobeného rukami,+ ktoré je len napodobnením skutočného svätého miesta,+ ale do samého neba,+ aby teraz za nás predstúpil pred* Boha.+ 25  Nebolo to preto, aby obetoval sám seba znovu a znovu, ako keď veľkňaz každoročne vstupuje do svätého miesta+ s krvou zvierat, a nie so svojou vlastnou, 26  inak by musel trpieť od založenia sveta mnohokrát. Teraz sa však zjavil raz navždy v závere tohto usporiadania sveta,* aby odstránil hriech tak, že obetoval sám seba.+ 27  A ako každý človek zomiera iba raz a potom príde súd, 28  aj Kristus sa obetoval iba raz, aby niesol hriechy mnohých.+ Keď sa zjaví po druhý raz, nebude to preto, aby odstránil hriech, ale zjaví sa tým, ktorí ho vrúcne očakávajú, aby ich zachránil.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „stanu“.
Al. „miesto zmierenia“. Pozri Slovník pojmov, heslo „zľutovnica“.
Al. „slávni“.
Dosl. „rôznych krstov“.
Dosl. „vykúpenie“.
Al. „preukazovať svätú službu“.
Dosl. „zasvätená“.
Al. „zvitok“.
Al. „verejnú službu“.
Dosl. „pred tvár“.
Al. „v závere systémov vecí; vekov“. Pozri Slovník pojmov.