Rimanom 8:1–39

8  A tak tí, ktorí sú v spojení s Kristom Ježišom, nie sú odsúdení.  Lebo zákon ducha,* ktorý dáva život v spojení s Kristom Ježišom, ťa oslobodil+ od zákona hriechu a smrti.  To, čo nedokázal Zákon,+ lebo bol pre ľudskú nedokonalosť slabý,*+ uskutočnil Boh tak, že poslal svojho Syna+ v ľudskej podobe,*+ aby odstránil hriech. Tým odsúdil hriech v tele,  aby sme spravodlivé požiadavky Zákona splnili my,+ ktorí nežijeme v súlade s telom, ale v súlade s duchom.+  Lebo tí, ktorí žijú v súlade s telom, zameriavajú svoju myseľ na veci tela,+ ale tí, ktorí žijú v súlade s duchom, na veci ducha.+  A telesné zmýšľanie prináša smrť,+ ale duchovné zmýšľanie prináša život a pokoj.+  Telesné zmýšľanie znamená nepriateľstvo s Bohom,+ lebo telo sa nepodriaďuje Božiemu zákonu, a ani sa nemôže.  Preto sa tí, ktorí žijú v súlade s telom, nemôžu páčiť Bohu.  Ak vo vás prebýva Boží duch, nežijete v súlade s telom, ale s duchom.+ Kto nemá Kristovho ducha, nepatrí Kristovi. 10  Ak je Kristus v spojení s vami,+ telo je síce následkom hriechu mŕtve, ale duch dáva na základe spravodlivosti život. 11  A ak vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista Ježiša,+ oživí aj vaše smrteľné telá+ svojím duchom, ktorý je vo vás. 12  A tak, bratia, nie sme povinní poslúchať telo a žiť v súlade s jeho túžbami.+ 13  Veď ak žijete v súlade s telom, určite zomriete, ale ak umŕtvujete skutky tela+ duchom, budete žiť.+ 14  Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi.+ 15  Veď ste nedostali ducha otroctva, aby ste znovu žili v strachu, ale dostali ste ducha prijatia za synov, ktorý nás podnecuje volať: „Abba,* Otče!“+ 16  Teda Boží duch svedčí s naším duchom,+ že sme Božie deti.+ 17  A ak sme deti, potom sme aj dedičia, a to Boží dedičia a Kristovi spoludedičia+ – za predpokladu, že s ním trpíme,+ aby sme s ním boli aj oslávení.+ 18  Myslím si, že utrpenie, ktoré teraz zažívame, nie je ničím v porovnaní so slávou, ktorá má byť na nás zjavená.+ 19  Lebo tvorstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov.+ 20  Veď tvorstvo nebolo podrobené márnosti z vlastnej vôle,+ ale z vôle toho, ktorý ho podrobil márnosti a zároveň predložil nádej, 21  že tvorstvo bude raz oslobodené+ z otroctva porušenosti* a získa slávnu slobodu Božích detí. 22  Veď vieme, že celé tvorstvo až dodnes spolu stená a trápi sa v bolesti. 23  A nielen ono, ale aj my, ktorí sme dostali prvé plody, čiže ducha, vzdycháme vo svojom vnútri,+ zatiaľ čo túžobne očakávame prijatie za synov,+ oslobodenie od svojich tiel na základe výkupného. 24  Lebo s touto nádejou sme boli zachránení. Ale ak to, v čo dúfame, vidíme, už to nie je nádej. Veď kto dúfa v niečo, čo už vidí? 25  Ale ak dúfame+ v to, čo ešte nevidíme,+ s vytrvalosťou to očakávame.+ 26  A aj duch nám prichádza na pomoc, keď sme slabí,+ lebo niekedy nevieme, o čo sa máme modliť, a iba bez slov vzdycháme. Vtedy za nás sám duch naliehavo prosí. 27  A ten, ktorý skúma srdcia,+ vie, čo mieni duch, lebo prosí za svätých v súlade s tým, čo chce Boh. 28  Vieme, že všetko, čo Boh koná, spoločne pôsobí na dobro tých, ktorí milujú Boha, tých, ktorí sú povolaní podľa jeho zámeru.+ 29  Lebo vopred určil, že tí, o ktorých od začiatku vedel, sa budú podobať jeho Synovi,+ aby bol jeho Syn prvorodeným+ medzi mnohými bratmi.+ 30  Navyše tých, ktorých vopred určil,+ aj povolal+ a tých, ktorých povolal, aj vyhlásil za spravodlivých.+ A tých, ktorých vyhlásil za spravodlivých, aj oslávil.+ 31  Čo na to povieme? Ak je Boh s nami, kto bude proti nám?+ 32  Keď neušetril ani svojho vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých,+ ako by nám s ním láskavo nedal aj všetko ostatné? 33  Kto vznesie obvinenie proti Božím vyvoleným?+ Veď Boh je ten, kto ich vyhlasuje za spravodlivých.+ 34  Kto ich odsúdi? Veď Kristus Ježiš zomrel a bol aj vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici+ a prosí za nás.+ 35  Kto nás oddelí od Kristovej lásky?+ Súženie, úzkosť alebo prenasledovanie? Alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo či meč?+ 36  Ako je napísané: „Pre teba nám denne hrozí smrť, považujú nás za ovce na zabitie.“+ 37  Ale s pomocou toho, ktorý nás miluje, v tom všetkom víťazíme s veľkou prevahou.+ 38  Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vlády, ani terajšie veci, ani budúce veci, ani moci,+ 39  ani výška, ani hĺbka, ani žiadne iné stvorenie nás nebudú môcť oddeliť od Božej lásky, ktorá sa prejavuje prostredníctvom Krista Ježiša, nášho Pána.

Poznámky pod čiarou

Zjavne sa vzťahuje na svätého ducha.
Dosl. „slabý prostredníctvom tela“.
Dosl. „v podobe hriešneho tela“.
Dôverné oslovenie otca v hebrejčine alebo aramejčine.
Al. „skazy; rozkladu“.